Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2 Ogłoszenie o przystąpieniu

Turek, dnia 27 lutego 2024 r.

BURMISTRZ MIASTA
           TURKU

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Turku Uchwały Nr LXXII/452/23 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: poczta@miastoturek.pl, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, udostępnionym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Turku https://bip.miastoturek.pl/pliki/miastoturek/zalaczniki/219/pismo-dotyczace-aktu-planowania-przestrzennego.pdf, w terminie do dnia 19 marca 2024 r.

Składający wniosek do projektu planu miejscowego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. prognozy w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: poczta@miastoturek.pl, w terminie do dnia 19 marca 2024 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

    JOANNA MISIAK – KĘDZIORA

  

Klauzule informacyjne wynikające z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Turku pod adresem: https://miastoturek-bip3.alfatv.pl/artykul/informacja-w-sprawie-ochrony-danych-osobowych

W związku z przetwarzaniem przez burmistrza miasta danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzonego postępowania dotyczącego sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie o przystąpieniu (PDF, 435.77Kb) 2024-03-20 11:30:58 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dariusz Pabianski

Data wytworzenia:
20 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Dariusz Pabianski

Data publikacji:
20 mar 2024, godz. 11:24

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Pabianski

Data aktualizacji:
20 mar 2024, godz. 11:30