Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przebudowa Kina „Tur” w Turku przy ul. Żeromskiego 1 w trybie „Zaprojektuj i wybuduj

Przejdź do załączników

Turek, dnia 07 maja 2021 r.

Numer referencyjny: MDK.341-1/2021

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „PRZEBUDOWA KINA TUR W TURKU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 1 W TRYBIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”(ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00023902/01 z dnia 2021-03-26)

Działając na podstawie art. 253 ust.  1 i 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), w imieniu Miejskiego Domu Kultury w Turku zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w roboty budowlanej, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez następującego Wykonawcę:

 

 1. Wykonawca, którego ofertę w postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą wraz z punktacją przyznaną ofercie w przyjętych kryteriach oceny ofert i łączną punktacją:

Numer oferty: 2

Firma (nazwa) Wykonawcy: Zakład Usług Budowlano Remontowych REMBUD Dariusz Szewczyk

Adres siedziby Wykonawcy: 62-740 Tuliszków, Zadworna 116A

 1. Cena oferty: 949 959,29PLN – punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Cena oferty”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 60,00 pkt
 2. Okres udzielonej gwarancji jakości: 40 miesięcy - punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Okres udzielonej gwarancji jakości”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 40,00 pkt

Łączna punktacja uzyskana przez Wykonawcę: 100,00 pkt

 1. Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętych kryteriach oceny ofert i łączną punktacją:

 

Numer oferty: 1

Firma (nazwa) Wykonawcy: AMB GROUP POLSKA Sp. z o.o.

Adres siedziby Wykonawcy: 02-781 Warszawa, ul. rtm. Witolda Pileckiego 67

 1. Cena oferty: 1 845 624,14PLN – punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Cena oferty”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SIWZ: 30,88 pkt
 2. Okres udzielonej gwarancji jakości: 40 miesięcy - punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Okres udzielonej gwarancji jakości”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 40,00 pkt

Łączna punktacja uzyskana przez Wykonawcę: 70,88 pkt

 

Numer oferty: 2

Firma (nazwa) Wykonawcy: Firma Budowlana CEGBUD Krzysztof Skonieczny

Adres siedziby Wykonawcy: 62-700 Turek, Chlebów 48

 1. Cena oferty: 1 298 000,00PLN – punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Cena oferty”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SIWZ: 43,91 pkt
 2. Okres udzielonej gwarancji jakości: 40 miesięcy - punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Okres udzielonej gwarancji jakości”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 40,00 pkt

Łączna punktacja uzyskana przez Wykonawcę: 83,91 pkt

 

 1. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) - dalej ustawa Pzp, to znaczy jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy stosunek ceny w wysokości 949 959,29 PLN do jakości, to jest okresu udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, wynoszącego 40 miesięcy. W związku z ustalonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem wagowym: cena oferty – 60 %, okres udzielonej gwarancji jakości – 40 % stanowi to podstawę do wyboru oferty w/w wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca na podstawie złożonych w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym na wezwanie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp podmiotowych  środków dowodowych, potwierdził brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

 


Numer referencyjny: MDK.341-1/2021

Turek, dnia 15 kwietnia 2021 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa Kina TUR w Turku przy ul. Żeromskiego 1 w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” ” (ogłoszenie BZP nr 2021/BZP 00023902/01 z dnia 2021-03-26)

 

Zamawiający – Miejski Dom Kultury w Turku na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), po czynności otwarcia ofert w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00, niezwłocznie udostępnia   informacje o złożonych ofertach:

OFERTA NR 1:

AMB GROUP POLSKA  Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 67, 02-781 Warszawa,

Cena oferty: 1 845 624,14 PLN

 

OFERTA NR 2:

Zakład Usług Budowlano-Remontowych REMBUD Dariusz Szewczyk

Zadworna 116A, 62-740 Tuliszków

Cena oferty: 949 959, 29 PLN

 

OFERTA NR 3:

Firma Budowlana CEGBUD Krzysztof Skonieczny

Chlebów 48, 62-70 Turek

Cena oferty: 1 298 000,00 PLN


Numer referencyjny: MDK.341-1/2021

Turek, dnia 15 kwietnia 2021 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa kina TUR W Turku przy ul. Żeromskiego 1 w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (ogłoszenie BZP nr 2021/BZP 00023902/01 z dnia 2021-03-26)

Zamawiający - Miejski Dom Kultury w Turku na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia publicznego kwotę w wysokości 824.100,00PLN (słownie złotych: osiemset dwadzieścia cztery tysiące sto)

 


ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE KOREKTY NR RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁATY WADIUM. WADIUM NALEŻY WPŁACAĆ NA NASTĘPUJĄCY RACHUNEK

Santander Bank Polska nr rachunku: 53 1090 1229 0000 0000 2201 3573

 

 

Numer referencyjny: MDK.341-1/2021

Turek, dnia 9 kwietnia 2021 r.

 

Do Wykonawców

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa Kina Tur” w Turku przy ul. Żeromskiego 1 w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wyżej określonego zamówienia publicznego, Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści SWZ na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust 6 ustawy PZP przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

 1. Ze względu na trudność w weryfikacji przedmiarów na podstawie przesłanej inwentaryzacji z powodu braku wszystkich wymiarów, oraz krótki czas na przygotowanie oferty prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 22 kwietnia br..
 2. Prosimy o udostępnienie projektu stanu istniejącego w wersji dwg umożliwiającej weryfikację przedmiarów.
 3. Prosimy o informację, czy przedmiar robót malarskich na suficie oraz m.in. ułożenia wykładziny na audytorium w sali kinowej liczone są jako powierzchnia rzutu sali czy rozwinięcie powierzchni malowanej/wykładziny.
 4. Ze względu na wysokie koszty impregnacji boazerii oraz wątpliwość czy jednostronne zabezpieczenie elementów drewnianych spełni wymagania pożarowe dla obiektów użyteczności publicznej, prosimy o informację czy inwestor dopuszcza możliwość innego rozwiązania, np. wymianę ustroju akustycznego na ścianach.
 5. Czy Inwestor dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie zmiany geometrii audytorium, np. wykonanie nadbudowy na istniejącej płycie widowni.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Zamawiający nie posiada projektu stanu istniejącego w wersji dwg.

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Przedmiar robót malarskich na suficie liczony jest w rozwinięciu a ułożenie wykładziny też  w rozwinięciu (uwzględnia policzki schodów i podesty) .

Odpowiedź na pytanie nr 4.

Okładziny ścian w sali projekcyjnej kina mają zachować istniejącą formę i kolor zbliżony do istniejącego.

Odpowiedź na pytanie nr 5.

Geometrię audytorium sali kinowej należy wykonać zgodnie z wymogami PFU i SWZ.

 

Turek, dnia 09 kwietnia 2021 r.

 

Nr referencyjny: MDK.341-1/2021

 

 

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SWZ)

 

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanychpn. „PRZEBUDOWA KINA TUR W TURKU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 1 W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” – (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00023902/01)

 

Zamawiający informuję, że w toku postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego na podstawie art.286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), dokonał następujących zmian w zakresie treści SWZ:

 

W punkcie 11 SWZ„Termin związania ofertą”, w ppkt11.1. zapis o treści „do dnia 11 maja 2021 r.zastępuję się zapisem o treści: do dnia 14 maja 2021 r.

 

W punkcie 13 SWZ „Sposób oraz termin składania ofert i termin otwarcia ofert”:

 

wppkt 13.1.zapis o treści „… do dnia 12 kwietnia 2021 r, do godziny 11:30”zastępuję się zapisem o treści: do dnia 15 kwietnia 2021 r.do godz. 11:30

 

w ppkt 13.2. zapis o treści „… wdniu 12 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00”, zastępuje się zapisem o treści: wdniu 15 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00

 

ZMODYFIKOWANY FORMULARZ OFERTOWY

 

 

W DNIU DZISIEJSZYM TJ. 01.04.2021 ZAMAWIAJĄCY NA WNIOSEK WYKONAWCY ZAMIESZCZA DODATKOWY PLIK DO POBRANIA - PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY - CZĘŚĆ RYSUNKOWA


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 113.18Kb) 2021-03-26 16:12:18 64

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 23.38Kb) 2021-03-26 16:12:18 3
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 28.28Kb) 2021-03-26 16:12:18 6
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE AKTUALIZUJĄCE (DOC, 34.00Kb) 2021-03-26 16:12:18 4
ZAŁĄCZNIK NR 3- PROJEKT UMOWY.doc (PDF, 784.14Kb) 2021-03-26 16:12:18 4
ZAŁĄCZNIK NR 4 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (PDF, 257.97Kb) 2021-03-26 16:12:18 6
KINO TUR TUREK PRZEBUDOWA WIDOWNIA SANITARIATY KOMUNIKACJA 021 (PDF, 468.44Kb) 2021-03-26 16:12:18 15
OPIS FOTELA WIDOWISKOWEGO - KINO TUR W TURKU (PDF, 493.93Kb) 2021-03-26 16:12:18 16
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY - CZĘŚĆ RYSUNKOWA (PDF, 493.91Kb) 2021-04-01 12:14:58 5
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KINO TUR TUREK (PDF, 377.51Kb) 2021-03-26 16:12:18 14
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.doc (PDF, 589.06Kb) 2021-03-26 16:12:18 18

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
MODYFIKACJA TREŚCI SWZ - 09.04.2021 (DOCX, 22.82Kb) 2021-04-09 14:59:53 32
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 09.03.2021 (DOCX, 13.77Kb) 2021-04-09 15:04:55 21
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (PDF, 1.46Mb) 2021-04-02 13:49:35 35
ZMODYFIKOWANY FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 28.42Kb) 2021-04-09 14:59:53 0
ZMODYFIKOWANY FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 30.77Kb) 2021-04-09 16:02:16 21

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksander Kwiecień

Data wytworzenia:
26 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
26 mar 2021, godz. 16:10

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
07 maj 2021, godz. 13:25