Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 117/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 117/2022

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

zmieniające Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022.

 

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), oraz § 12 pkt. 1 i 9 Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, Burmistrz  Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVI/305/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 19/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 lutego 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVII/312/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 29/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 43/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVIII/319/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 57/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 63/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 4 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 81/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 86/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 90/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 czerwca 2022 r.,

Uchwałą Nr XLIX/321/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 95/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 czerwca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 102/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 czerwca 2022 r.,

Uchwałą Nr L/341/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 1 lipca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 104/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 5 lipca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 111/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 lipca 2022 r.,

Uchwałą Nr LI/346/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 sierpnia 2022 r. 

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 135.859.752,48 zł zwiększa się o kwotę  537.665,14 zł do kwoty 136.397.417,62 ,

- dochody bieżące w wysokości 117.654.959,48 zł zwiększa się o kwotę 537.665,14 zł do kwoty 118.192.624,62 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                             w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

852

85213

2030

64.800,00

1.200,00

66.000,00

852

85214

2030

410.000,00

40.000,00

450.000,00

852

85216

2030

646.667,00

113.333,00

760.000,00

852

85219

2030

190.193,00

57.600,00

247.793,00

852

85230

2030

129.060,79

70.939,21

200.000,00

855

85503

2010

750,00

400,00

1.150,00

 

dodaje się:                              w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

750

75011

2100

444.81

758

75814

2100

119.787,10

852

85214

2100

1.739,02

853

85395

2100

90.032,00

854

85415

2100

2.000,00

855

85502

2100

40.190,00

 

2) W § 1 w ust.2 w pkt.1) kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.627.563,81 zł zwiększa się o kwotę 400,00 zł do kwoty 20.627.963,81 zł;

3) W § 2 w ust.1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 148.093.775,98 zwiększa się o kwotę 537.665,14 zł do kwoty 148.631.441,12 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 121.644.664,46 zł zwiększa się o kwotę 537.665,14 zł do kwoty 122.182.329,60 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                                          w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

150

15011

4270

10.000,00

4.000,00

6.000,00

600

60017

4300

88.000,00

800,00

87.200,00

750

75011

4010

194.642,56

7.980,00

186.662,56

750

75011

4110

40.931,85

1.199,85

39.732,00

750

75011

4120

5.831,97

170,97

5.661,00

750

75011

4300

2.338,50

838,50

1.500,00

750

75095

4210

8.000,00

1.500,00

6.500,00

801

80101

4110

3.068.334,93

127.753,93

2.940.581,00

801

80101

4120

440.516,99

62.597,99

377.919,00

801

80101

4240

77.248,62

2.248,62

75.000,00

801

80101

4300

270.014,00

14,00

270.000,00

801

80101

4790

12.343.551,60

503.742,60

11.839.809,00

801

80104

4110

1.384.446,81

10.857,81

1.373.589,00

801

80104

4120

179.025,18

1.550,18

177.475,00

801

80104

4790

5.097.341,43

105.829,43

4.991.512,00

801

80104

4800

424.594,00

11.260,00

413.334,00

801

80107

4790

734.129,00

21.582,00

712.547,00

852

85219

4400

1.000,00

1.000,00

0,00

852

85219

4410

2.000,00

1.000,00

1.000,00

852

85295

4010

36.200,00

1.000,00

35.200,00

853

85395

3110

1.793.356,00

1.793.356,00

0,00

853

85395

4010

7.316,00

7.316,00

0,00

853

85395

4110

6.545,00

6.545,00

0,00

853

85395

4120

795,00

795,00

0,00

853

85395

4170

34.500,00

34.500,00

0,00

853

85395

4300

29.500,00

29.500,00

0,00

855

85502

3110

6.966.905,00

70.772,00

6.896.133,00

855

85502

4010

195.472,00

6.835,00

188.637,00

855

85502

4110

387.494,00

310,00

387.184,00

855

85502

4120

5.117,00

43,00

5.074,00

900

90001

4510

10.000,00

5.400,00

4.600,00

900

90004

4300

510.000,00

6.500,00

503.500,00

 

zwiększa się:                                               w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

150

15011

4530

20.371,00

4.000,00

24.371,00

750

75095

4220

2.000,00

1.500,00

3.500,00

801

80101

3020

120.000,00

152.188,00

272.188,00

801

80104

3020

65.000,00

25.344,00

90.344,00

801

80107

3020

3.950,00

21.582,00

25.532,00

801

80149

4110

80.019,00

3.438,00

83.457,00

801

80149

4120

10.711,00

490,00

11.201,00

801

80149

4790

443.555,00

20.000,00

463.555,00

852

85213

4130

64.800,00

1.200,00

66.000,00

852

85214

3110

817.000,00

40.000,00

857.000,00

852

85216

3110

646.667,00

113.333,00

760.000,00

852

85219

4010

1.295.844,00

57.600,00

1.353.444,00

852

85219

4270

3.000,00

2.000,00

5.000,00

852

85230

3110

179.060,79

70.939,21

250.000,00

852

85295

4210

31.300,00

1.000,00

32.300,00

855

85502

4210

8.000,00

5.000,00

13.000,00

855

85503

4010

626,00

333,00

959,00

855

85503

4110

108,00

58,00

166,00

855

85503

4120

16,00

9,00

25,00

900

90004

4210

55.000,00

6.500,00

61.500,00

900

90095

4210

4.700,00

5.400,00

10.100,00

 

dodaje się:                                w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

600

60017

4170

800,00

750

75011

4740

8.352,00

750

75011

4850

1.443,63

750

75011

4370

838,50

801

80101

4350

2.248,62

801

80101

4370

14,00

801

80101

4750

541.190,60

801

80101

4850

106.135,12

801

80104

4750

79.829,43

801

80104

4850

14.763,89

852

85214

3290

1.739,02

853

85395

3290

1.882.876,00

853

85395

4370

29.500,00

853

85395

4740

42.328,00

853

85395

4850

7.340,00

854

85415

3290

2.000,00

855

85502

3290

109.757,00

855

85502

4740

2.840,00

855

85502

4850

553,00

4) W § 2 w ust.2 w pkt.1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.627.563,81 zł zwiększa się o kwotę 400,00 zł  do kwoty 20.627.963,81 zł;

5) Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) W § 9 w ust. 6 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 2.582.908,88 zł zwiększa się o kwotę 254.192,93 zł do kwoty 2.837.101,81 zł oraz kwotę wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2.582.908,88 zł zwiększa się o kwotę 254.192,93 zł  do kwoty 2.837.101,81 zł;

7) Załącznik nr 9  – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2, do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 117/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę  537.665,14 zł, w tym:
W dziale 750 – Administracja publiczna
W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 444,81 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych, pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 758 - Różne rozliczenia
W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- o kwotę 119.787,10 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych, pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna
W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- o kwotę 1.200,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego,

- planuje się dochody w wysokości 1.739,02 zł z tytułu środków finansowych, pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

- o kwotę 113.333,00 zł zwiększa się planowana dotacje celowa z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 57.600,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę 70.939,21 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego. 

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 90.032,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- planuje się dochody w wysokości 2.000,00 zł z tytułu środków finansowych, pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 855 – Rodzina
W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 40.190,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych, pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

- o kwotę 400,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 537.665,14 zł, w tym:
W dziale 150 – Rozwój przedsiębiorczości
W rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- o kwotę 4.000,00 zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług remontowych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na podatek od towarów i usług /VAT/.

W dziale 600 – Transport i łączność
W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

- o kwotę 800,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych, a planuje się w tej wysokości wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, związane ze sporządzeniem projektu zmiany organizacji ruchu na drodze wewnętrznej.

W dziale 750 – Administracja publiczna
W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 444,81 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków finansowych, pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków planowanych na ten cel, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W  rozdziale 75095 – Pozostała Działalność

- o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki przeznaczone na zakup środków żywności.

W dziale 801 – Oświata i wychowania

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania,

- o kwotę 119.787,10 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków planowanych na ten cel, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna
W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- o kwotę 1.200,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.   

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 40.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS,

- o kwotę 1.739,02 zł , tj. o kwotę środków finansowych, pochodzących   z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

- o kwotę 113.333,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanyc z utrzymaniem MOPS,

- o kwotę 57.600,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą, planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki, przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę 70.939,21 zł, tj. o kwotę zwiększającą  planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zadania realizowane w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- o kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, związanych z wypłatą zasiłków osłonowych.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 90.032,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków finansowych z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków planowanych na ten cel, w związku  z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- planuje się wydatki w wysokości 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 855 – Rodzina
W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

- o kwotę 40.190,00 zł, tj. o kwotę środków finansowych, pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków planowanych na ten cel, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny

- o kwotę 400,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- o kwotę 5.400,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na opłaty związane z gospodarką ściekową i ochrona wód.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę  6.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych,a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki, z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew, w związku z koniecznością ich nasadzenia zgodnie z decyzjami Starosty Tureckiego.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność

- o kwotę 5.400,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na zakup urządzeń na plac zabaw położony na Osiedlu Dobrskim, z udziałem Samorządu Osiedla Nr 4.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik 1 do Zarządzenia nr 117.2022 (XLS, 66.50Kb) 2022-09-20 13:13:32 0
Załącznik 2 do Zarządzenia nr 117.2022 (XLS, 45.00Kb) 2022-09-20 13:13:32 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Myszyńska

Data wytworzenia:
20 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
20 wrz 2022, godz. 13:13

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
20 wrz 2022, godz. 13:13