1639 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego | BIP - Urząd Miejski w Turku
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZ MIASTA TURKU ogłasza, iż w dniu 4 lipca 2022 r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Turku przy ulicy Kaliskiej 59 (II piętro – sala im. „Solidarności”) odbędzie się PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  na sprzedaż drewna opałowego w ilości 35,33 m3  (gatunki drewna oraz ilość poszczególnych gatunków określono w Załącznikach nr 1-4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Turku Nr 93/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.).

Cena wywoławcza sprzedaży drewna opałowego w ilości 35,33 m3 określonej w protokółach odbioru drewna wynosi 1.939,40 zł + 23 % podatku VAT tj. 2.385,50 zł (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy).

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Turku nr 68 1090 1229 0000 0000 2201 3982.

Za datę wpłaty wadium uważa się datę uznania w/w rachunku bankowego.

Wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.

W przetargu nie mogą brać udziału osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.

Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w przetargu mogą dokonywać oględzin po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu daty wizji (Urząd Miejski w Turku - Wydział Mienia Komunalnego tel. 63 289 61 61 lub 63 289 61 86).

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje wyższą cenę od ceny wywoławczej.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba/podmiot która wygra przetarg  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia  umowy  kupna-sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wypis z rejestru lub właściwe pełnomocnictwo (z trzech ostatnich miesięcy).

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Turku Nr 93/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż drewna opałowego w ilości 35,33 m3 oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej.

Przetarg wygrywa osoba/podmiot, która zaproponuje najkorzystniejszą cenę nabycia która nie podlega odrzuceniu.

Nabywca, który zostanie wyłoniony w przetargu jest zobowiązany:

  1. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży drewna opałowego w ilości 35,33 m3 w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o miejscu i terminie podpisania umowy kupna-sprzedaży.
  2. Zapłacenia ceny za drewno opałowe w ilości 35,33 m3 w terminie do dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
  3. Do wywozu i uporządkowania terenu po wywozie drewna w ilości 35,33 m3 w terminie do dnia 31 sierpnia 2022  r.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Turku (pokój 104), tel: 63-289-61-86. Ogłoszenie o przetargu i Zarządzenie  Burmistrza Miasta Turku Nr 93/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. umieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Turku http// www.bip.miastoturek.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dominika Mac

Data wytworzenia:
13 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
13 cze 2022, godz. 08:34

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
13 cze 2022, godz. 08:34