Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 147/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 4 października 2022 r.

Zarządzenie Nr 147/2022

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 4 października 2022 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz § 2  ust. 3 Uchwały Nr XLI/360/10 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:

 

§ 1
 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Miejskiej Turek w przedmiocie uchwały.
 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Określa się:

 1. termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 4 października 2022 r.
 2. termin zakończenia konsultacji na dzień: 14 października 2022 r.

 

§ 3
 1. Konsultacje mają formę składania pisemnych opinii lub uwag na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag należy składać droga pocztową, elektroniczną lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Turku w Biurze Obsługi Klienta, ul. Kaliska 59, w terminie określonym w § 2.
 3. Informacja o konsultacjach jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Turku.

 

§ 4
 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii lub uwag na temat ww. projektu uchwały.
 2. W procesie  konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący.
 3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

§ 5

Treść ogłoszenia o konsultacji  projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6
 1. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń.
 2. Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku.

 

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Społeczych.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznikii do Zarządzenia nr 147.2022 (DOCX, 29.61Kb) 2022-10-04 14:33:50 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Purcel-Kowalska

Data wytworzenia:
04 paź 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
04 paź 2022, godz. 14:33

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
04 paź 2022, godz. 14:33