Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Nabór na stanowisko ds. ewidencji ludności w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM I SPRAW OBYWATELSKICH W URZĘDZIE MIEJSKIM W TURKU

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani Katarzyna Drzewiecka zamieszkała w Turku.


UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

Pani Katarzyna Drzewiecka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Turku. Posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności do prawidłowej realizacji zadań oraz predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.

 

Burmistrz Miasta

Romuald Antosik

 

31 maja 2024 r.


INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Turku

Informujemy, że do naboru na ww. stanowisko aplikacje złożyły niżej wymienione osoby:

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania
1

Borowska Anna

Turek

2

Czernichowska Ewa

Turek

3

Drzewiecka Katarzyna

Turek

4

Dudek Karolina

Turek

5

Durczyńska Estera

Turek

6

Fabiańska Ewelina

Turek

7

Gebler Małgorzata

Turek

8

Gońka Aleksandra

Turek

9

Grabarczyk Sylwia

Turek

10

Jarek Małgorzata

Turek

11

Kostrzewska–Brud Kamila

Turek

12

Kumant Patrycja

Brudzew

13

Kustosz–Chrostek Agnieszka

Szadów Księży

14

Małecka Żaneta

Szadów Księży

15

Marciniak Angelika

Turek

16

Mencel Katarzyna

Grzymiszew

17

Nowinowska Martyna

Turek

18

Piąstka Kinga

Turek

19

Piąstka Natalia

Szymany

20

Wietrzykowska Anna

Turek

21

Wiśniewska Ewelina

Turek

22

Wypiór Żaneta

Turek

23

Wysocka Dagmara

Russocice

24

Zagozda Adrianna

Malanów

Turek, dnia 28 maja 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Andrzej Drzewiecki


LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Miejskim w Turku

Informujemy, że w wyniku wstępnej analizy i ocen ofert na ww. stanowisko do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

Lp.
Nazwisko i imię
Miejsce zamieszkania
1

Czernichowska Ewa

Turek

2

Drzewiecka Katarzyna

Turek

3

Dudek Karolina

Turek

4

Durczyńska Estera

Turek

5

Fabiańska Ewelina

Turek

6

Gebler Małgorzata

Turek

7

Gońka Aleksandra

Turek

8

Grabarczyk Sylwia

Turek

9

Jarek Małgorzata

Turek

10

Kostrzewska–Brud Kamila

Turek

11

Kumant Patrycja

Brudzew

12

Kustosz–Chrostek Agnieszka

Szadów Księży

13

Małecka Żaneta

Szadów Księży

14

Mencel Katarzyna

Grzymiszew

15

Nowinowska Martyna

Turek

16

Piąstka Kinga

Turek

17

Piąstka Natalia

Szymany

18

Wietrzykowska Anna

Turek

19

Wiśniewska Ewelina

Turek

20

Wypiór Żaneta

Turek

21

Wysocka Dagmara

Russocice

22

Zagozda Adrianna

Malanów

Turek, dnia 28 maja 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Andrzej Drzewiecki

 


OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA TURKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W TURKU

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59.
 2. Stanowisko pracy: ds. ewidencji ludności
 3. Stanowisko urzędnicze: podinspektor
 4. Wymagania:
 1. Niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym
  w przepisach o służbie cywilnej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie minimum średnie oraz trzy lata stażu pracy albo wykształcenie wyższe,
 6. doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej,
 7. wiedza z zakresu ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych, przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 8. znajomość zasad i technik obsługi klienta.

2) Dodatkowe:

 1. znajomość przepisów:
   • ustawa o samorządzie gminnym,
   • ustawa o dostępie do informacji publicznej,
   • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
   • ustawa o cudzoziemcach.
 2. doświadczenie w obsłudze klienta w administracji publicznej,
 3. odporność na stres,
 4. zdolność podejmowania decyzji,
 5. skrupulatność, umiejętność analizy dokumentów,
 6. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 7. kreatywność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu pracy.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:
 1. Wprowadzanie danych do Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemców,
 2. Prowadzenie rejestru mieszkańców,
 3. Rozpatrywanie wniosków o udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkaniowców oraz rejestru PESEL,
 4. Nadawanie numeru PESEL w związku z zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców i ich rodzin zamieszkujących na terenie Polski,
 5. Nadawanie numeru PESEL w związku z wydaniem dokumentu tożsamości dla obywateli polskich zamieszkujących poza terenem Polski,
 6. Nadawanie numeru PESEL cudzoziemcom na wniosek,
 7. Wydawanie decyzji administracyjnych oraz postanowień w sprawach z zakresu przepisów ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 8. Prowadzenie Krajowego Rejestru Danych Kontaktowych,
 9. Zastępstwo pracownika na stanowisku ds. dowodów osobistych,
 10. Uczestniczenie w organizowaniu wyborów powszechnych i referendów,
 11. Prowadzenie dokumentacji związanej z zakresem obowiązków, jak również, w oparciu o rzeczowy wykaz akt, instrukcję kancelaryjną oraz w oparciu o system elektronicznego obiegu dokumentów,
 12. Przestrzeganie zasad wynikających z ustaw o ochronie danych osobowych oraz
  o ochronie informacji niejawnych w związku z wykonywanymi czynnościami,
 13. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych uchwał, decyzji i zarządzeń organów nadrzędnych, a także uzasadnionych potrzeb pozostających w związku
  z charakterem prawnym oraz zadaniami i kompetencjami Wydziału.
        6.   Warunki zatrudnienia i pracy:
1)   podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę,
2)   wymiar czasu pracy – pełny etat – 40 godz. tygodniowo,
3) praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, stanowisko nieprzystosowane dla osób niesprawnych ruchowo, biuro na piętrze budynku bez windy, potrzeba przemieszczania się po schodach.
        7. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej  6%.

         8.   Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:

1) Niezbędne

 

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.bip.miastoturek.pl
 2. kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
 3. kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 letni staż pracy (świadectwo pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu),
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie),
 6. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 7. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wzory oświadczeń kandydata ubiegającego się o stanowisko urzędnicze do pobrania na stronie www.bip.miastoturek.pl

2) Dodatkowe:

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury zatrudnienia (wzór na stronie www.bip.miastoturek.pl)
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
        9.  Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Do dnia 27 maja 2024 roku, do godz. 15.15, Urząd Miejski w Turku, 62-700 Turek,  
ul. Kaliska 59, Biuro Obsługi Klienta (BOK), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektor w Wydziale SO”.

Nabór będzie przeprowadzony w dwóch etapach we wskazanych terminach:

 1. Dnia 28 maja  2024 roku - sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna złożonych ofert.
 2. Dnia 29 maja 2024 roku w sali konferencyjnej im. SOLIDARNOŚCI,
  (II piętro, pok. 201) w Urzędzie Miejskim w Turku przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli  I etap naboru. Do dnia 28 maja 2024 r. kandydaci zobowiązani są do uzgodnienia godziny rozmowy kwalifikacyjnej pod nr tel. (63) 289 61 14.

Oferty niekompletne  i niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Terminem złożenia  dokumentów jest termin ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Turku.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu będzie zamieszczona dnia
28 maja 2024 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miastoturek.pl) i tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Klauzula informacyjna rekrutacja (ODT, 9.69Kb) 2024-05-15 14:41:03 29
Ogłoszenie o naborze podinspektor SO - ewidencja ludności (DOC, 77.50Kb) 2024-05-15 14:41:03 31
Oświadczenia kandydata (DOC, 56.00Kb) 2024-05-15 14:41:03 27
Regulamin nabór SO - ewidencja ludności (DOC, 50.50Kb) 2024-05-15 14:41:03 34
Zarządzenie SO - ewidencja ludności (DOC, 36.00Kb) 2024-05-15 14:41:03 54
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Perlińska

Data wytworzenia:
15 maj 2024

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
15 maj 2024, godz. 14:41

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
03 cze 2024, godz. 12:38