Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Turku

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA
W WYDZIALE INWESTYCJI
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TURKU

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani Karolina Wajwer zamieszkała we Władysławowie.


UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:


Pani Karolina Wajwer spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Turku. Posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności do prawidłowej realizacji zadań oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.

                       

                                                                                   Burmistrz Miasta

                                                                                    Romuald Antosik

 

Turek, dnia 22 lutego 2023 r.

 


LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Podinspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Turku

Informujemy, że w wyniku wstępnej analizy i ocen ofert na ww. stanowisko do następnego etapu naboru zakwalifikowali się kandydaci:

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

     

1

Goślińska Natalia

Rogów

2

Tyma Aleksandra

Feliksów

3

Graczyk Daria

Kawęczyn

4

Wajwer Karolina

Władysławów

Turek, dnia 31 stycznia 2023 r.

                                                                       PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Jerzy Kurzawa

INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Podinspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Turku

Informujemy, że do naboru na ww. stanowisko aplikacje złożyła niżej wymienione osoby:

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

     

1

Jaros Ramona

Turek

2

Goślińska Natalia

Rogów

3

Tyma Aleksandra

Feliksów

4

Graczyk Daria

Kawęczyn

5

Wajwer Karolina

Władysławów

Turek, dnia 31 stycznia 2023 r.

                                                                       PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Jerzy Kurzawa

 


OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA TURKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W TURKU

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59.
 2. Stanowisko pracy: ds. inwestycji w Wydziale Inwestycji. Stanowisko urzędnicze: podinspektor.
 3. Wymagania:

1)  Niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie :
  - wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym z zakresu architektury, budownictwa, prawa, administracji, inżynierii środowiska, finansów i rachunkowości, zarządzania lub pokrewne,

- średnie i co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku.   

2) Dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem czynności z zakresu zadań wydziału i stanowiska pracy;
 2. znajomość przepisów dotyczących zakresu zadań wydziału w tym m.in.:
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 1. umiejętność pracy samodzielnie i w zespole;
 2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i dobra znajomość lub szybka nauka aplikacji niezbędnych do wykonywania obowiązków na stanowisku.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:
 1. wykonywanie zadań inwestycyjnych gminy,
 2. sprawowanie funkcji inwestora w stosunku do inwestycji finansowanych z budżetu gminy,
 3. udział w opracowaniu wspólnie z właściwymi komórkami organizacyjnymi programu rozwoju inwestycji,
 4. opracowanie projektów planów finansowych dotyczących inwestycji gminnych oraz zapewnienie efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na: inwestycje gminne, modernizacje i remonty,
 5. nadzór formalny i rachunkowy w zakresie wszystkich zobowiązań dotyczących inwestycji gminnych, finansowe rozliczanie zadań inwestycyjnych,
 6. udział w naradach koordynacyjnych w zakresie prowadzonych inwestycji,
 7. udział w odbiorze zrealizowanych inwestycji, współpraca z Wydziałem Strategii i Rozwoju w zakresie pozyskiwania środków finansowych z różnych funduszy i rozliczania inwestycji dotowanych,
 8. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu w sprawach realizacji infrastruktury technicznej gminy zapewniającej przygotowanie terenów pod budownictwo, drogownictwo oraz terenów przeznaczonych pod inwestycje,
 9. współpraca z zarządcami dróg, sieci oraz budynków w zakresie planowania budowy lub modernizacji inwestycji,
 10. przygotowanie i udział w przetargach na opracowanie projektów budowlanych i wykonawstwo robót budowlanych,
 11. wykonywanie sprawozdań z wykonanych inwestycji gminnych.

 

5. Warunki zatrudnienia i pracy:

1)   podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę,

2)   wymiar czasu pracy – pełny etat – 40 godz. tygodniowo,

3) praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, stanowiska nieprzystosowane dla osób niesprawnych ruchowo, biuro na I piętrze budynku bez windy, potrzeba przemieszczania się po schodach.

6. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej  6%.

7.   Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:

1) Niezbędne

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w Biurze Obsługi Klienta lub na stronach www.bip.miastoturek.pl),
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie),
 4. oświadczenie o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia będzie wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. kopie świadectw pracy,
 7. osoby posiadające aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność proszone są
  o złożenie jego kserokopii.

2) Dodatkowe:

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury zatrudnienia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

 8.  Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Do dnia 30 stycznia 2023 roku, do godz. 15.15, Urząd Miejski w Turku, 62-700 Turek,  
ul. Kaliska 59, Biuro Obsługi Klienta (BOK), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowiska podinspektor w Wydziale Inwestycji”.

Nabór będzie przeprowadzony w dwóch etapach we wskazanych terminach:

 1. Dnia 31 stycznia 2023 roku - sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna złożonych ofert.
 2. Dnia 1 lutego 2023 roku od godziny 9.00 w sali numer 128 (I piętro) w Urzędzie Miejskim w Turku przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli  I etap naboru.

Do dnia 31 stycznia 2023 r. kandydaci zobowiązani są do podania numeru telefonu
w kwestionariuszu osobowym lub pod numerem telefonu (63)2896114, w celu uzgodnienia godziny rozmowy kwalifikacyjnej .

 

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Terminem złożenia dokumentów jest termin ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Turku.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu będzie zamieszczona dnia
31 stycznia 2023 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miastoturek.pl) i tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego. 

 

                                                                                              

BURMISTRZ MIASTA

  /-/ Romuald Antosik


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamila Majcherek-Klimas

Data wytworzenia:
19 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
19 sty 2023, godz. 09:01

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
23 lut 2023, godz. 08:41