1734 Zarządzenie Nr 98/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 czerwca 2022 r. | BIP - Urząd Miejski w Turku
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 98/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 98/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum  Miasta Turku  im. Józefa Mehoffera za rok 2021r.

 

Na podstawie art.11a ust 1 pkt 2  i art.60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym  /jednolity tekst  Dz. U z 2022r.,  poz. 559, ze zm./,   art. 53  ust.1  ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.  poz. 217, ze zm.) w zw. z §13 ust.1 i 2 oraz §17 Statutu Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera (załącznik do Uchwały Nr XXV/218/13 Rady Miejskiej w Turku z dn.07.02.2013r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Rzemiosła Tkackiego i nadania statutu) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Muzeum Miasta Turku  im. Józefa Mehoffera za rok  2021  wykazujące  obroty  po  stronie aktywów i pasywów w wysokości 1.911.966,48 zł.

W roku 2021 instytucja uzyskała wynik finansowy netto – zysk w kwocie  21.621,10 zł.

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 98/22
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 28 czerwca 2022 r.

 

            Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przytoczonymi we wstępie zarządzenia oraz statutem Muzeum Miasta Turku  im. Józefa Mehoffera organem zatwierdzającym roczne sprawozdania finansowe tej instytucji kultury jest Burmistrz Miasta  Turku.

W związku z powyższym Muzeum Miasta Turku  im. Józefa Mehoffera przedstawia do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2021 rok składające się z następujących dokumentów:

- bilansu,

- rachunku zysków i strat,

- informacji dodatkowej.

            Ze względu na to, że Muzeum Miasta Turku  im. Józefa Mehoffera w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie nie przekroczyło granicy dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art.64 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości sprawozdanie finansowe za 2021 r. nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Zysk wykazany w bilansie Muzeum Miasta Turku  im. Józefa Mehoffera w wysokości 21.621,10 zł przeznaczony zostanie na bieżącą działalność jednostki.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Myszyńska

Data wytworzenia:
02 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
02 sie 2022, godz. 13:29

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
02 sie 2022, godz. 13:29