Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ TUREK

Przejdź do załączników

Turek, dnia 14 października 2020 r.

 

Numer referencyjny: GIM.2710.3.2020

                                                                  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi w zakresie przetargu nieograniczonego pn.: ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Turek zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w usługi, jako najkorzystniejsza wybrana została następująca oferta:

 

Wykonawca, którego ofertę wybrano wraz z punktacją przyznaną ofercie najkorzystniejszej w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacją:

 

Numer oferty: 1

Firma (nazwa) Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Adres siedziby Wykonawcy: 62-700 Turek, ul. Polna 4

  1. Cena oferty: 3.477.600,00 PLN – punktacja przyznana w kryterium oceny „Cena oferty”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SIWZ: 60,00 pkt
  2. Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady zmieszane w okresie letnim od 01.05.2021 do 31.08.2021 z częstotliwością 3 razy w miesiącu (wariant nr 1) - punktacja przyznana w kryterium oceny „Częstotliwość mycia i dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SIWZ: 10,00 pkt
  3. Tygodniowa częstotliwość otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 3 dni w tygodniu (poniedziałek, środa, sobota)  - punktacja przyznana w kryterium oceny „Częstotliwość funkcjonowania PSZOK”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SIWZ: 10,00 pkt
  4. Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady zmieszane będzie wykonywane przy zastosowaniu pojazdu do zbiórki odpadów zmieszanych, wyposażonego w urządzenie myjące do ciśnieniowego mycia i dezynfekcji pojemników na odpady, pracujące w zamkniętym obiegu wodnym - punktacja przyznana w kryterium oceny „Metoda mycia i dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SIWZ: 10,00 pkt

Łączna uzyskana przez Wykonawcę punktacja: 90,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) oraz art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, to znaczy jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy bilans całkowitej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 3.477.600,00 PLN oraz ustalonych poza cenowych kryteriów oceny  ofert odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, co stanowi podstawę do wyboru oferty w/w wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy Pzp. Wykonawca na podstawie wymaganych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokumentów i oświadczeń, złożonych na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wykazał spełnianie ustalonych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono innych konkurencyjnych ofert.


Turek, dnia 28 września 2020 r.

Numer referencyjny: GIM.2710.3.2020

 

INFORMACJA Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

            Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje informacje uzyskane podczas procedury otwarcia ofert w dniu 28 września 2020 r. o godz. 11:30, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK” (ogłoszenie o zamówieniu 2020/S 165-400928 z dnia 26/08/2020)

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podana bezpośrednio przed otwarciem ofert zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp wynosi:  3.600.000,00 zł z VAT

Ofertę na podanych niżej warunkach, za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej (aplikacja miniPortal - ePUAP) złożył następujący Wykonawca:

Numer oferty

Firma oraz adres siedziby Wykonawcy, który złożył ofertę

Cena oferty

(z VAT)

Częstotliwość mycia i dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane w okresie letnim od 01 maja  do 31 sierpnia

Częstotliwość funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Metoda mycia i dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane

1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o.o.

62-700 Turek, ul. Polna 4

 

3.477.600,00 PLN za odbiór i transport odpadów komunalnych w okresie od 01.11.2020 do 31.10.2021

Wariant  1

(3 razy w miesiącu)

3 dni w tygodniu, tj. w sobotę oraz poniedziałek i  środę

 

Przy zastosowaniu pojazdu do zbiórki odpadów zmieszanych, wyposażonego w urządzenie myjące do ciśnieniowego mycia oraz dezynfekcji pojemników na odpady, pracujące w zamkniętym obiegu wody

 

 

 

Polska-Turek: Usługi związane z odpadami

2020/S 165-400928

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Turek
Krajowy numer identyfikacyjny: 311019384
Adres pocztowy: ul. Kaliska 59
Miejscowość: Turek
Kod NUTS: PL414 Koniński
Kod pocztowy: 62-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Misiek
E-mail: zamowienia@miastoturek.pl
Tel.: +48 632896117
Faks: +48 632896159

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.miastoturek.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.miastoturek.pl/pobierzSiwz.php

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek

Numer referencyjny: GIM.2710.3.2020

II.1.2)Główny kod CPV

90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek wraz z ich transportem do instalacji komunalnej ZUOK „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Usuwanie nielegalnych miejsc składowania odpadów komunalnych w ilości do 10 Mg/rok.

Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, popiołu i segregowanych i utrzymywaniu ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym

Dla nieruchomości zamieszkałych zapewnienie worków i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki i gromadzenia odpadów.

Dla nieruchomości zamieszkałych zapewnienie pojemników przeznaczonych na odpady niesegregowane (zmieszane).

Organizacja i funkcjonowanie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz odbiór odpadów komunalnych w nim gromadzonych i ich transport do instalacji komunalnej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000 Usługi wywozu odpadów

90512000 Usługi transportu odpadów

90514000 Usługi recyklingu odpadów

90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL414 Koniński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Turek

II.2.4)Opis zamówienia:

Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek wraz z ich transportem do instalacji komunalnej ZUOK „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Usuwanie nielegalnych miejsc składowania odpadów komunalnych w ilości do 10 Mg/rok.

Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, popiołu i segregowanych i utrzymywaniu ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym

Dla nieruchomości zamieszkałych zapewnienie worków i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki i gromadzenia odpadów.

Dla nieruchomości zamieszkałych zapewnienie pojemników przeznaczonych na odpady niesegregowane (zmieszane).

Organizacja i funkcjonowanie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) umożliwiającego bezpłatne przekazanie przez właścicieli nieruchomości każdej ilości odpadów objętych przedmiotem zamówienia oraz odbiór odpadów komunalnych w nim gromadzonych i ich transport do instalacji komunalnej.

Odbiorem zostaną objęte:

1) odpady komunalne zbierane i gromadzone w sposób nieselektywny (zmieszane) – pozostałe odpady niesegregowane;

2) odpady komunalne zbierane i gromadzone „u źródła” w sposób selektywny (segregowane) w tym odpady opakowaniowe z podziałem na następujące frakcje:

a) papier (np. tektura, gazety, czasopisma, z wyłączeniem opakowań wielomateriałowych,);

b) szkło (bezbarwne i kolorowe np. słoiki, butelki);

c) metale i tworzywa sztuczne (np. typu PET, plastik przemysłowo-gospodarczy, opakowania wielomateriałowe);

d) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (zielone, ogrodowe, kuchenne);

e) popiół z budynków ogrzewanych paliwem stałym obejmujący odpady powstałe w wyniku spalania węgla i drewna w paleniskach indywidualnych gospodarstw domowych na terenie nieruchomości zamieszkałych;

f) odpady wielkogabarytowe (np. meble), z nieruchomości zamieszkałych;

g) przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, z nieruchomości zamieszkałych;

h) odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz), z nieruchomości zamieszkałych.

Przedmiot zamówienia obejmuje tylko odpady komunalne, natomiast nie obejmuje odpadów wytwarzanych i powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Wykonawca ponosi całkowite koszty związane ze zbieraniem i transportem odpadów, a także koszty prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz pozostałe koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość funkcjonowania PSZOK / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość mycia i dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Metoda mycia i dezynfekcji pojemników na odpady zmieszane / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/11/2020

Koniec: 31/10/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

Posiadania uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej związanej z przedmiotem zamówienia, w związku z tym wykonawca musi wykazać, że posiada:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Turku, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);

b) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia, wydane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz. 701 ze zm.) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących w tym zakresie przepisów;

c) aktualne zezwolenie na wytwarzanie odpadów związanych z eksploatacją instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

d) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów w instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

e) aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) prowadzonego przez Marszałka Województwa lub prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia rejestru przez Marszałka Województwa.

f) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniu i gospodarujących odpadami (tzw. BDO – Baza Danych o Odpadach).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej i finansowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie fakultatywnych przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA (zachowana została numeracja z SIWZ):

8.1. SKŁADANE PRZEZ WSZYSTKICH WYKONAWCÓW WRAZ Z OFERTĄ:

8.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie/-a, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w formie jednolitego dokumentu, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., zwanego dalej Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia, w skrócie „JEDZ”.

8.2. SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, PRZY UWZGLĘDNIENIU ZASTOSOWANIA „PROCEDURY ODWRÓCONEJ” OKREŚLONEJ W ART. 24aa USTAWY Pzp:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy Pzp:

8.2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej wykonawca składa na wezwanie zamawiającego, następujące dokumenty potwierdzające posiadanie takich uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, to znaczy:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Turku, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.);

b) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia, wydane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz. 701 ze zm.) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących w tym zakresie przepisów;

c) aktualne zezwolenie na wytwarzanie odpadów związanych z eksploatacją instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

d) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów w instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

e) aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) prowadzonego przez Marszałka Województwa lub prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia rejestru przez Marszałka Województwa;

f) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniu i gospodarujących odpadami (tzw. BDO – Baza Danych o Odpadach).

CIĄG DALSZY PONIŻEJ

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

8.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej wykonawca, na wezwanie zamawiającego, składa następujący dokument:

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (§ 2 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów) – na podstawie wzorcowego formularza stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

8.2.3 W celu potwierdzenia spełniania braku podstaw wykluczenia wykonawca składa na wezwanie zamawiającego:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.).

Oświadczenia, o których mowa w pkt 5-7 należy złożyć na podstawie wzorcowego formularza stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ

8.2.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8.2.3:

1) pkt 1 – składa, aktualną na dzień składania, informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

CIĄG DALSZY W SEKCJI III.1.3)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga, aby w celu wykonania zamówienia publicznego wykonawca dysponował, co najmniej następującym potencjałem technicznym:

— trzema pojazdami do bezpylnej zbiórki odpadów zmieszanych gromadzonych w pojemnikach, z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowczym, z funkcją kompaktującą 3x,

— dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (w tym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków),

— dwoma pojazdami z systemem hakowym lub bramowym, przeznaczonym do wywozu odpadów kontenerami typu KP

Spełniającymi wymagania techniczne dotyczące wyposażenia pojazdów, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

Warunek w zakresie ilości i rodzajów pojazdów wymaganych do wykonania przedmiotu zamówienia należy traktować jako warunek określający wymagania minimalne.

— bazą magazynowo-transportową:

• usytuowaną w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Turek lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy,

• usytuowaną na terenie, do którego wykonawca posiada tytuł prawny oraz wyposażoną w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

KONTYNUACJA Z SEKCJI III.1.2)

2) pkt 2,3, 4 – składa, aktualny na dzień składania, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8.2.5. Dokumenty, o których mowa w ust. 8.2.4 1) i 8.2.4. 2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 8.2.4. 2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

8.2.6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8.2.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8.2.5 stosuje się.

8.2.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust.8.2.3 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 8.2.4 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8.2.5 zdanie pierwsze stosuje się.

8.2.8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia tych podmiotów z udziału w postępowaniu, wskazanych w ust.8.2.3 pkt 1–7.

8.3. SKŁADANE PRZEZ WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, BEZ WEZWANIA, PO OTWARCIU OFERT

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. (Oświadczenie powinno zostać złożone zgodnie z wzorcowym formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ w postaci oryginału dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź inne informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

Dopuszczalny zakres oraz charakter i warunki wprowadzenia zmian do postanowień zawartej z wybranym w postępowaniu wykonawcą umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, którego treść stanowi integralną część SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 28/09/2020

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 28/09/2020

Czas lokalny: 11:30

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zamawiającego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Joanna Misiak-Kędziora (tel. +48 632896103) - w sprawach przedmiotu zamówienia, Zbigniew Misiek lub Krzysztof Grzelka (tel. +48 632896117), e-mail: zamowienia@miastoturek.pl - w sprawach procedury zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie złożonych ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

III kwartał 2021 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1) - 5) ustawy Pzp.

W przypadku wadium wnoszonego przy użyciu środka komunikacji elektronicznej w formie poręczenia lub gwarancji, dokument poręczenia lub gwarancji musi mieć formę oryginalnego dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby lub osób uprawnionych ze strony gwaranta lub poręczyciela oraz wniesionego w takiej formie w jakiej dokument był wystawiony przez gwaranta lub poręczyciela, to jest w formie oryginału dokumentu.

Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny całkowitej podanej w ofercie wykonawcy.

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oraz ePUAPu:

https://epuap.gov.pl/wps/portal

A także za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres elektronicznej skrzynki zamawiąjącego: zamowienia@miastoturek.pl

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia;

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej;

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podst. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w tzw. procedurze odwróconej.

Wraz z ofertą w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (formularz oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ), oprócz formularza JEDZ, wykonawca składa również w formie elektronicznej:

a) stosowne pełnomocnictwo/-a w przypadku gdy wykonawca jest reprezentowany w postępowaniu przez pełnomocnika lub ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

b) informację o korzystaniu z zasobów innych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp wraz z zobowiązaniem innego podmiotu (według formularza Załącznika nr 6 do SIWZ) – tylko w przypadku, kiedy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegał będzie na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

c) wadium w formie niepieniężnej w postaci poręczenia lub gwarancji, wystawionych na potrzeby postępowania w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej ze strony wystawcy dokumentu wadialnego.

d) informację o której mowa w punkcie 14 ppkt 14.3. SIWZ wynikającą z art. 91 ust. 3a Ustawy Pzp – wyłącznie w przypadku, jeżeli ustawowy obowiązek informacyjny w tym zakresie ma zastosowanie w stosunku do oferty wykonawcy (brak załącznika do SIWZ - forma i treść informacji pozostawiona do opracowania przez wykonawcę).

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami niniejszej Ustawy (Dział VI Ustawy – „Środki ochrony prawnej”). 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO): 1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, 2) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 3) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i w pkt 2). 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia. 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 7. 7. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/08/2020

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 160.96Kb) 2020-08-26 11:39:14 20

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 759.31Kb) 2020-08-26 11:39:14 0
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2bbce125-0a8e-4255-a6b0-ad5032d227e0 (ASC, 700.00b) 2020-08-26 11:39:14 0
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY (DOCX, 30.53Kb) 2020-08-26 11:39:14 0
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE WS. GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOC, 42.00Kb) 2020-08-26 11:39:14 0
ZAŁACZNIK NR 4 DO SIWZ - OŚWIADCZENIA WYKONAWCY W SPRAWIE WYKLUCZENIA (DOCX, 22.73Kb) 2020-08-26 11:39:14 0
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - WYKAZ URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA (DOC, 55.00Kb) 2020-08-26 11:39:14 0
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU Z ART. 22a PZP (DOCX, 22.83Kb) 2020-08-26 11:39:14 0
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - WZÓR UMOWY (PDF, 313.80Kb) 2020-08-26 11:39:14 0
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (PDF, 269.44Kb) 2020-08-26 11:39:14 0
SIWZ (PDF, 12.60Mb) 2020-08-26 11:39:14 0
ZAŁĄCZNIK DO SIWZ - EDYTOWALNY FORMULARZ JEDZ (DOCX, 44.00Kb) 2020-08-26 11:39:14 1
ZAŁĄCZNIK DO SIWZ - INSTRUKCJA DO JEDZ (PDF, 1.19Mb) 2020-08-26 11:39:14 0
ZAŁĄCZNIK DO WZORU UMOWY - PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI (PDF, 93.79Kb) 2020-08-26 11:39:14 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Woszczyk-Janiak

Data wytworzenia:
26 sie 2020

Osoba dodająca informacje

Administrator Urzędu Miejskiego w Turku

Data publikacji:
23 wrz 2020, godz. 13:25

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
14 paź 2020, godz. 12:26