Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

III sesja Rady Miejskiej Turku

III sesja Rady Miejskiej Turku odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku o godz. 1000 
w sali konferencyjnej im. ”SOLIDARNOŚCI” w Urzędzie Miejskim
przy ul. Kaliskiej 59 w Turku

Zainteresowani obradami mogą śledzić ich przebieg podczas transmisji na żywo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.miastoturek.pl.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.

4. Rozpatrywanie raportu o stanie gminy za 2023 rok:

a) przedstawienie raportu;

b) debata nad przedstawionym raportem;

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania za 2023 rok.

5. Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za rok 2023:

a) informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu budżetu, sprawozdaniu finansowym oraz stanie mienia komunalnego,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

c) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosku o udzieleniu absolutorium burmistrzowi,

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

e) dyskusja,

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Turek za 2023,

g)   podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

6. Podjęcie  uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Turku pn. „Rejon Osiedla Górniczego”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Turek.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miejskiej Turek.

9. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  LXXIII/461/23  Rady  Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024.

10. Podjęcie uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr LXXIII/460/23 Rady  Miejskiej Turku z dnia  28  grudnia  2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024 – 2036.

11. Podjęcie  uchwały  w sprawie powołania  Zespołu   ds.   zaopiniowania  kandydatów   na  ławników w wyborach uzupełniających do sądów na kadencję 2024 -2027.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Turku, ustalenia przedmiotu jej działania i określenia składu osobowego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miejskiej Turek w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Turek i uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

17. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.

18. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2022-2025 za rok 2023.

19. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.

20. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

21.   Informacja   Burmistrza  Miasta o wykonaniu   uchwał   Rady   Miejskiej   Turku   oraz     o działalności w okresie międzysesyjnym.

22. Zapytania i interpelacje.

23. Wolne wnioski i komunikaty.

24. Zakończenie III sesji Rady Miejskiej Turku.

 

Mariola Kadrzyńska-Siwek

     Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kurzaj

Data wytworzenia:
12 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
12 cze 2024, godz. 13:20

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
12 cze 2024, godz. 13:21