Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 28 sztuk drzew rosnących przy Osiedlu Wyzwolenia 6, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1473 obręb B w Turku

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA TURKU

 

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) w związku z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), Burmistrz Miasta Turku informuje, że w dniu 8 grudnia 2020 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Tęcza” w Turku, z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 1, 62-700 Turek zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 28 sztuk drzew rosnących przy budynku nr 6 położonym na Osiedlu Wyzwolenia, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1473 obręb B w Turku.

W związku z powyższym ustala się termin wizji terenowej na dzień 2 lutego 2021 r. o godzinie 1030. Na podstawie art. 50, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wzywam do udziału w przedmiotowej wizji.

Jednocześnie zawiadamiam, że strony mają prawo czynnie uczestniczyć w toczącym się postępowaniu na każdym jego etapie, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mają ponadto prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania (art. 10 i art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że przedmiotowe postępowanie nie może zostać zakończone w wyznaczonym ustawowo terminie z uwagi na obowiązek informowania stron o każdym etapie postępowania poprzez obwieszczenia. Termin załatwienia przedmiotowej sprawy przewiduje się do dnia 7 marca 2021 r.

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z cytowanym wyżej art. 36 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Publiczne obwieszczenie i udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej nastąpi z dniem 11 stycznia 2021 r. Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

Z up. BURMISTRZA

Jerzy Kurzawa

Z-ca Burmistrza


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andżelika Białek

Data wytworzenia:
12 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
12 sty 2021, godz. 08:53

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
12 sty 2021, godz. 08:55