Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 kwietnia 2021 r. decyzji zmieniającej decyzję znak GIM.6131.21.2020 z dnia 29 października 2020 r. zezwalającej na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 505/13 oraz 503/16 obręb B przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 10

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA TURKU

 

Zgodnie z art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 83 a ust 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6131.21.2020 z dnia 29 października 2020 r. zezwalającej na usunięcie 3 sztuk drzew: drzewa oznaczonego nr 1 z gatunku kasztanowiec zwyczajny oraz drzew oznaczonych nr 2 i 3 z gatunku jabłoń domowa, rosnących na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 505/13 oraz 503/16 obręb B przy budynku 10 położonym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Turku, Burmistrz Miasta Turku informuje o wydaniu w dniu 27 kwietnia 2021 r. decyzji zmieniającej przedmiotową decyzję w zakresie dotyczącym gatunku drzewa wskazanego do dokonania nasadzenia zastępczego, miejsca wskazanego do wykonania przedmiotowego nasadzenia oraz terminu jego dokonania. Decyzja został wydana na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Wyszyńskiego 10, reprezentowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Turku. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Publiczne obwieszczenie i udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej nastąpi z dniem 30 kwietnia 2021 r. Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia – zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

z up. BURMISTRZA

 

Joanna Misiak-Kędziora

Z-ca Burmistrza


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andżelika Białek

Data wytworzenia:
04 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
04 maj 2021, godz. 11:20

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
04 maj 2021, godz. 11:22