1736 Zarządzenie Nr 100/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 czerwca 2022 r. | BIP - Urząd Miejski w Turku
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 100/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 100/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 28 czerwca 2022r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Turku za rok 2021 r.

 

Na podstawie art.11a ust 1 pkt 2  i art.60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U z 2022r. poz. 559, ze zm./, art. 53  ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.  o rachunkowości (tekst jednolity  Dz. U. z 2021r.  poz. 217, ze zm.) w zw. z §11 ust.1 i 2 oraz  §15  Statutu Miejskiego Domu Kultury w Turku (załącznik do Uchwały  nr XXV/220/13 Rady Miejskiej Turku  z dn.07.02.2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Turku) zarządza się,  co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miejskiego Domu Kultury w Turku za rok  2021 wykazujące obroty po stronie aktywów i pasywów w wysokości 1.192.229,29 zł.

W roku 2021 instytucja uzyskała wynik finansowy netto – strata w kwocie  7.602,11  zł.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 100/22
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 28 czerwca 2022 r.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przytoczonymi we wstępie zarządzenia oraz statutem MDK w Turku organem zatwierdzającym roczne sprawozdania finansowe tej instytucji kultury jest Burmistrz Miasta  Turku.

W związku z powyższym Miejski Dom Kultury w Turku przedstawia do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2021 rok składające się z następujących dokumentów:

- bilansu,

- rachunku zysków i strat,

- informacji dodatkowej.

Ze względu na to, że Miejski Dom Kultury w Turku w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie nie przekroczyło granicy dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości sprawozdanie finansowe za 2021 r. nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Strata wykazana w bilansie Miejskiego Domu Kultury w wysokości 7.602,11 zł pokryta zostanie z funduszu jednostki.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Myszyńska

Data wytworzenia:
02 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
02 sie 2022, godz. 13:41

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
02 sie 2022, godz. 13:41