Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej w Wydziale Inżynierii Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Turku

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA TURKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W TURKU

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59.
 2. Stanowisko pracy: ds. infrastruktury technicznej w  Wydziale Inżynierii Miejskiej
 3. Stanowisko urzędnicze: młodszy referent
 4. Wymagania:

1) Niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie:

- średnie   

2) Dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na jednym z kierunków: prawo, administracja, ekonomia, budownictwo, geodezja i kartografia lub pokrewne;
 2. doświadczenie zawodowe związane ze stanowiskiem pracy o podobnym zakresie m.in na stanowisku w administracji publicznej;
 3. znajomość przepisów dotyczących zakresu zadań na stanowisku, w tym ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., kodeksie postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz uchwały nr XXX/263/17  Rady Miejskiej Turku z dnia
  27 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Turku, wprowadzenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu jej pobierania, uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek w 2020 roku”;
 4. umiejętność analizy dokumentów i interpretacji przepisów prawnych;
 5. umiejętność interpersonalne tj. łatwość nawiązywania kontaktu, cierpliwość, komunikatywność, empatia, umiejętność pracy samodzielnie i w zespole;
 6. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i w pracy pod presją ograniczeń czasowych;
 7. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i dobra znajomość lub szybka nauka aplikacji niezbędnych do wykonywania obowiązków na stanowisku;
 8. odpowiedzialność, samodzielność, obowiązkowość, wysoka kultura osobista.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:
 1. ustalenie miejsc w których pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów, ich wysokości, sposób pobierania dla dróg gminnych i parkingów miejskich,
 2. podejmowanie i prowadzenie czynności związanych z pobieraniem opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdów, w szczególności wystawienie upomnień do zalegających płatników,
 3. sprawowanie nadzoru nad miesięcznym rozliczaniem wpływów ze sprzedaży abonamentów oraz opłat dodatkowych z tytułu zarządzania niestrzeżoną strefą płatnego parkowania pojazdów na terenie miasta Turku,
 4. wykonywanie czynności polegających na przygotowywaniu dokumentów i ich wysyłanie w celu windykacji należności za nieuiszczanie opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania bez ważnego biletu parkingowego,
 5. sporządzanie wniosków o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów,
 6. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych,
 7. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem targowisk miejskich,
 8. prowadzenie spraw z zakresu znakowania psów oraz ich ewidencji,
 9. tworzenie warunków w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom,
 10. przygotowywanie i realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy,
 11. prowadzenie postępowania w przypadku rażącego zaniedbywania lub okrutnego traktowania zwierząt,
 12. opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego oraz stała ich weryfikacja.

    

        6. Warunki zatrudnienia i pracy:

1)   podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę,

2)   wymiar czasu pracy – pełny etat – 40 godz. tygodniowo,

3) praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, stanowisko nieprzystosowane dla osób niesprawnych ruchowo, biuro na piętrze budynku bez windy, potrzeba przemieszczania się po schodac

7. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej  6%.

8.   Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:

1) Niezbędne

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.bip.miastoturek.pl),
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie),
 4. oświadczenie o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  i umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia będzie wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. kopie świadectw pracy,
 7. osoby posiadające aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność proszone są
  o złożenie jego kserokopii.

2) Dodatkowe:

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury zatrudnienia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

9.  Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Do dnia 27 listopada 2020 roku, do godz. 15.15, Urząd Miejski w Turku, 62-700 Turek,  ul. Kaliska 59, Biuro Obsługi Klienta (BOK), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszy referent ds. infrastruktury technicznej w Wydziale Inżynierii Miejskiej SO.2110.5.2020 ”.

 

Nabór będzie przeprowadzony w dwóch etapach we wskazanych terminach:

 1. Dnia 30 listopada  2020 roku - sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna złożonych ofert.
 2. Dnia 2 grudnia 2020 roku w sali konferencyjnej im. SOLIDARNOŚCI, (II piętro, pok. 201) w Urzędzie Miejskim w Turku przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli  I etap naboru. Do dnia 1 grudnia 2020 r. kandydaci zobowiązani są do uzgodnienia godziny rozmowy kwalifikacyjnej pod nr tel. (63) 289 61 14.

Kandydaci zobowiązani są do przyjścia na rozmowę kwalifikacyjną zasłaniając usta i nos nie wcześniej niż 5 min. przed ustaloną godziną.

Oferty niekompletne  i niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Terminem złożenia  dokumentów jest termin ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Turku.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu będzie zamieszczona dnia
30 listopada 2020 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miastoturek.pl) i tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

 

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Perlińska

Data wytworzenia:
17 lis 2020

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
17 lis 2020, godz. 13:07

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
18 lis 2020, godz. 09:26