Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XXXII/236/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/375/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Turek 2021-03-30 12:02:25
Uchwała Nr XXXII/235/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 2021-03-30 12:02:06
Uchwała Nr XXXII/234/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek w 2021 roku”. 2021-03-30 12:01:41
Uchwała Nr XXXII/233/2021 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek 2021-03-30 12:01:23
Uchwała Nr XXXII/232/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 2021-03-30 12:01:04
Uchwała Nr XXXII/231/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021 2021-03-30 12:10:24
Uchwała Nr XXXII/230/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021 2021-03-30 12:00:17
Uchwała Nr XXX/220/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 – 2025  dla Gminy Miejskiej Turek 2021-03-17 14:55:58
Uchwała Nr XXXI/229/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-03-11 11:25:01
Uchwała Nr XXXI/228/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 4 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/225/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 2021-03-11 11:24:12
Uchwała Nr XXX/227/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-02-16 08:51:19
Uchwała Nr XXX/226/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę nr IX/75/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-02-16 08:50:58
Uchwała Nr XXX/225/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 2021-02-16 08:50:15
Uchwała Nr XXX/224/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/113/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych 2021-02-16 08:49:50
Uchwała Nr XXX/223/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku na rok 2021. 2021-02-16 08:47:43
Uchwała Nr XXX\222\21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-02-16 08:47:23
Uchwała Nr XXX/221/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Turek 2021-02-16 08:46:59
Oświadczenie Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. Rady Miejskiej Turku zawierające stanowisko Rady Miejskiej Turku w sprawie radnego Rady Miejskiej Turku 2021-02-16 08:42:52
Uchwała Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021-2032 2021-01-05 08:56:22
Uchwała Nr XXIX/219/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/213/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Turek 2021-01-05 08:50:26
Uchwała Nr XXIX/218/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 2021-01-05 08:49:53
Uchwała Nr XXIX/217/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla Gminy Miejskiej Turek 2021-01-05 08:49:16
Uchwała Nr XXIX/216/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie  wygasają z  upływem roku budżetowego 2020. 2021-01-05 08:48:42
Uchwała Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021 2021-01-05 08:47:08
Uchwała Nr XXVII/210/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Turek 2020-12-11 10:54:18
Uchwała Nr XXVII/209/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/174/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 2020-12-11 10:52:48
Uchwała Nr XXVII/208/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr VII/70/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Turku 2020-12-11 10:51:41
Uchwała Nr XXVII/207/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładów niepieniężnych w postaci wybudowanych elementów kanalizacji deszczowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Turku. 2020-12-11 10:50:46
Uchwała Nr XXVII/206/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 2020-12-11 10:49:52
Uchwała Nr XXVII/205/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok 2020-12-11 10:48:56
Uchwała Nr XXVII/204/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2021 rok 2020-12-11 10:48:12
Uchwała Nr XXVII/203/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok 2020-12-11 10:47:04
Uchwała Nr XXVII/201/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 2020-12-11 10:46:14
Uchwała Nr XXV/183/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. zmieniająca uchwałę nr . XVI/117/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032 2020-12-10 12:49:15
Uchwała Nr XXVI/200/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Żłobka Miejskiego w Turku 2020-11-10 14:26:12
Uchwała Nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2020-11-10 14:24:48
Uchwała Nr XXVI/198/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Turek przy realizacji zadania zmiany wielkości obszaru granic aglomeracji Turek 2020-11-10 14:24:26
Uchwała Nr XXVI/197/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 2020-11-10 14:24:05
Uchwała Nr XXVI/195/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 października 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 2020-11-10 14:23:41
Uchwała Nr XXV/193/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Turek na lata 2020-2024” 2020-11-10 14:23:22
Uchwała Nr XXV/192/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Turku na osiedlu przy ul. Górniczej 2020-11-10 14:22:56
Uchwała Nr XXV/191/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej garaży na czas nieoznaczony 2020-11-10 14:22:37
Uchwała Nr XXV/190/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta 2020-11-10 14:22:11
Uchwała Nr XXV/189/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Turkowski Klub Senior+ w Turku 2020-11-10 14:21:50
Uchwała Nr XXV/188/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie likwidacji Filii Nr 2  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku 2020-11-10 14:21:24
Uchwała Nr XXV/187/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2020 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2020-11-10 14:21:03
Uchwała Nr XXV/186/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek 2020-11-10 14:20:23
Uchwała Nr XXV/185/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. o zmianie uchwały Nr XII/130/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy 2020-11-10 14:19:59
Uchwała Nr XXV/184/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 2020-11-10 14:19:33
Uchwała Nr XXV/182/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 2020-11-10 14:18:16
Uchwała Nr XXV/194/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości 2020-11-10 13:55:37
Uchwały z lat poprzednich 2021-03-19 09:44:59

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Urzędu Miejskiego w Turku

Data wytworzenia:
04 sie 2020

Osoba dodająca informacje

Administrator Urzędu Miejskiego w Turku

Data publikacji:
04 sie 2020, godz. 11:37

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Urzędu Miejskiego w Turku

Data aktualizacji:
11 sie 2020, godz. 12:01