Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami w Wydziale Inżynierii Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Turku

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA TURKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W TURKU

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59.
 2. Stanowiska pracy: ds. gospodarki odpadami w Wydziale Inżynierii Miejskiej.

Stanowiska urzędnicze: podinspektor.

 1. Wymagania:

1)  Niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie :
  - wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym z zakresu prawa, administracji, inżynierii środowiska, zarządzania lub pokrewne, - średnie i co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku.   

2) Dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem czynności z zakresu zadań wydziału i stanowiska pracy;
 2. znajomość przepisów dotyczących zakresu zadań wydziału w tym m.in.:

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa,

- uchwały Nr XXXI/228/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 4 marca 2021 r. zmieniającej uchwałę nr XXX/225/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

- uchwały nr XXXI/229/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwały nr XXX/225/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

- uchwały nr XXX/226/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę nr IX/75/19 rady Miejskiej Turku z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała nr XXV/186/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

 1. umiejętność pracy samodzielnie i w zespole;
 2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i dobra znajomość lub szybka nauka aplikacji niezbędnych do wykonywania obowiązków na stanowisku.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:
 1. organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie obsługi administracyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy,
 2. prowadzenie i nadzorowanie obsługi administracyjnej w zakresie wymiaru  i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. aktywne uczestnictwo w budowaniu i aktualizacja baz danych umożliwiających zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi,
 4. przyjmowanie, weryfikowanie w szczególności pod względem formalno-rachunkowym oraz rejestrowanie deklaracji o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone przez właścicieli nieruchomości,
 5. zakładanie i prowadzenie indywidualnych teczek oraz ich wykazu (skorowidzu) dla właścicieli nieruchomości objętych obowiązkiem ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 6. dokumentowanie prowadzonej działalności w sprawach indywidualnych właścicieli nieruchomości objętych obowiązkiem ponoszenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 7. przeprowadzanie kontroli powszechności wnoszenia opłat oraz prawidłowości deklarowanej podstawy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 8. zbieranie informacji i danych niezbędnych przy wymierzaniu opłaty oraz przeprowadzanie kontroli prawidłowości zeznań,
 9. wszczynanie i prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach:

a) nakładania obowiązku zapewnienia czystości i porządku na terenie gminy,

b) nakładanie obowiązku uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych,

c) określania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji

5. Warunki zatrudnienia i pracy:

1)   podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę,

2)   wymiar czasu pracy – pełny etat – 40 godz. tygodniowo,

3) praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, stanowiska nieprzystosowane dla osób niesprawnych ruchowo, biuro na parterze budynku bez windy, potrzeba przemieszczania się po schodach.

6. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej  6%.

7.   Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:

1) Niezbędne

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w Biurze Obsługi Klienta lub na stronach www.bip.miastoturek.pl),
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie),
 4. oświadczenie o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia będzie wymagane zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. kopie świadectw pracy,
 7. osoby posiadające aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność proszone są
  o złożenie jego kserokopii.

2) Dodatkowe:

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych, w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury zatrudnienia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

 8.  Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Do dnia 23 września 2021 roku, do godz. 15.15, Urząd Miejski w Turku, 62-700 Turek,  
ul. Kaliska 59, Biuro Obsługi Klienta (BOK), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowiska podinspektor w Wydziale Inżynierii Miejskiej”.

Nabór będzie przeprowadzony w dwóch etapach we wskazanych terminach:

 1. Dnia 24 września 2021 roku - sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna złożonych ofert.
 2. Dnia 28 września 2021 roku od godziny 9.00 w sali konferencyjnej im. SOLIDARNOŚCI, (II piętro pok. 201) w Urzędzie Miejskim w Turku przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli  I etap naboru.

Do dnia 24 września 2021 r. kandydaci zobowiązani są do podania numeru telefonu w kwestionariuszu osobowym lub pod numerem telefonu (63)2896114, w celu uzgodnienia godziny rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydaci zobowiązani są do przyjścia na rozmowę kwalifikacyjną zasłaniając usta i nos nie wcześniej niż 5 min. przed ustaloną godziną.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Terminem złożenia dokumentów jest termin ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Turku.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu będzie zamieszczona dnia 24 września 2021 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miastoturek.pl) i tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego. 

 

                                                                

Burmistrz Miasta

Romuald Antosik


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie o naborze podinspektor (DOC, 77.00Kb) 2021-09-10 12:56:34 10
Regulamin (DOC, 46.50Kb) 2021-09-10 12:56:34 9
Zarządzenie (DOC, 31.00Kb) 2021-09-10 12:56:34 13

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Kamila Majcherek-Klimas

Data wytworzenia:
10 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
10 wrz 2021, godz. 12:56

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
10 wrz 2021, godz. 12:59