1585 Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 04 maja 2022 r. | BIP - Urząd Miejski w Turku
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 04 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 63/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 04 maja  2022 r.

zmieniające Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 12 pkt. 1 i 9 Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, Burmistrz  Miasta Turku zarządza,  co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVI/305/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 19/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 lutego 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVII/312/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 29/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 43/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVIII/319/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 57/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 kwietnia 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 131.564.362,92 zł zwiększa się o kwotę 54.367,15 zł do kwoty 131.618.730,07 ,

- dochody bieżące w wysokości 113.610.567,92 zł zwiększa się o kwotę 54.367,15 zł do kwoty 113.664.935,07 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

dodaje się:

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

750

75011

0970

7.547,15

852

85278

2010

46.820,00

 

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej        i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.933.584,17 zł zwiększa się o kwotę  46.820,00 zł do kwoty 19.980.404,17 zł,

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 141.968.386,42 zł zwiększa się o kwotę 54.367,15 zł do kwoty 142.022.753,57 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 115.535.272,90 zł zwiększa się o kwotę 54.367,15 zł do kwoty 115.589.640,05 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                          w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

600

60017

4300

97.000,00

8.000,00

89.000,00

801

80101

4790

11.590.429,00

11.397,77

11.579.031,23

852

85295

3110

1.993.994,00

1.024,00

1.992.970,00

900

90003

4300

1.956.700,00

9.400,00

1.947.300,00

 

zwiększa się:                                                 w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

600

60016

4300

105.000,00

8.000,00

113.000,00

750

75011

4010

186.662,56

5.610,00

192.272,56

750

75011

4110

39.732,00

965,00

40.697,00

750

75011

4120

5.661,00

133,65

5.794,65

750

75011

4300

1.500,00

838,50

2.338,50

801

80101

4110

2.930.581,00

8.966,79

2.939.547,79

801

80101

4120

419.419,00

1.279,40

420.698,40

801

80101

4240

60.000,00

1.151,58

61.151,58

852

85295

4010

36.150,00

1.024,00

37.174,00

dodaje się:

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

852

85278

3110

46.820,00

900

90005

4270

9.400,00

4) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.714.314,17 zł zwiększa się o kwotę  54.367,15 zł do kwoty 20.768.681,32 zł;

5) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia;

6) W § 9 w ust.6  kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 903.565,00 zł zwiększa się o kwotę 7.547,15 zł do kwoty 911.112,15 zł oraz kwotę wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 903.565,00 zł zwiększa się o kwotę 7.547,15 zł do kwoty 911.112,15 zł.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Burmistrz Miasta Turku

Romuald Antosik

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 63/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 04 maja 2022 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę  54.367,15 zł, w tym:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- planuje się dochody w wysokości 7.547,15 zł, z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadawania nr PESEL /6.708,65 zł/ oraz kosztów wykonania fotografii /838,50 zł/ obywatelom Ukrainy, ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.  

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85278 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- planuje się dotację celowa z budżetu państwa w wysokości 46.820,00 zł , z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu), które miały miejsce w dniach 16-17 lutego 2022 r., zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

 

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 54.367,15 zł, w tym:

W dziale 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

- o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wymalowania oznakowania poziomego na drogach gminnych.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

- o kwotę 8.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 7.547,15 zł, tj. o kwotę u środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadawania nr PESEL    /6.708,65 zł/ oraz kosztów wykonania fotografii /838,50 zł/ obywatelom Ukrainy, ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków przeznaczonych na  realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, związanych z pomocą w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85278 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- planuje się wydatki w wysokości 46.820,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu), które miały miejsce w dniach 16-17 lutego 2022 r.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- o kwotę 1.024,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia społeczne, a planuj się w tej wysokości wydatki  na pokrycie kosztów obsługi zadania w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- o kwotę 9.400,00 zł  zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na oczyszczanie miasta.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- planuje się wydatki w wysokości 9.400,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę paneli fotowoltaicznych, uszkodzonych podczas wichury.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik do zarządzenia 63.2022 (XLS, 68.50Kb) 2022-05-12 14:25:31 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Myszyńska

Data wytworzenia:
12 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
12 maj 2022, godz. 14:25

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
12 maj 2022, godz. 14:25