Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni osadów ropopochodnych o dodatkowy moduł chemiczny do oczyszczania ścieków/osadów przemysłowych oraz zmiany dotyczące funkcjonowania następujących instalacji: do odzysku gruzu i tłucznia torowego (instalacja nr 2); do kompostowania odpadów (instalacja nr 4); do remediacji gleby (instalacja nr 5), które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 673, 676, 681 oraz 682 obręb B, Gmina Miejska Turek

GIM.6220.69.2021

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 30, art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

 

Burmistrz Miasta Turku

 

  informuje o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni osadów ropopochodnych o dodatkowy moduł chemiczny do oczyszczania ścieków/osadów przemysłowych oraz zmiany dotyczące funkcjonowania następujących instalacji: do odzysku gruzu i tłucznia torowego (instalacja nr 2); do kompostowania odpadów (instalacja nr 4); do remediacji gleby (instalacja nr 5), które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 673, 676, 681 oraz 682 obręb B, Gmina Miejska Turek.

Podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

  1. Informuję, iż przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
  2. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 21 grudnia 2021 r. na wniosek spółki AWAS Serwis Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Egejskiej 1/34, 02-764 Warszawa reprezentowanej przez Pana Tobiasza Dunas.
  3. Przedmiotem decyzji jest określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni osadów ropopochodnych o dodatkowy moduł chemiczny do oczyszczania ścieków/osadów przemysłowych oraz zmiany dotyczące funkcjonowania następujących instalacji: do odzysku gruzu i tłucznia torowego (instalacja nr 2); do kompostowania odpadów (instalacja nr 4); do remediacji gleby (instalacja nr 5), które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 673, 676, 681 oraz 682 obręb B, Gmina Miejska Turek.
  4. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Turku.
  5. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu oraz zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
  6. Informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy (tj. wymaganymi załącznikami do wniosku, stanowiskami ww. organów) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59, 62 – 700 Turek w dni robocze w godzinach 715 – 1515, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu zapoznania z dokumentacją.
  7. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: poczta@miastoturek.pl w terminie 30 dni, tj. od 12 lutego 2024 r. do dnia 13 marca 2024 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest organ prowadzący postępowanie tj. Burmistrz Miasta Turku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informuję strony prowadzonego postępowania o wydaniu w dniu 1 lutego 2024 r. postanowienia znak WOO-I.4221.261.2023.JW.2, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ponownie uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

z-ca BURMISTRZA

Joanna Misiak-Kędziora


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andżelika Białek

Data wytworzenia:
09 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
09 lut 2024, godz. 12:56

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
09 lut 2024, godz. 12:56