Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Usługa polegająca na doradztwie w obszarze dostępności cyfrowej w zakresie zaprojektowania i wykonania nowej strony internetowej Gminy Miejskiej Turek, zgodnej ze standardem WCAG 2.1.

Turek, dnia 24 stycznia 2023r.

Znak sprawy: BSS.042.14.22

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający

Gmina Miejska Turek

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

NIP 668-193-04-98

Tel.: + 48 63 289 61 84, 63 289 61 41

Faks: +48 63 289 61 59

Godziny pracy: poniedziałek-piątek od 7:15 do 15:15

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Usługa polegająca na doradztwie w obszarze dostępności cyfrowej w zakresie zaprojektowania i wykonania nowej strony internetowej Gminy Miejskiej Turek, zgodnej ze standardem WCAG 2.1.

Świadczona usługa doradcza obejmować będzie w szczególności:

 • doradztwo merytoryczne i techniczne w zakresie zaprojektowania, wyboru rozwiązań technicznych, budowy i obsługi nowej strony internetowej Gminy Miejskiej Turek zgodnej ze standardem WCAG 2.1 (m.in. zaproponowanie najbardziej optymalnych rozwiązań itp.),
 • przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w  postępowaniu na wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu i wdrożeniu nowej strony internetowej,

Usługa doradcza  realizowana będzie w ramach przedsięwzięcia grantowego „Poprawa dostępności w budynkach Urzędu Miejskiego w Turku”, finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 1. Termin realizacji zamówienia

Do 24 marca  2023r,

 1.  Miejsce termin i forma złożenia oferty
 1.  Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz pozostałych załączników do oferty.
 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2023r.:
 • w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem posłańca, Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską na adres siedziby zamawiającego: Urząd Miejski w Turku, 62-700 Turek, ul. Kaliska 59

lub

 • w formie elektronicznej w postaci czytelnych cyfrowych skanów wypełnionej i podpisanej pisemnej wersji oferty wraz z załącznikami, na adres poczty elektronicznej zamawiającego: malgorzata.pieta@miastoturek.pl . Oferta złożona elektronicznie powinna być zabezpieczona hasłem. Hasło należy dosłać elektronicznie w dniu 10 lutego 2023, do godz. 12.00.
 1. W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej, liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego, a nie data nadania przesyłki. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe usługa doradztwa cyfrowego „Poprawa dostępności w budynkach Urzędu Miejskiego w Turku”  – nie otwierać przed dniem 10 lutego 2023r., godz. 12.00.”
 1. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie wskazanego w pkt. IV.2 terminu nie będą rozpatrywane i oceniane.
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Termin związania z ofertą – 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty).
 4. Ocena złożonych w terminie i nie podlegających odrzuceniu ofert zostanie dokonana od dnia 13 lutego 2023 r. a wynik zapytania ofertowego  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony najpóźniej do dnia 28 lutego 2023r. na stronie internetowej zamawiającego www.bip.miastoturek.pl (zakładka zamówienia publiczne / zamówienia poniżej progu stosowania ustawy PZP) a także przekazany bezpośrednio wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. W toku czynności badania i oceny dopuszczonych ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 1. Warunki płatności

Termin płatności ustala się na 14 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie podpisany przez obie strony protokół zdawczo – odbiorczy.

 1.  Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowych:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na doradztwie w obszarze dostępności cyfrowej dla jednostki sektora finansów publicznych.

 1. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji:
 1. Kryterium 1: Cena oferty – waga 70 %

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 70 pkt

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów ofercie, która zaoferuje najniższą wartość w zakresie powyższego kryterium.

Wartość kryterium dla pozostałych ofert będzie obliczana według następującego algorytmu:

Cena minimalna / cena oferty badanej x 70 = liczba uzyskanych punktów.

Cena minimalna – oferta z najniższą ceną spośród wszystkich ocenianych ofert.

 1. Kryterium 2: Doświadczenie  – waga 30 %

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 30 pkt.

Punkty w ramach tego kryterium przyznawane będą według następujących zasad:

Jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

 • 2 usługi polegające na doradztwie w obszarze dostępności cyfrowej dla jednostki sektora finansów publicznych -  Zamawiający przyzna 10 pkt.
 • 3 usługi polegające na doradztwie w obszarze dostępności cyfrowej dla jednostki sektora finansów publicznych – Zamawiający przyzna 20 pkt.
 • 4 usługi polegające na doradztwie w obszarze dostępności cyfrowej dla jednostki sektora finansów publicznych – Zamawiający przyzna 30 pkt.

VIII.      Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcą

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest:

Małgorzata Pięta – w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia

tel. 63 289 61 43

email: malgorzata.pieta@miastoturek.pl

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami, z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamówienia.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
 3. Cena oferty jest ceną ryczałtową (nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy), musi zawierać wszystkie narzuty i podatki oraz zostać podana w formularzu ofertowym w kwocie brutto cyfrowo i słownie. W związku z tym, że cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty jakie będzie zobowiązany ponieść Wykonawca w celu rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia, ewentualne skutki błędów w wyliczeniu ceny wykonania zamówienia, wynikające z nieuwzględnienia okoliczności cenotwórczych obciążać będą Wykonawcę.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz do zmiany lub odwołania warunków postępowania, o czym poinformuje na stronie www.bip.miastoturek.pl.
 6. Jeżeli oferta wraz z załącznikami zostanie złożona przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, wówczas do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo Wykonawcy, stanowiące umocowanie dla jego pełnomocnika do działania w toku postępowania o udzielenie zamówienia w jego imieniu, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa i podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 7. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać mogą, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zapytania ofertowego, pocztą elektroniczną, pisemnie lub faksem.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zał. 1. FORMULARZ OFERTY (DOC, 139.50Kb) 2023-01-24 12:58:46 3
zał. 2. WYKAZ USŁUG (DOC, 129.50Kb) 2023-01-24 12:58:46 3
zał. 3. WZÓR UMOWY (DOC, 171.00Kb) 2023-01-24 12:58:46 4
Zapytanie - doradztwo cyfrowe (DOC, 151.00Kb) 2023-01-24 12:58:46 6
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Małgorzata Pięta

Data wytworzenia:
24 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
24 sty 2023, godz. 12:58

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
24 sty 2023, godz. 13:07