1735 Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 czerwca 2022 r. | BIP - Urząd Miejski w Turku
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 99/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej  Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku  za rok 2021r.

 

            Na podstawie art.11a ust 1 pkt 2 i art.60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U z 2022 r., poz. 559, ze zm./, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.  o rachunkowości (tekst jednolity  Dz. U. z 2021r. poz.217, ze zm.) w zw. z  § 11 ust. 1 i 2  oraz   § 16 Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku (załącznik do Uchwały  Nr XXV/219/13 Rady Miejskiej w Turku z dn.07.02.2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku za rok 2021 wykazujące obroty po stronie aktywów i pasywów w wysokości 53.554,23 zł.

W roku 2021 instytucja uzyskała wynik finansowy netto – strata  w  kwocie 31.123,85 zł.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia  Nr 99/21
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 28 czerwca 2022 r.

 

            Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przytoczonymi we wstępie zarządzenia oraz statutem Miejskiej Biblioteki Publicznej  im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku  organem zatwierdzającym roczne sprawozdania finansowe tej instytucji kultury jest Burmistrz Miasta Turku.

W związku z powyższym Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku przedstawia do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2021 rok składające się z następujących dokumentów:

- bilansu,

- rachunku zysków i strat,

- informacji dodatkowej.

            Ze względu na to, że Miejska Biblioteka Publiczna  im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie nie przekroczyło granicy dwóch z trzech wielkości, o których mowa  w art. 64 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, sprawozdanie  finansowe za 2021 r. nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Strata wykazana w bilansie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku w wysokości 31.123,85 zł pokryta zostanie z funduszu jednostki.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Myszyńska

Data wytworzenia:
02 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
02 sie 2022, godz. 13:36

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
02 sie 2022, godz. 13:36