Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Turku
Bip - Strona główna

Urząd i Władze Miasta

Rada Miejska

Jednostki organizacyjne

Negocjacje z ogłoszeniem »

Komunikaty »

Organizacja działania samorządu

Programy i zamierzenia

Rekrutacja »

Informacje o BIP-ie

Sprawy według wydziałów

Finanse Miasta

Podatki i opłaty lokalne

BIP - strona archiwalna

Ochrona danych osobowych

walidacja css walidacja html

Przetargi nieograniczone: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ TUREK W LATACH 2014-2017

Turek, dnia 14 stycznia 2014 r.

oznaczenie sprawy IGO.2710.2.13

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie przetargu nieograniczonego pn.:

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ TUREK W LATACH 2014-2017

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Turek zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w usługi, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona wspólnie przez konsorcjum następujących Wykonawców:

Numer oferty: 1

Nazwa (firma) Wykonawcy:

1. Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Adres siedziby Wykonawcy: 62-700 Turek, ul. Polna 4

2. Uczestnik Konsorcjum: Zakład Usług Komunalnych EKO-GAB s.c. Gabriel Kropidłowski, Daniel Piąstka

Adres siedziby Wykonawcy: 62-704 Kawęczyn, Kowale Pańskie Kolonia 11a

Ilość punktów przyznana łącznie Wykonawcom w kryterium oceny ofert „Cena oferty”: 100 pkt

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, to znaczy jest ofertą z najniższą ceną w wysokości 11.903.384,16 PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia, co w związku z ustalonym w postępowaniu kryterium oceny ofert (cena oferty = 100 %) stanowi podstawę do wyboru oferty w/w Wykonawcy. Wykonawca na podstawie wymaganych w postępowaniu dokumentów i oświadczeń wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie zostały złożone inne oferty.

ZMIANA TRESCI SIWZ - 23.12.2013 - pobierz plik


Turek, dnia 20 grudnia 2013 r.

oznaczenie sprawy: IGO.2710.2.13

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek w latach 2014-2017”.

Odpowiadając na pytania Wykonawców z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2013 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela Wykonawcom następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy określenie ,,każdą ilość odpadów” oznacza maksymalną łączną ilość odpadów wskazanych w SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 3.2.1 SIWZ Wykonawca odbierze każdą ilość wystawionych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale i czasowo). Przedstawione w SIWZ prognozy wielkość strumienia odpadów są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając faktyczną ilość odpadów wytworzonych przez gospodarstwa domowe.

Pytanie 2:

Czy Wykonawca ma obowiązek wyposażyć w stojaki na surowce wtórne o ilości wydzielonych frakcji w trzech kolorach czy zgodnie z zapisem w pokrywy o kolorach niebieski, zielony, żółty i brązowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 3.2.2 ppkt A na terenie zabudowy jednorodzinnej Wykonawca ma obowiązek bezpłatnie wyposażyć właścicieli nieruchomości w stojaki na worki do selektywnej zbiórki odpadów, które powinny posiadać następujące parametry:

- materiał – stalowe rurki malowane proszkowo o parametrach zapewniających ich wytrzymałość i stabilność konstrukcji, plastikowa pokrywa wraz z dodatkowym pierścieniem który służy do mocowania worków na odpady,

- kolorystyka, przeznaczenie – plastikowa pokrywa w trzech kolorach tj. niebieski , zielony, żółty, brązowy zgodnie z kolorami przyjętymi w segregacji odpadów, stojak do segregacji powinien być modułowy na poszczególne segregowane odpady,

- pojemność – do stojaków powinny pasować standardowe worki na odpady o pojemności 0,06 – 0,12 m3 (60-120 l),

- oznakowanie – stojaki powinny być zaopatrzone w plastikowe piktogramy (oznakowania) informujące o rodzaju segregowanego odpadu, piktogramy można umieścić na każdej z pokryw stojaka,

Pytanie 3:

Co w przypadku braku dojazdu do pojemników na skutek obfitych odpadów śniegu uniemożliwiających dojazd gdy Wykonawca nie odpowiada za właściwe zimowe utrzymanie dróg?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 3.2.1 SIWZ Wykonawca odbierze każdą ilość wystawionych odpadów komunalnych bez względu na warunki atmosferyczne. Wyjątkiem mogą być sytuacje takie jak np. klęski żywiołowe w czasie których odbiór odpadów nie będzie możliwy.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dysponuje tytułami prawnymi do części nieruchomości na których mają być usytuowane wszystkie osłony śmietnikowe?

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dysponuje wiedzą na temat stanu prawnego nieruchomości na których planuje się usytuowanie osłon śmietnikowych? Jeżeli tak, to prosimy o przekazanie wykazu numerów działek wraz ze wskazaniem właściciela.

Pytanie 6:

Co będzie przedmiotem umowy darowizny zawartej pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym biorąc pod uwagę odpowiednie uregulowania ustawy kodeks cywilny tj. w szczególności art. 48, 51 oraz 231, skoro właścicielem tego urządzenia, w myśl KC będzie właściciel nieruchomości?

Pytanie 7:

Czy koszty podatku od darowizn będą obciążać Wykonawcę?

Pytanie 8:

Kto będzie zarządcą osłon śmietnikowych po zawarciu umowy darowizny? Czy koszty bieżących napraw oraz konserwacji będą obciążały właściciela nieruchomości czy Wykonawcę zadania? W drugim przypadku prosimy o informację, czy Zamawiający planuje zawrzeć dodatkową, odpłatną umowę na dokonywanie w jego imieniu konserwacji i bieżących napraw z Wykonawca zadania?

Pytanie 9:

Czy można dokonywać zmian w rodzajach pojemników przewidzianych do wstawienia?

Odpowiedź na pytanie 4-9:

Zapisy dotyczące osłon śmietnikowych na terenie nieruchomości wielorodzinnych uznaje się za zapisy nieaktualne, ze względu na zaplanowaną przez Zamawiającego na dzień 23 grudnia b.r. zmianę treści SIWZ polegającą na usunięciu z jej treści wszystkich zapisów dotyczących osłon śmietnikowych.

Pytanie 10:

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem każdej ilości odpadów, czy to znaczy, że Wykonawca musi odebrać dostarczone do PSZOK odpady powstałe w wyniku robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 2.1 Uchwały Nr XXIII/200/12 Rady Miejskiej Turku z dnia 6 grudnia 2012 r. ustala się, że od właścicieli nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez właścicieli nieruchomości ilość odpadów komunalnych.

Wyjątkiem mogą być odpady w ilościach masowych, wskazujących na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe.

Pytanie 11:

Czy w sytuacji gdy właściciel wystawi pęknięty worek z którego wydostaną się odpady to Wykonawca również musi posprzątać wokół pojemnika?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 3.2.1 ppkt A SIWZ obowiązkiem Wykonawcy będzie posprzątanie wokół pojemników, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Pytanie 12:

Jeżeli Wykonawca ma obowiązek wyposażenia gospodarstw domowych w pojemniki do gromadzenia odpadów w formie umowy użyczenia, to zgodnie z definicją ww. umowy za stan techniczny użyczonej rzeczy - przedmiotu odpowiada osoba, której użyczono w tym przypadku pojemnik. Proszę o doprecyzowanie zapisu w ppkt ,,c”.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 3.2.2 ppkt B SIWZ za dobry stan sanitarny i techniczny pojemników odpowiada Wykonawca. Proponuję zawarcie w umowie użyczenia następującego zapisu np. ,,Biorący nie jest odpowiedzialny za zażycie przedmiotu użyczenia będącego następstwem zwykłego używania”.

Pytanie 13:

Co w przypadku, gdy Zarządca nieruchomości nie wskaże miejsca ustawienia osłon śmietnikowych?

Co w przypadku gdy dana nieruchomość nie posiada swojego terenu- działki?

Czy osłony muszą spełniać wymogi jakie są stawiane dla obiektów użyteczności publicznej?

Pytanie 14:

Czy Zamawiający dopuszcza osłony śmietnikowe innego typu niż określono powyżej?

Odpowiedź na pytania 13-14:

Zapisy dotyczące osłon śmietnikowych na terenie nieruchomości wielorodzinnych uznaje się za nieaktualne, ze względu na zmianę SIWZ polegającą na usunięciu zapisów dotyczących osłon śmietnikowych.

Pytanie 15:

Czy gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odnosi się do mieszkańców Gminy Miejskiej Turek czy Gminy Wiejskiej?

Odpowiedź:

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Turku przyjmuje bezpłatnie odpady selektywnie zebrane z terenów na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Miejskiej Turek.

Pytanie 16:

Czy utrzymanie porządku wokół pojemników i wewnątrz osłon śmietnikowych odnosi się tylko do momentu odbioru odpadów, czy też między okresami ich odbioru?

Odpowiedź:

Bieżące utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników na terenie nieruchomości wielorodzinnych i jednorodzinnych dotyczy momentu odbioru odpadów, a nie okresu między odbiorami. Zapisy dotyczące osłon śmietnikowych uznaje się za nieaktualne.

Pytanie 17:

Czy poprzez powyższe zapisy Zamawiający oczekuje wskazania osób do realizacji zamówienia albo średniej wielkości zatrudnienia?

Odpowiedź:

Pkt 14.1 ppkt 3 SIWZ wskazuje średnią minimalną liczbę osób niezbędnych do wykonywania czynności składających się na realizację przedmiotu zamówienia.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający oczekuje tylko wykazu osób biorących udział przy realizacji zamówienia, czy też jakie będą pełnić funkcje. W jakiej formie należy to przedstawiać (tabela)?

Odpowiedź:

Załącznik nr 6 do SIWZ dotyczy wskazania Wykonawców przez których oferta została złożona oraz wielkości średniego rocznego zatrudnienia w firmie Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata - ofert w okresie prowadzenia działalności.

Pytanie 19:

Na jaką kwotę Wykonawca musi posiadać polisę o odpowiedzialności cywilnej?

Odpowiedź:

Polisa o odpowiedzialności cywilnej nie jest wymagana w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek w latach 2014-2017”

Pytanie 20:

Czy Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą stawki za przyjecie odpadów do unieszkodliwienia?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 5 ust. 2,3,4 załącznika nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”:

zmiana wynagrodzenia (ceny oferty) zawartego w umowie może nastąpić z powodu następujących okoliczności:

1) zmiany prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie:

a) wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

b) różnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

c) zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

d) wprowadzenia dopłat dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

e) rozszerzenia ustawowych zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie działania zamawiającego;

2) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują zmianę wymagań oraz danych związanych z przedmiotem i realizacją niniejszego zamówienia;

3) zmiany cen przyjęcia odpadów komunalnych w regionalnej instalacji odpadów komunalnych.

Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia (ceny oferty) będzie zaistnienie ww. okoliczności, które mogą spowodować zmianę wysokości wpływów albo kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Turek.

Z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia (ceny oferty) może wystąpić każda ze stron umowy. We wniosku zawarte będą okoliczności oraz zmieniona wysokość wynagrodzenia, która zacznie obowiązywać od następnego miesiąca po otrzymaniu wniosku i podpisaniu stosowanego aneksu, chyba, ze wcześniej jedna ze stron złoży oświadczenie o rozwiązaniu albo odstąpieniu od umowy.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści ww. zapisów na:

a) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Turek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art.9b ust.4 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

b) aktualnego zezwolenia starosty na transport odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 z późn. zm.)

c) wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez Marszałka województwa, zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dz.U.13.1155.

d) aktualnego zezwolenia na wytwarzanie odpadów związanych z eksploatacją instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów w instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów odpowiednio do postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.13.1232.

Odpowiedź:

Zamawiający niedopuszcza zmianę treści pkt 15 ppkt 9 SIWZ.


Turek, dnia 12 grudnia 2013 r.

oznaczenie sprawy: IGO.2710.2.13

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Turek w latach 2014-2017 ( nr ogłoszenia 2013/S 224-390172 z dn. 19/11/2013)

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje Wykonawców o następującej zmianie dokonanej w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W załączniku nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”:

§ 5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Zmiana wynagrodzenia (ceny oferty) zawartego w umowie może nastąpić z powodu następujących okoliczności:

1) zmiany prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie:

a) wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

b) różnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

c) zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

d) wprowadzenia dopłat dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

e) rozszerzenia ustawowych zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie działania zamawiającego;

2) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują zmianę wymagań oraz danych związanych z przedmiotem i realizacją niniejszego zamówienia;

3) zmiany cen przyjęcia odpadów komunalnych w regionalnej instalacji odpadów komunalnych.

Po § 5 ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w następującym brzmieniu:

3. Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia (ceny oferty) będzie zaistnienie ww. okoliczności, które mogą spowodować zmianę wysokości wpływów albo kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Turek.

4. Z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia (ceny oferty) może wystąpić każda ze stron umowy. We wniosku zawarte będą okoliczności oraz zmieniona wysokość wynagrodzenia, która zacznie obowiązywać od następnego miesiąca po otrzymaniu wniosku i podpisaniu stosowanego aneksu, chyba, ze wcześniej jedna ze stron złoży oświadczenie o rozwiązaniu albo odstąpieniu od umowy.

W § 5 dotychczasowe ustępy o numeracji od 3 do 10 otrzymują numerację od 5 do 12


Turek, dnia 15 listopada 2013 r.

oznaczenie sprawy: IGO.2710.2.13

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości zamówienia w złotych przekraczającej równowartość kwoty 200.000 euro

Gmina Miejska Turek, Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Odpadami, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. (63) 289 61 00, faks: (63) 289 61 59, www.bip.miastoturek.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego w zakresie następującej usługi:

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ TUREK W LATACH 2014-2017

Opis przedmiotu zamówienia wraz z klasyfikacją według nomenklatury Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

90500000-2 Usługi związane z odpadami

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

90511000-2 Usługi wywozu odpadów

90512000-9 Usługi transportu odpadów

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek. Liczba nieruchomości z których należy zebrać odpady komunalne wynosi ok. 2.844 (nieruchomości jednorodzinne – ok. 2601,00 nieruchomości wielorodzinne – ok. 243,00).

Odbiorem i zagospodarowaniem zostaną objęte:

A. odpady komunalne zbierane i gromadzone w sposób nieselektywny (zmieszane) – pozostałe odpady niesegregowane;

B. odpady komunalne zbierane i gromadzone „u źródła” w sposób selektywny (segregowane) w tym odpady opakowaniowe z podziałem na następujące frakcje:

1) papier i tektura (np. gazety, czasopisma, z wyłączeniem opakowań wielomateriałowych,);

2) szkło bezbarwne i kolorowe (np. słoiki, butelki);

3) tworzywa sztuczne (np. typu PET, plastik przemysłowo-gospodarczy), metale, opakowania wielomateriałowe;

4) odpady ulegające biodegradacji (zielone, ogrodowe, kuchenne);

5) odpady wielkogabarytowe (np. meble);

6) przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz).

Zasady utrzymania czystości na nieruchomościach zamieszkałych, średnia ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, częstotliwość ich odbioru, określa Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości zamieszkałe stale i czasowo), z zastrzeżeniem, że wykonawca odbierze każdą ilość wystawionych odpadów komunalnych bez względu na warunki atmosferyczne, określonych w specyfikacji;

2. Bezpłatne wyposażenie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych;

3. Organizację i funkcjonowanie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów przyjmującego bezpłatnie odpady selektywnie zebrane z terenów, na których zamieszkują mieszkańcy gminy;

4. Zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia oraz zapewnienie spełnienia wymagań poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji opadów komunalnych, a także ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa ;

5. Sporządzanie i przekazywanie pisemnych sprawozdań z realizacji usługi oraz analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający nie przewiduje możliwości:

1) zawarcia umowy ramowej,

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

4) udzielenia zamówień uzupełniających,

5) udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

6) składania oferty wariantowej,

7) składania ofert częściowych.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zamawiający udostępnia wykonawcom na stronie internetowej www.bip.miastoturek.pl (menu tematyczne: zamówienia publiczne – przetargi nieograniczone)

Na wniosek wykonawcy, zamawiający nieodpłatnie przekazuje w terminie 5 dni Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej, w następujący sposób:

1. bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Turku – Biuro Zamówień Publicznych i Zakupów, pok. nr 122,

2. poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora publicznego.

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełnią łącznie następujące warunki określone przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, to znaczy:

a) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Turku w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

b) aktualnego zezwolenie starosty na transport odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych odpadów komunalnych, o którym mowa w ustawie o odpadach,

c) wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez Marszałka województwa,

d) aktualnego zezwolenia na wytwarzanie odpadów związanych z eksploatacją instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów w instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje dla celów realizacji przedmiotowego zamówienia:

- minimum dwoma pojazdami specjalistycznymi (śmieciarki) przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach,

- minimum dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

- minimum dwoma pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do wywozu odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach kontenerowych,

- minimum jednym pojazdem wyposażonym w urządzenie do odbioru odpadów komunalnych z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów np. typu „dzwon”,

- minimum jednym pojazdem ciężarowym o ładowności minimalnej 3,5 Mg przeznaczonym do odbioru komunalnych odpadów wielkogabarytowych,

Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o miejscach położenia pojazdu i miejscach postojów oraz czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów. W przypadku wspólnego ubieganie się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.

- bazą magazynowo-transportową, na terenie której powinny znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetworzenia,

- średnio minimum 18 osobami do wykonywania czynności składających się na realizację przedmiotu zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

W przypadku wspólnego ubieganie się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, wymaganych przez zamawiającego i podanych w SIWZ oraz dołączonych przez wykonawcę do oferty.

Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów /oryginał zobowiązania/ do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Wymagane przez zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy :

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć dokumenty wskazane w §1ust. 1pkt 4 i 6 oraz w 3 § 3 ust. 1 pkt 1-7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), to znaczy:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3. aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem

7. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

8. wykaz wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;

9. oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

oraz:

· oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

· informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;

· aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza miasta Turek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

· aktualne zezwolenie starosty na transport odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych odpadów komunalnych;

· wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez Marszałka województwa;

· aktualne zezwolenie na wytwarzanie odpadów związanych z eksploatacją instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów w instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

W przypadku Wykonawców którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1. o których mowa w punktach 1, 2, 3, 4 należy złożyć dokumenty zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze, drugie i trzecie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, to znaczy:

¾ dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

¾ dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

¾ dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. o których mowa w punktach 5 i 6 należy złożyć dokumenty zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, to znaczy:

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem , w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, który winien być wystawiony odpowiednio w wyżej wskazanych terminach.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM: 120.000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy)

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w terminie do dnia 08 stycznia 2014 r. do godz. 11:30 do Urzędu Miejskiego w Turku - Wydział Gospodarki Odpadami, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w przypadku osobistego stawiennictwa wykonawcy w siedzibie zamawiającego w celu złożenia oferty.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 stycznia 2014 r. o godz. 11:45 w Urzędzie Miejskim w Turku, w sali konferencyjnej im. „Solidarności” (2 piętro).

KRYTERIUM OCENY OFERT WRAZ Z JEGO ZNACZENIEM: Całkowita cena ryczałtowa oferty – waga kryterium 100 %

TERMIN ZWIĄZANIA WYKONAWCY OFERTĄ: 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Do kontaktów z Wykonawcami Zamawiający upoważnia następujące osoby:

Zbigniew Misiek, Krzysztof Grzelka – Biuro Zamówień Publicznych i Zakupów, pokój nr 122, tel. 63 289 61 17, faks 63 289 61 59 - w sprawach dotyczących procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Dr Waldemar Trojan – Wydział Gospodarki Odpadami, pokój nr 108, tel. 63 289 61 77 – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia

w Urzędzie Miejskim w Turku, ul. Kaliska 59, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:15 do 15:15

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15 listopada 2013 r. ID: 2013-155738

POBIERZ SIWZ

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
ZMIANA TRESCI SIWZ - 23.12.2013
 
wszystkie dokumenty
 

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rejestr informacji o Środowisku

Zamówienia publiczne »

Przetargi na nieruchomości »

Skrzynka podawcza

Planowanie przestrzenne

Wybory Ławników - kadencja 2016 - 2019

Samorządy Mieszkańców Osiedli - wybory

Archiwum