Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 6 lipca 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 97/2021

BURMISTRZA MIASTA TURKU

z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek, położonych w Turku, na rzecz ENERGA–OPERATOR S.A.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65), art. 305 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) oraz §1 ust. 2 i §6 ust. 2 uchwały Nr XX/223/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 239 poz. 4165 z dnia 17 grudnia 2008 r.) – zarządza się, co następuje:

§ 1
  1. Obciąża się nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy – ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddziałem w Kaliszu z siedzibą przy Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, nieruchomości gruntowe położone w Turku – obręb 0003 Turek C, oznaczone jako działki o nr geod.: 317/5 o pow. 0,1895 ha i 317/10 o pow. 0,0737 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KN1T/00031833/3, w zakresie projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej tj. przyłącza kablowego nn – 0,4 kV, o łącznej powierzchni pasa służebności przesyłu 178,55 m2.

  2. Burmistrz Miasta Turku działający w imieniu Gminy Miejskiej Turek wyraża zgodę na wpisanie w dziale trzecim księgi wieczystej nr KN1T/00031833/3 treść powołanych poniżej praw służebności przesyłu obejmujących:

  1. prawo do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej urządzeń elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1,

  2. znoszenia istnienia urządzeń posadowionych na nieruchomości obciążonej,

  3. prawo do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Przesyłowego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Przesyłowe posługuje się w związku z prowadzoną działalnością,

  4. obowiązek informowania pismem o planowanych robotach określonych w ust. 2 lit. c) na co najmniej 30 dni przed ich rozpoczęciem oraz obowiązek informowania za pośrednictwem telefonu bądź poczty elektronicznej o wystąpieniu awarii urządzeń elektroenergetycznych w terminie do 3 dni roboczych od wejścia na teren w celu natychmiastowego usunięcia awarii.

  1. Ustala się jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności w wysokości: 5.356,50 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 50/100) netto, powiększoną o należny podatek VAT.

§ 2

ENERGA-OPERATOR S.A. z tytułu służebności przesyłu zobowiązana jest do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w §1 ust. 3 Gminie Miejskiej Turek przed zawarciem aktu notarialnego, tj. w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Przedsiębiorstwo Energetyczne faktury od Gminy Miejskiej Turek, na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

§ 3

Przedsiębiorstwo Energetyczne z tytułu służebności przesyłu zobowiązane jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z ustanowieniem przedmiotowej służebności (tj. koszty notarialne, koszty sądowe).

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Inżynierii Miejskiej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ MIASTA

Romuald Antosik


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Wojtczak

Data wytworzenia:
09 lip 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
09 lip 2021, godz. 14:02

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
09 lip 2021, godz. 14:07