1644 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kaliskiej 48, 48a | BIP - Urząd Miejski w Turku
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kaliskiej 48, 48a

OGŁOSZENIE

 

BURMISTRZ MIASTA TURKU podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 sierpnia 2022 r. o godzinie 11oo w Urzędzie Miejskim  w Turku przy ulicy Kaliskiej 59 (II piętro – sala konferencyjna im. „Solidarności”) odbędzie się PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 228/1, 228/2, 229/1, 229/2 o łącznej pow. 0,1675 ha, położonej w Turku przy ul. Kaliskiej 48, 48a. Termin poprzedniego przetargu: 29.04.2022 r.

Część nieruchomości oznaczona numerami geodezyjnymi: 228/2, 229/2 zabudowana jest domem tkacza wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1124/A decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 18.05.1970 r.

Decyzją nr 218/2019 z dnia 20.08.2019 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu wyraził zgodę na dokonanie sprzedaży zabytku tj. dawnego domu tkacza przy ul. Kaliskiej nr 48 (obecnie nr 48 i 48a) w Turku, usytuowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 228/2 i 229/2, ark. mapy 4, obręb Turek, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KN1T/00001068/0 przez Sąd Rejonowy w Turku V Wydział Ksiąg Wieczystych, wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 18 maja 1970 r. pod numerem rejestru 1124/A, I.dz.KI.III-880/291/70.

Gmina Miejska Turek nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości.  W zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego Miasta Turku, nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę – tereny śródmieścia podlegające ochronie konserwatorskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości  będącej przedmiotem przetargu wynosi 225 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w tym:

1) Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej domem tkacza wpisanym do rejestru zabytków, ozn. nr geodez. 228/2, 229/2 stanowi 167 018,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy i osiemnaście złotych). Uchwałą Nr XVI/120/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. Rada Miejska Turku wyraziła zgodę na obniżenie do 10% bonifikaty od ceny sprzedaży ww. nieruchomości,

 

2) Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej, ozn. nr geodez. 228/1, 229/1 stanowi 57 982,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote).

Do przetargu mogą przystąpić podmioty stosunków cywilnoprawnych, w tym cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r. , poz. 2278).

Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 25 000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w terminie do 19 sierpnia 2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Turku nr 68 1090 1229 0000 0000 2201 3982 przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłaty wadium uważa się datę uznania w/w rachunku bankowego.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, na konto bankowe z którego dokonano jego wpłaty. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wypis z rejestru lub właściwe pełnomocnictwa.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U.  2021 r., poz. 2213).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Turku, tel. 63-289-61-62. Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Turku www. bip.miastoturek.pl w zakładce „przetargi na nieruchomości” oraz do wglądu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Turku przy ul. Kaliskiej 59 i na słupach ogłoszeniowych miasta Turku.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
mapa Kaliska 46 i 48 (JPG, 494.28Kb) 2022-06-14 11:15:15 11
Kaliska 48 (JPG, 214.51Kb) 2022-06-14 11:15:15 13

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Olszewska

Data wytworzenia:
14 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
14 cze 2022, godz. 11:15

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
14 cze 2022, godz. 11:15