Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Nabór na stanowisko ds. administracyjnych oraz przygotowania i obsługi wyborów w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA STANOWISKO URZĘDNICZE MŁODSZEGO REFERENTA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM I SPRAW OBYWATELSKICH W URZĘDZIE MIEJSKIM W TURKU

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Karolina Graczyk zamieszkała w Turku.

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Pani Karolina Graczyk spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Turku. Posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności do prawidłowej realizacji zadań oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.

Burmistrz Miasta

Romuald Antosik

 

31 maja 2024r.


INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Turku

Informujemy, że do naboru na ww. stanowisko aplikacje złożyły niżej wymienione osoby:

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania
1

Borowska Anna

Turek

2

Chojnacka Agata

Leśnictwo

4

Czernichowska Ewa

Turek

5

Dudek Karolina

Turek

6

Durczyńska Estera

Turek

7

Filipowicz Milena

Turek

8

Gebler Małgorzata

Turek

9

Gońka Aleksandra

Turek

10

Grabarczyk Sylwia

Turek

11

Graczyk Karolina

Turek

12

Jarek Małgorzata

Turek

13

Kostrzewska–Brud Kamila

Turek

15

Kumant Patrycja

Brudzew

16

Marciniak Angelika

Turek

17

Ptak Marcin

Turek

18

Piąstka Kinga

Turek

19

Piąstka Natalia

Szymany

20

Staszewska Milena

Turek

21

Wojakowska Marika

Turek

Turek, dnia 28 maja 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

 Andrzej Drzewiecki

 


LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Turku

Informujemy, że w wyniku wstępnej analizy i ocen ofert na ww. stanowisko do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania
1

Chojnacka Agata

Leśnictwo

2

Czernichowska Ewa

Turek

4

Dudek Karolina

Turek

5

Durczyńska Estera

Turek

6

Filipowicz Milena

Turek

7

Gebler Małgorzata

Turek

8

Gońka Aleksandra

Turek

9

Grabarczyk Sylwia

Turek

10

Graczyk Karolina

Turek

11

Jarek Małgorzata

Turek

12

Kostrzewska–Brud Kamila

Turek

13

Kumant Patrycja

Brudzew

14

Marciniak Angelika

Turek

15

Ptak Marcin

Turek

16

Piąstka Kinga

Turek

17

Piąstka Natalia

Szymany

18

Staszewska Milena

Turek

19

Wojakowska Marika

Turek

Turek, dnia 28 maja 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Andrzej Drzewiecki

 


OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA TURKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W TURKU

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59.
 2. Stanowisko pracy: ds. administracyjnych oraz przygotowania i obsługi wyborów
 3. Stanowisko urzędnicze: młodszy referent
 4. Wymagania:
 1. Niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie minimum średnie albo wykształcenie wyższe,
 6. doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej,
 7. wiedza z zakresu ustawy o informacji publicznej, 
 8. znajomość zasad i technik obsługi klienta.

2) Dodatkowe:

 1. znajomość przepisów:
   • ustawa o samorządzie gminnym,
   • ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawy o petycjach
   • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. odporność na stres,
 3. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 4. doświadczenie w obsłudze klienta w administracji publicznej,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. umiejętność analizy dokumentów,
 7. kreatywność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu pracy.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:
 1. przygotowywanie i obsługa wyborów powszechnych i referendów,
 2. obsługa kancelaryjna Wydziału SO m.in. odbieranie korespondencji,
 3. przygotowywanie okresowych raportów, zestawień,
 4. prowadzenie obsługi spraw w zakresie skarg, wniosków i petycji,
 5. prowadzenie spraw  z zakresu dostępu do informacji publicznej i udzielanie informacji publicznej w ramach wykonywanych zadań.
 6. prowadzenie dokumentacji związanej z oświadczeniami majątkowymi (oprócz oświadczeń Radnych Gminy) anonimizacja oraz przekazywanie do umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej,
 7. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta, rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
 8. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych uchwał, decyzji i zarządzeń organów nadrzędnych, a także uzasadnionych potrzeb pozostających w związku z charakterem prawnym oraz zadaniami i kompetencjami Wydziału.

        6.   Warunki zatrudnienia i pracy:

1)   podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę,
2)   wymiar czasu pracy – pełny etat – 40 godz. tygodniowo,
3) praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, stanowisko nieprzystosowane dla osób niesprawnych ruchowo, biuro na piętrze budynku bez windy, potrzeba przemieszczania się po schodach.
        7. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej  6%.

         8.   Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:

1) Niezbędne
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.bip.miastoturek.pl
 2. kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie),
 5. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 6. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wzory oświadczeń kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze do pobrania na stronie www.bip.miastoturek.pl

2) Dodatkowe:

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury zatrudnienia (wzór na stronie www.bip.miastoturek.pl),
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
        9.  Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Do dnia 27 maja 2024 roku, do godz. 15.15, Urząd Miejski w Turku, 62-700 Turek,  ul. Kaliska 59, Biuro Obsługi Klienta (BOK), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszy referent w Wydziale SO”.

Nabór będzie przeprowadzony w dwóch etapach we wskazanych terminach:

 1. Dnia 28 maja  2024 roku - sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna złożonych ofert.
 2. Dnia 29 maja 2024 roku w sali konferencyjnej im. SOLIDARNOŚCI, (II piętro, pok. 201) w Urzędzie Miejskim w Turku przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli  I etap naboru. Do dnia 28 maja 2024 r. kandydaci zobowiązani są do uzgodnienia godziny rozmowy kwalifikacyjnej pod nr tel. (63) 289 61 14.

Oferty niekompletne  i niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Terminem złożenia  dokumentów jest termin ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Turku.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu będzie zamieszczona dnia 28 maja 2024 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miastoturek.pl) i tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Klauzula informacyjna rekrutacja (ODT, 9.69Kb) 2024-05-15 14:44:44 13
Ogłoszenie o naborze podinspektor SO - wybory (DOC, 76.50Kb) 2024-05-15 14:44:44 24
Oświadczenia kandydata (DOC, 56.00Kb) 2024-05-15 14:44:44 14
Regulamin SO - nabór wybory (DOC, 50.00Kb) 2024-05-15 14:44:44 13
zarzadzenie-so-nabor-wybory (DOC, 35.50Kb) 2024-05-15 15:44:11 27
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie SO - nabór wybory (DOC, 35.50Kb) 2024-05-15 14:44:45 3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Perlińska

Data wytworzenia:
15 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
15 maj 2024, godz. 14:44

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
03 cze 2024, godz. 11:54