Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 13 października 2020 r. decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku śliwa domowa, rosnącego na działce zlokalizowanej przy ul. Kolska Szosa 8 w Turku

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA TURKU

 

Zgodnie z art. 104 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 poz. 55 ze zm.), w związku z wnioskiem złożonym w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 433/5 obręb B przy budynku nr 8 położonym przy ul. Kolska Szosa w Turku, Burmistrz Miasta Turku informuje o wydaniu w dniu 13 października 2020 r. decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku śliwa domowa o obwodzie pnia wynoszącym 73 cm, zmierzonym na wysokości 130 cm. Decyzja została wydana na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Kolska Szosa 8 reprezentowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Turku. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Publiczne obwieszczenie i udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej nastąpi z dniem 16 października 2020 r. Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia – zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Z pełną treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w budynku Urzędu Miejskiego w Turku, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu zapoznania z dokumentacją sprawy.

 

z up. BURMISTRZA

Jerzy Kurzawa

Z-ca Burmistrza


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andżelika Białek

Data wytworzenia:
16 paź 2020

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
16 paź 2020, godz. 11:34

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
16 paź 2020, godz. 11:34