Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 kwietnia 2021 r. decyzji zmieniającej decyzję znak GIM.6131.34.2020 z dnia 21 stycznia 2021 r. zezwalającej na usunięcie jednego drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 435/41obręb B przy ul. 650-lecia 1

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA TURKU

 

Zgodnie z art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 83 a ust 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6131.34.2020 z dnia 21 stycznia 2021 r. zezwalającej na usunięcie jednego drzewa z gatunku jesion wyniosły, rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 435/41 obręb B przy budynku 1 położonym przy ul. 650-lecia w Turku, Burmistrz Miasta Turku informuje o wydaniu w dniu 27 kwietnia 2021 r. decyzji zmieniającej przedmiotową decyzję w zakresie dotyczącym gatunku drzewa wskazanego do dokonania nasadzenia zastępczego. Decyzja został wydana na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej 650-lecia 1, reprezentowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Turku. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Publiczne obwieszczenie i udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej nastąpi z dniem 30 kwietnia 2021 r. Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia – zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

z up. BURMISTRZA

 

Joanna Misiak-Kędziora

Z-ca Burmistrza


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andżelika Białek

Data wytworzenia:
04 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
04 maj 2021, godz. 11:26

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
04 maj 2021, godz. 11:26