Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Nabór na stanowisko ds. administracyjnych oraz przygotowania i obsługi wyborów w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA TURKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W TURKU

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59.
 2. Stanowisko pracy: ds. administracyjnych oraz przygotowania i obsługi wyborów
 3. Stanowisko urzędnicze: młodszy referent
 4. Wymagania:
 1. Niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie minimum średnie albo wykształcenie wyższe,
 6. doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej,
 7. wiedza z zakresu ustawy o informacji publicznej, 
 8. znajomość zasad i technik obsługi klienta.

2) Dodatkowe:

 1. znajomość przepisów:
   • ustawa o samorządzie gminnym,
   • ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawy o petycjach
   • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. odporność na stres,
 3. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 4. doświadczenie w obsłudze klienta w administracji publicznej,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. umiejętność analizy dokumentów,
 7. kreatywność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu pracy.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:
 1. przygotowywanie i obsługa wyborów powszechnych i referendów,
 2. obsługa kancelaryjna Wydziału SO m.in. odbieranie korespondencji,
 3. przygotowywanie okresowych raportów, zestawień,
 4. prowadzenie obsługi spraw w zakresie skarg, wniosków i petycji,
 5. prowadzenie spraw  z zakresu dostępu do informacji publicznej i udzielanie informacji publicznej w ramach wykonywanych zadań.
 6. prowadzenie dokumentacji związanej z oświadczeniami majątkowymi (oprócz oświadczeń Radnych Gminy) anonimizacja oraz przekazywanie do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej,
 7. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta, rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
 8. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych uchwał, decyzji i zarządzeń organów nadrzędnych, a także uzasadnionych potrzeb pozostających w związku z charakterem prawnym oraz zadaniami i kompetencjami Wydziału.

        6.   Warunki zatrudnienia i pracy:

1)   podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę,
2)   wymiar czasu pracy – pełny etat – 40 godz. tygodniowo,
3) praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, stanowisko nieprzystosowane dla osób niesprawnych ruchowo, biuro na piętrze budynku bez windy, potrzeba przemieszczania się po schodach.
        7. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej  6%.

         8.   Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:

1) Niezbędne
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.bip.miastoturek.pl
 2. kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie),
 5. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 6. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wzory oświadczeń kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze do pobrania na stronie www.bip.miastoturek.pl

2) Dodatkowe:

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury zatrudnienia (wzór na stronie www.bip.miastoturek.pl),
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
        9.  Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Do dnia 27 maja 2024 roku, do godz. 15.15, Urząd Miejski w Turku, 62-700 Turek,  ul. Kaliska 59, Biuro Obsługi Klienta (BOK), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale SO”.

Nabór będzie przeprowadzony w dwóch etapach we wskazanych terminach:

 1. Dnia 28 maja  2024 roku - sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna złożonych ofert.
 2. Dnia 29 maja 2024 roku w sali konferencyjnej im. SOLIDARNOŚCI, (II piętro, pok. 201) w Urzędzie Miejskim w Turku przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli  I etap naboru. Do dnia 28 maja 2024 r. kandydaci zobowiązani są do uzgodnienia godziny rozmowy kwalifikacyjnej pod nr tel. (63) 289 61 14.

Oferty niekompletne  i niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Terminem złożenia  dokumentów jest termin ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Turku.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu będzie zamieszczona dnia 28 maja 2024 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miastoturek.pl) i tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Klauzula informacyjna rekrutacja (ODT, 9.69Kb) 2024-05-15 14:44:44 9
Ogłoszenie o naborze podinspektor SO - wybory (DOC, 76.50Kb) 2024-05-15 14:44:44 16
Oświadczenia kandydata (DOC, 56.00Kb) 2024-05-15 14:44:44 14
Regulamin SO - nabór wybory (DOC, 50.00Kb) 2024-05-15 14:44:44 11
zarzadzenie-so-nabor-wybory (DOC, 35.50Kb) 2024-05-15 15:44:11 15
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie SO - nabór wybory (DOC, 35.50Kb) 2024-05-15 14:44:45 3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Perlińska

Data wytworzenia:
15 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
15 maj 2024, godz. 14:44

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Urzędu Miejskiego w Turku

Data aktualizacji:
15 maj 2024, godz. 15:44