1642 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy zbiegu ulic 3 Maja 23 i Stefana Żeromskiego 2 | BIP - Urząd Miejski w Turku
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy zbiegu ulic 3 Maja 23 i Stefana Żeromskiego 2

Ogłoszenie

BURMISTRZ MIASTA TURKU podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 sierpnia2022 r. o godzinie 12oo w Urzędzie Miejskim w Turku przy ulicy Kaliskiej 59 (II piętro – sala konferencyjna im. Solidarności) odbędzie się PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 305/1 i 305/2 o łącznej pow. 0,0600 ha, położonej w Turku przy zbiegu ulic 3 Maja 23 i Stefana Żeromskiego 2. Termin poprzednich przetargów: 28.01.2022 r., 29.04.2022 r.

Nieruchomość powyższa nie jest objęta żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W zmianie studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Miasta Turku nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę: tereny śródmieścia – tereny zabytkowego układu urbanistycznego wraz z bezpośrednim sąsiedztwem. Nieruchomość objęta wykazem znajduje się w obrębie historycznego układu urbanistycznego miasta Turek wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-383/125 decyzją  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koninie z dnia 10.06.1985 r. z czego wynika konieczność uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na prace prowadzone w obrębie ww. nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Do przetargu mogą przystąpić podmioty stosunków cywilnoprawnych, w tym cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r.  poz. 2278).

Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych), w terminie do 19 sierpnia 2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Turku nr 68 1090 1229 0000 0000 2201 3982, przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłaty wadium uważa się datę uznania w/w rachunku bankowego.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wypis z rejestru lub właściwe pełnomocnictwa.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Turku pod nr tel: 63-289-61-62. Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Turku www. bip.miastoturek.pl


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zeromskiego 1 (JPG, 415.48Kb) 2022-06-14 11:04:54 14
Zeromskiego 2 (JPG, 342.43Kb) 2022-06-14 11:04:54 7
mapa 3 Maja 23 (JPG, 317.00Kb) 2022-06-14 11:04:54 7
Zeromskiego 3 (JPG, 300.48Kb) 2022-06-14 11:04:54 7
Zeromskiego 4 (JPG, 262.59Kb) 2022-06-14 11:04:54 6
Zeromskiego 5 (JPG, 262.41Kb) 2022-06-14 11:04:54 6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Olszewska

Data wytworzenia:
14 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
14 cze 2022, godz. 11:04

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
14 cze 2022, godz. 11:04