1731 Zarządzenie Nr 95/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 czerwca 2022 r. | BIP - Urząd Miejski w Turku
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 95/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 czerwca 2022 r.

Zarządzenie  Nr 95/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 27 czerwca 2022 r.

 

zmieniające Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022.

 

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305), oraz § 12 pkt. 1 i 9 Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, Burmistrz Miasta Turku zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVI/305/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 19/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 lutego 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVII/312/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 29/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 43/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVIII/319/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 57/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 63/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 4 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 81/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 86/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 90/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 czerwca 2022 r.,

Uchwałą Nr XLIX/321/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 133.980.813,71 zł zwiększa się o kwotę 1.265.974,04 zł do kwoty 135.246.787,75 ,

- dochody bieżące w wysokości 115.776.020,71 zł zwiększa się o kwotę 1.265.974,04 zł do kwoty 117.041.994,75 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                                           w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

750

75011

0970

9.189,32

1.000,00

10.189,32

758

75814

2700

240.346,47

171.711,00

412.057,47

851

85195

2010

2.000,00

2.000,00

4.000,00

852

85216

2030

616.667,00

30.000,00

646.667,00

852

85219

2010

6.000,00

6.180,00

12.180,00

852

85228

2010

183.000,00

157.000,00

340.000,00

852

85230

2030

102.459,75

26.601,04

129.060,79

853

85395

0970

1.029.260,00

788.152,00

1.817.412,00

855

85502

0970

49.630,00

23.330,00

72.960,00

855

85513

2010

81.184,00

60.000,00

141.184,00

2) W § 1 w ust.2 w pkt.1) kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.005.109,17 zł zwiększa się o kwotę 225.180,00 zł do kwoty 20.230.289,17. zł;

 

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 146.814.837,21 zł zwiększa się o kwotę 1.265.974,04 zł do kwoty 148.080.811,25 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 119.765.725,69 zł zwiększa się o kwotę 1.265.974,04 zł do kwoty  121.031.699,73 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zmniejsza się:                                                   w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

700

70005

4590

650.000,00

300.000,00

350.000,00

750

75011

4110

40.933,00

1,15

40.931,85

750

75023

4040

470.309,00

17,00

470.292,00

750

75023

4170

100.700,00

25.000,00

75.700,00

750

75023

4260

320.000,00

30.000,00

290.000,00

750

75075

4110

2.000,00

1.000,00

1.000,00

750

75075

4170

10.000,00

5.000,00

5.000,00

750

75075

4190

2.000,00

2.000,00

0,00

750

75075

4210

15.000,00

8.000,00

7.000,00

750

75085

4040

76.000,00

7.298,00

68.702,00

750

75095

4300

15.000,00

9.000,00

6.000,00

801

80101

4240

73.727,32

678,70

73.048,62

801

80104

4430

15.500,00

150,00

15.350,00

801

80148

4040

66.896,00

269,00

66.627,00

801

80150

4120

23.850,00

500,00

23.350,00

801

80150

4710

2.800,00

500,00

2.300,00

 

zwiększa się:                                                  w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

700

70007

4260

1.695.968,00

100.000,00

1.795.968,00

700

70007

4270

2.325.597,00

200.000,00

2.525.597,00

750

75011

4010

193.644,56

998,00

194.642,56

750

75011

4120

5.828,82

3,15

5.831,97

750

75023

4010

6.934.304,00

17,00

6.934.321,00

750

75023

4210

96.000,00

25.000,00

121.000,00

750

75023

4300

416.111,98

30.000,00

446.111,98

750

75075

4300

150.000,00

25.000,00

175.000,00

750

75085

4300

30.000,00

7.298,00

37.298,00

801

80101

4110

3.020.715,93

21.093,00

3.041.808,93

801

80101

4120

433.720,66

3.009.50

436.730,16

801

80101

4210

165.000,00

500,00

165.500,00

801

80101

4300

280.000,00

714,00

280.714,00

801

80101

4790

12.066.102,60

122.896,00

12.188.998,60

801

80104

4110

1.376.551,81

3.471,00

1.380.022,81

801

80104

4120

177.897,72

496,20

178.393,92

801

80104

4240

33.250,00

150,00

33.400,00

801

80104

4790

5.051.362,43

20.210,00

5.071.572,43

801

80148

4300

3.000,00

269,00

3.269,00

801

80150

4270

2.500,00

1.000,00

3.500,00

851

85195

4010

1.650,00

1.650,00

3.300,00

851

85195

4110

290,00

290,00

580,00

851

85195

4120

60,00

60,00

120,00

852

85228

4010

110.993,00

100.000,00

210.993,00

852

85228

4110

133.547,00

12.000,00

145.547,00

852

85228

4300

841.500,00

45.000,00

886.500,00

852

85216

3110

616.667,00

30.000,00

646.667,00

852

85219

3110

6.000,00

6.000,00

12.000,00

852

85219

4210

25.000,00

180,00

25.180,00

852

85230

3110

152.459,75

26.601,04

179.060,79

853

85395

3110

1.006.356,00

787.000,00

1.793.356,00

853

85395

4010

6.164,00

1.152,00

7.316,00

855

85502

3110

6.944.275,00

22.630,00

6.966.905,00

855

85502

4010

194.887,00

585,00

195.472,00

855

85502

4110

387.394,00

100,00

387.494,00

855

85502

4120

5.102,00

15,00

5.117,00

855

85513

4130

81.184,00

60.000,00

141.184,00

 

4) W § 2 w ust.2 w pkt.1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.005.109,17 zł zwiększa się o kwotę 225.180,00 zł  do kwoty 20.230.289,17 zł;

 

5) Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia;

 

6) W § 9 w ust. 6 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 1.383.025,79 zł  zwiększa się o kwotę 984.193,00 zł do kwoty 2.367.218,79 zł oraz kwotę wydatków  związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1.383.025,79 zł zwiększa się o kwotę 984.193,00 zł  do kwoty 2.367.218,79 zł ;

 

7) Załącznik nr 9  – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2, do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 95/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 27 czerwca 2022 r.

 

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę  1.265.974,04 zł, w tym:

 

W dziale 750 – Administracja publiczna
W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych, pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadania nr PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem  zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 758 – Różne rozliczenia
W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- o kwotę 171.711,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych, pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem  zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia
W rozdziale 85195 - Pozostała działalność

- o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów realizacji zadania w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej, zgodnie z informacja Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna
W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

- o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 6.180,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 157.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego. 

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę 26.601,04 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na  dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 788.152,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

W dziale 855 – Rodzina
W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 23.330,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na  wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinna oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 60.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego  

W Y D A T K I zwiększa się o kwotę 1.265.974,04 zł, w tym:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 300.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 300.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki związane z utrzymaniem komunalnych lokali mieszkalnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

- dokonuje się zmian miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji publicznej.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 1.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą środki finansowe pochodzące z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki związane z nadawaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem  zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach wydatków planowanych na ten cel.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- o kwotę 171.711,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą środki finansowe, pochodzące z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki  z przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem  zbrojnym na terytorium Ukrainy.

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia
W rozdziale 85195 - Pozostała działalność

- o kwotę 2.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadania w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna
W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

- o kwotę 30.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 6.180,00 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 157.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę 26.601,04 zł, tj. o kwotę zwiększającą  planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na  zadania realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 788.152,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 855 – Rodzina
W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 23.330,00 zł, tj. o kwotę środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinna oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- o kwotę 60.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 95.2022 (XLS, 64.50Kb) 2022-08-02 13:02:06 0
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 95.2022 (XLS, 38.00Kb) 2022-08-02 13:02:06 0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Myszyńska

Data wytworzenia:
02 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
02 sie 2022, godz. 13:02

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
02 sie 2022, godz. 13:02