Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Nabór na stranowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Mienia Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Turku

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA TURKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W TURKU

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59.
 2. Stanowisko pracy: ds. gospodarki nieruchomościami w  Wydziale Mienia Komunalnego
 3. Stanowisko urzędnicze: podinspektor

 

 1. Wymagania:

1) Niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie:

-wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na jednym z kierunków: prawo, administracja, ekonomia, geodezja i kartografia lub pokrewne;

- średnie i co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku.     

2) Dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe związane ze stanowiskiem pracy o podobnym zakresie m.in na stanowisku w administracji publicznej;
 2. znajomość przepisów:

- dotyczących zakresu zadań na stanowisku, w tym ustawy o,

- ustawa  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- ustawa o gospodarce nieruchomościami,

- ustawa kodeks cywilny - księga II tj. własności inne prawa rzeczowe

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

 1. umiejętność analizy dokumentów i interpretacji przepisów prawnych;
 2. umiejętność interpersonalne tj. łatwość nawiązywania kontaktu, cierpliwość, komunikatywność, empatia, umiejętność pracy samodzielnie i w zespole;
 3. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i w pracy pod presją ograniczeń czasowych;
 4. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i dobra znajomość lub szybka nauka aplikacji niezbędnych do wykonywania obowiązków na stanowisku;
 5. odpowiedzialność, samodzielność, obowiązkowość, wysoka kultura osobista.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

1) Prowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego wydawania decyzji związanych z podziałem nieruchomości.

2) Prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne, w tym prowadzenie negocjacji, ujawnianie w księgach wieczystych praw gminy do działek wydzielonych pod drogi.

3) Prowadzenie spraw w zakresie naliczania opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału geodezyjnego.

4) Współdziałanie w sprawach nabywania nieruchomości w gminny zasób.

5) Regulacja stanów prawnych gruntów pod ogrodami działkowymi.

6) Współdziałanie z kancelariami notarialną i Sądem Rejonowym - wydział Ksiąg wieczystych w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych.

          6. Warunki zatrudnienia i pracy:
1)   podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę,
2)   wymiar czasu pracy – pełny etat – 40 godz. tygodniowo,
3) praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, stanowisko nieprzystosowane dla osób niesprawnych ruchowo, biuro na parterze budynku bez windy, potrzeba przemieszczania się po schodach.
          7. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej  6%.

 

           8.   Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:

1) Niezbędne
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w Biurze Obsługi Klienta lub na stronach www.bip.miastoturek.pl),
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie),
 4. oświadczenie o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  i umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia będzie wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. kopie świadectw pracy,
 7. osoby posiadające aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność proszone są o złożenie jego kserokopii.

2) Dodatkowe:

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury zatrudnienia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

 

              9.  Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Do dnia 26 października 2020 roku, do godz. 15.15, Urząd Miejski w Turku, 62-700 Turek,  ul. Kaliska 59, Biuro Obsługi Klienta (BOK), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Mienia Komunalnego SO.2110.3.2020 ”.

Nabór będzie przeprowadzony w dwóch etapach we wskazanych terminach:

 

 1. Dnia 27 października 2020 roku - sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna złożonych ofert.
 2. Dnia 29 października 2020 roku w sali konferencyjnej im. SOLIDARNOŚCI, (II piętro, pok. 201) w Urzędzie Miejskim w Turku przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli  I etap naboru. Do dnia 28 października 2020 r. kandydaci zobowiązani są do uzgodnienia godziny rozmowy kwalifikacyjnej pod nr tel. (63) 289 61 14.
Kandydaci zobowiązani są do przyjścia na rozmowę kwalifikacyjną zasłaniając usta i nos nie wcześniej niż 5 min. przed ustaloną godziną.

 

Oferty niekompletne  i niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Terminem złożenia  dokumentów jest termin ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Turku.
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu będzie zamieszczona dnia
27 października 2020 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miastoturek.pl) i tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

 

Burmistrz Miasta
/-/ Romuald Antosik

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Perlińska

Data wytworzenia:
16 paź 2020

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
16 paź 2020, godz. 12:54

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
16 paź 2020, godz. 12:54