Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr57/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 25 kwietnia  2022 r.

zmieniające Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022.

Na podstawie art.222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 12 pkt. 1 i 9 Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, Burmistrz  Miasta Turku zarządza,  co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVI/305/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 19/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 lutego 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVII/312/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 29/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 43/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVIII/319/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 kwietnia 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 131.193.427,48 zł zwiększa się o kwotę 370.935,44 zł do kwoty 131.564.362,92 ,

- dochody bieżące w wysokości 113.239.632,48 zł zwiększa się o kwotę 370.935,44 zł do kwoty 113.610.567,92 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                             w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

852

85215

2010

1.500,00

250,00

1.750,00

852

85295

2010

1.166.836,73

143.259,00

1.310.095,73

852

85295

2700

686.900,00

98.800,00

785.700,00

dodaje się:

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

010

01095

2010

10.761,44

758

75814

2700

68.235,00

855

85502

2700

49.630,00

 

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.779.313,73 zł zwiększa się o kwotę 154.270,44 zł do kwoty 19.933.584,17 zł,

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 141.597.450,98 zł zwiększa się o kwotę 370.935,44 zł do kwoty 141.968.386,42 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 115.164.337,46 zł zwiększa się o kwotę 370.935,44 zł do kwoty 115.535.272,90 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                       w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

600

60020

4270

5.500,00

5.000,00

500,00

754

75421

4210

10.000,00

7.000,00

3.000,00

754

75495

4210

4.000,00

2.000,00

2.000,00

754

75495

4260

1.600,00

500,00

1.100,00

754

75495

4270

1.000,00

500,00

500,00

758

75818

4810

828.000,00

10.000,00

818.000,00

758

75818

6800

200.000,00

20.000,00

180.000,00

801

80104

4040

288.841,00

9.654,00

279.187,00

801

80104

4800

484.337,00

2.000,00

482.337,00

851

85154

4210

63.000,00

17.000,00

46.000,00

852

85219

4040

95.000,00

2.923,00

92.077,00

852

85295

4210

31.548,00

1.500,00

30.048,00

855

85501

4010

27.220,00

2.000,00

25.220,00

855

85502

4010

195.637,00

750,00

194.887,00

900

90004

4270

36.000,00

10.000,00

26.000,00

zwiększa się:                                           w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

600

60016

4300

95.000,00

10.000,00

105.000,00

600

60016

6050

4.732.589,00

20.000,00

4.752.589,00

600

60017

4300

92.000,00

5.000,00

97.000,00

754

75412

3030

15.000,00

10.000,00

25.000,00

801

80101

4790

11.526.783,00

63.646,00

11.590.429,00

801

80104

4300

35.000,00

11.654,00

46.654,00

801

80104

4790

4.929.524,00

4.589,00

4.934.113,00

851

85154

4170

51.800,00

2.000,00

53.800,00

851

85154

4300

147.003,00

15.000,00

162.003,00

852

85215

3110

751.470,00

245,00

751.715,00

852

85215

4210

30,00

5,00

35,00

852

85219

4300

30.000,00

2.923,00

32.923,00

852

85295

3110

1.774.500,00

219.494,00

1.993.994,00

852

85295

4010

32.750,00

3.400,00

36.150,00

852

85295

4110

15.145,73

585,00

15.730,73

852

85295

4120

1.525,00

80,00

1.605,00

852

85295

4170

55.600,00

1.000,00

56.600,00

852

85295

4220

3.268,00

1.500,00

4.768,00

852

85295

4300

21.800,00

17.500,00

39.300,00

855

85501

4300

800,00

2.000,00

2.800,00

855

85502

3110

6.896.133,00

48.142,00

6.944.275,00

855

85502

4110

387.184,00

210,00

387.394,00

855

85502

4120

5.074,00

28,00

5.102,00

855

85502

4300

18.000,00

2.000,00

20.000,00

900

90004

4300

500.000,00

10.000,00

510.000,00

dodaje się:

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

010

01095

4210

211,01

010

01095

4430

10.550,43

4) W załączniku nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych  - dokonuje się zmian:

a) w dziale 600 - Transport i łączność

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

w pkt 2 - „Budowa drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia w Turku” - kwotę środków budżetowych w wysokości 1.598.423,00 zł zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.618.423,00 zł,

b) w dziale 758 - Różne rozliczenia

w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

w pkt  1 - „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” - kwotę środków budżetowych w wysokości 200.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 180.000,00 zł;

5) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.448.213,73 zł zwiększa się o kwotę 266.100,44 zł do kwoty 20.714.314,17 zł;

6)  Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia;

7) W § 9  w ust.6  kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 686.900,00 zł zwiększa się o kwotę 216.665,00 zł do kwoty 903.565,00 zł oraz kwotę wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 686.900,00 zł zwiększa się o kwotę 216.665,00 zł do kwoty 903.565,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Burmistrz Miasta Turku

Romuald Antosik

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 57/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 370.935,44 zł, w tym:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 10.761,44 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 758 - Różne rozliczenia
W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- planuje się dochody w wysokości 68.235,00 zł, z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 852 - Pomoc społeczna
W rozdziale 852 - Dodatki mieszkaniowe

- o kwotę 250,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność

- o kwotę 143.259,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę, zgodnie z informacja Wojewody Wielkopolskiego,

- o kwotę 98.800,00 zł zwiększa się planowane dochody, z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy,  z przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 855 - Rodzina

W rozdziale 85502 -  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- planuje się dochody w wysokości 49.630,00 zł, z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 370.935,44 zł, w tym:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność

- planuje się wydatki w wysokości 10.761,44 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zwrot części podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę.

W dziale 600 - Transport i łączność
W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

- o kwotę 10.000,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na wymalowanie oznakowania poziomego na drogach publicznych gminnych na terenie miasta,

- o kwotę 20.000,00 zł, ze środków rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zwiększa się planowane wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie: Budowa drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia w Turku.

W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne

- o kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na wymalowanie oznakowania poziomego na drogach wewnętrznych na terenie miasta.

W rozdziale 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- o kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na wypłatę, należnego Strażakom Ochotnikom OSP, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i zabezpieczających, w związku z większą ilością działań, związanych z likwidacją szkód po przejściu wichur.

W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe

- o kwotę 7.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.   

W rozdziale 75495 - Pozostałam działalność

- o kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania bezpieczeństwa na terenie miasta.

W dziale 758 - Różne rozliczenia
W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę ogólną, z przeznaczeniem na  wymalowanie oznakowania poziomego na drogach publicznych gminnych na terenie miasta,

- o kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się planowana rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem tej kwoty na realizację zadania: Budowa drogi 6KDD na Osiedlu Wyzwolenia w Turku.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- o kwotę  68.235,00 zł, tj. o kwotę środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego w szkołach podstawowych - 63.646,00 zł i przedszkolach - 4.589,00 zł.

W rozdziale 80104 - Przedszkola

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem przedszkoli samorządowych.

W rozdziale 851 - Ochrona zdrowia
W rozdziale 85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi

- o kwotę 17.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się o kwotę tej wysokości planowane wydatki, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci, w ramach  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

W rozdziale 852 - Pomoc społeczna
W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- o kwotę 250,00 zł, tj. o kwotę  zwiększającą  planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 2.923,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, a zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego w MOPS.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność

- o kwotę 1.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup środków żywności przeznaczonych dla uchodźców wojennych z Ukrainy. 

- o kwotę 143.259,00 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania,

- o kwotę 98.800,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody, z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uprawnionych obywateli Ukrainy i obsługę tego zadania /61.200,00 zł/, zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy /1.000,00 zł/ oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy /36.600 zł/.

W dziale 855 - Rodzina
W rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze

- o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych, związanych z realizacją zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych. 

- planuje się wydatki w wysokości 49.630,00 zł, tj. w wysokości środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług remontowych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług pozostałych, związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik do zarządzenia nr 57.2022 (XLS, 67.00Kb) 2022-05-12 14:03:20 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Myszyńska

Data wytworzenia:
12 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
12 maj 2022, godz. 14:03

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
12 maj 2022, godz. 14:03