Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Burmistrz Miasta Turku informuje, że Rada Miejska Turku przystępuje do wyboru ławników do sądów na kadencję 2024-2027.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 217),

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (t.j.: Dz. U. 2011 Nr 121, poz. 693) zmienione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (t.j.: Dz. U. 2022, poz. 2155).

Prezes Sądu Okręgowego w Koninie wystąpił do Rady Miejskiej Turku o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.

Liczba ławników do wybrania wynosi:

1) do Sądu Okręgowego w Koninie – 3

2) do Sądu Rejonowego w Turku - 8


Informacja dla kandydatów na ławników:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenie kandydata

Kandydatów na ławników zgłasza się Radzie Miejskiej Turku w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

  1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszty

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej www.bip.miastoturek.pl w zakładce Wybory / Wybory na ławników – kadencja 2024-2027 oraz można je otrzymać w Urzędzie Miejskim w Turku, pok. 129 (I piętro – Biuro Rady Miejskiej).

Wnioski są przyjmowane w godzinach od 7:15 do 15:15 dodnia 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Turku, w Biurze Obsługi Klienta (BOK) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na ławników”.

Terminem złożenia dokumentów jest termin wpływu do Urzędu Miejskiego w Turku. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości o którym mowa powyżej lub które wpłynęły do Rady Miejskiej Turku po dniu 30 czerwca 2023 r. pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Kartę zgłoszenia kandydata wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę gminy w terminie 30 dni.

Burmistrz Miasta Turku Romuald Antosik


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika (DOCX, 42.90Kb) 2023-06-07 14:56:43 5
Lista poparcia (DOCX, 18.47Kb) 2023-06-07 14:56:43 4
Obowiązek informacyjny ławnicy (DOCX, 17.47Kb) 2023-06-07 14:56:43 7
Oświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej (DOC, 23.50Kb) 2023-06-07 14:56:43 4
Oświadczenie że nie toczy się postępowanie (DOC, 24.00Kb) 2023-06-07 14:56:43 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Gaj

Data wytworzenia:
07 cze 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
07 cze 2023, godz. 14:53

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
07 cze 2023, godz. 15:04