Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10 marca 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Ciepłownia geotermalna wraz z infrastrukturą techniczną i budowlanymi obiektami towarzyszącymi w Turku oraz eksploatacja wód termalnych związanych z odwiertami GT-1 i GT-2”, zlokalizowanego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 783/22, 783/18, 783/13, 770/3, 782/3, 783/26, 784, 767/5, 768/1, 785/10, 785/11, 786/10 oraz 786/11 obręb B, Gmina Miejska Turek

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA TURKU

 

Zgodnie z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Miasta Turku informuje o wydaniu w dniu 10 marca 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Ciepłownia geotermalna wraz z infrastrukturą techniczną i budowlanymi obiektami towarzyszącymi w Turku oraz eksploatacja wód termalnych związanych z odwiertami GT-1 i Gt-2”, zlokalizowanego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 783/22, 783/18, 783/13, 770/3, 782/3, 783/26, 784, 767/5, 768/1, 785/10, 785/11, 786/10 oraz 786/11 obręb B, Gmina Miejska Turek.

Decyzja została wydana na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z  o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 4, 62-700 Turek reprezentowanego przez Pana Przemysława Kuźmę, Proinsol Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Stańczyka 7/LU3, 30-126 Kraków.

Decyzję wydano bez przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie na podstawie art. 127 oraz art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) informuję, iż od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Turku. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Z pełną treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego w Turku, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu zapoznania z dokumentacją lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Turku.

Publiczne obwieszczenie i udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej nastąpi z dniem 10 marca 2023 r. Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia – zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Joanna Misiak-Kędziora

Zastępca Burmistrza Miasta Turku


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andżelika Białek

Data wytworzenia:
10 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
10 mar 2023, godz. 11:10

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
10 mar 2023, godz. 11:10