Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenia wydane w 2021 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Władysławów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa napowietrznej linii WN 110 kV relacji GPZ Krągowa-Turek Zdrojki wraz z wymianą przewodu odgromowego oraz likwidacją odgałęzienia linii 110 kV kierunek GPZ Władysławów" - (artykuł stracił ważność) 2022-01-11 09:41:47
Obwieszczenie informujące, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 693/28 obręb B w Turku, Burmistrz Miasta Turku zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku o wyrażenie opinii - (artykuł stracił ważność) 2022-01-04 14:44:26
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy budynku nr 14 położonym przy ul. 650-lecia na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1335 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-12-27 13:02:59
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy budynku nr 8 położonym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 341/92 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-12-27 13:01:10
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 maja 2021 r., znak GIM.6220.30.2020 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji pn. ,,Budowa elektrowni gazowej w Turku" - (artykuł stracił ważność) 2021-12-21 11:59:08
Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6131.41.2020 z dnia 5 marca 2021 r. zezwalającej na usunięcie 22 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1473 obręb B przy budynku 6 położonym na Osiedlu Wyzwolenia w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-12-17 08:21:22
Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji znak GIM.6131.42.2020 z dnia 4 marca 2021 r. zezwalającej na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1293/4 obręb B przy budynku 7 położonym na Osiedlu Wyzwolenia w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-12-16 10:48:18
Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji znak GIM.6131.40.2020 z dnia 1 marca 2021 r. zezwalającej na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1476/4 obręb B przy budynku 12 położonym na Osiedlu Wyzwolenia w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-12-16 10:48:14
Obwieszczenie informujące, iż postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 693/28 obręb B w Turku nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie - (artykuł stracił ważność) 2021-12-15 08:55:28
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w sprawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2021-11-23 15:04:18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka gazociągu DN400 Odolanów - Adamów - (artykuł stracił ważność) 2021-11-22 13:07:37
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Turku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2021-11-18 12:46:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dot. Rozbudowy drogi krajowej nr 83 na odcinku Turek-Turkowice-Kowale Panskie w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - (artykuł stracił ważność) 2021-11-16 13:17:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dot. Rozbudowy drogi krajowej nr 83 na odcinku Turek-Turkowice-Kowale Panskie - (artykuł stracił ważność) 2021-11-16 13:16:43
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29 października 2021 r. decyzji umarzającej Wspólnocie Mieszkaniowej Smorawińskiego 5 w Turku opłatę nałożoną za usunięcie krzewów rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 341/72 obręb B położonej przy ul. Smorawińskiego 5 w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-11-05 08:52:21
Informacja Burmistrza Miasta Turku o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na stronie BIP - (artykuł stracił ważność) 2021-10-25 08:46:03
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 08.10.2021 r. decyzji Burmistrza Miasta Turku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV wraz ze złączami kablowymi niskiego napięcia, na terenie położonym w miejscowości Turek, oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr: 538/4, 538/5, 582/1, 572, 573, 574, 540/2 obręb 0001 Turek A - (artykuł stracił ważność) 2021-10-11 14:04:14
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty ustalonej za usunięcie 55,76 m 2 krzewów rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 341/72 obręb B stanowiących teren Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Smorawińskiego 5 w Turku, nałożonej na Wspólnotę Mieszkaniową ul. Smorawińskiego 5 w Turku reprezentowaną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, decyzją Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6131.8.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. - (artykuł stracił ważność) 2021-10-05 08:46:52
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29 września 2021 r. decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew (z gatunku wiśnia ptasia, jarząb pospolity oraz klon zwyczajny w ilości 2 sztuk) rosnących przy budynkach nr 16-26 położonych przy ul. Spółdzielców w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-10-05 08:44:24
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 września 2021 r. decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew (z gatunku daglezja zielona, jarząb pospolity oraz wierzba płacząca) rosnących przy budynku nr 2 położonym przy ul. Spółdzielców w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-10-05 08:42:47
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29 września 2021 r. decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew (z gatunku świerk pospolity oraz jarząb pospolity w ilości 12 sztuk) rosnących przy budynkach nr 6-14 położonych przy ul. Spółdzielców w Turku oraz umarzającej postępowanie w zakresie udzielania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku jarząb pospolity rosnącego na ww. nieruchomości - (artykuł stracił ważność) 2021-10-05 08:40:36
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 września 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,ZDROJKI PRAWE IV", na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 320/2 obręb D, Gmina Miejska Turek - (artykuł stracił ważność) 2021-09-30 09:40:48
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 23 września 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,ZDROJKI PRAWE II", ,,ZDROJKI PRAWE III", na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 320/2 obręb D, Gmina Miejska Turek - (artykuł stracił ważność) 2021-09-28 08:26:20
Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza kablowego nn-0,4 kV, wymianie istniejącego transformatora dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażami przy ul. Kolska 6/8, na terenie położonym w miejscowości Turek, oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr: 538/4, 538/5, 582/1, 572, 573, 574, 540/2 obręb 0001 Turek A - (artykuł stracił ważność) 2021-09-23 11:59:46
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2021-09-07 12:28:43
Zawiadomienie o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach o nr ewidencyjnych: 228/1 i 1344 obręb 0003 Turek C - (artykuł stracił ważność) 2021-09-06 13:35:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie umorzenia opłaty nałożonej Wspólnocie Mieszkaniowej Smorawińskiego 3 za usunięcie krzewów rosnących przy budynku nr 5 przy ul. Smorawińskiego w Turku, nałożonej decyzją Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6131.8.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. - (artykuł stracił ważność) 2021-09-03 09:00:07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew rosnących przy budynku nr 1 położonym na Osiedlu Wyzwolenia, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1479 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-09-01 14:46:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej zwolnienia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 117 obręb B przy budynku nr 7a położonym przy ul. Kolska Szosa w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-08-26 09:07:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza kablowego nn-0,4 kV, wymianie istniejącego transformatora dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażami przy ul. Kolska 6/8, na terenie położonym w miejscowości Turek, oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr: 538/4, 538/5, 582/1, 572, 573, 574, 540/2 obręb 0001 Turek A - (artykuł stracił ważność) 2021-08-23 14:15:15
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 802/3 obręb B przy budynkach nr 6-14 położonych przy ul. Spółdzielców w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-08-20 13:49:32
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 802/2 obręb B przy budynkach nr 16-26 położonych przy ul. Spółdzielców w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-08-20 13:20:44
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 802/4 obręb B przy budynku nr 2 położonym przy ul. Spółdzielców w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-08-20 13:18:53
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,ZDROJKI PRAWE IV” na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 320/2 obręb D, Gmina Miejska Turek. - (artykuł stracił ważność) 2021-08-20 11:15:42
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,ZDROJKI PRAWE II”, ,,ZDROJKI PRAWE III” na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 320/2 obręb D, Gmina Miejska Turek. - (artykuł stracił ważność) 2021-08-20 11:13:06
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie informujące, iż dot. odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 maja 2021 r. znak: GIM.6220.30.2020 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni gazowej w Turku" realizowanego na działkach oznaczonych nr ew. 795/15 oraz 787/4 obręb B, Gmina Miejska Turek nie może zostać załatwiona w ustalonym terminie. Termin załatwienia sprawy przewiduje się do 17 września 2021 r. - (artykuł stracił ważność) 2021-07-30 13:52:16
Obwieszczenie informujące, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,ZDROJKI PRAWE II", ,,ZDROJKI PRAWE III" na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 320/2 obręb D, Gmina Miejska Turek nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie. Termin załatwienia przedmiotowej sprawy przewiduje się do dnia 30 września 2021 r. - (artykuł stracił ważność) 2021-07-30 13:51:41
Obwieszczenie informujące, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,ZDROJKI PRAWE IV" na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 320/2 obręb D, Gmina Miejska Turek nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie. Termin załatwienia przedmiotowej sprawy przewiduje się do dnia 30 września 2021 r. - (artykuł stracił ważność) 2021-07-30 13:51:37
Obwieszczenie o wszczęciu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka gazociągu DN500 Odolanów-Adamów - (artykuł stracił ważność) 2021-07-27 12:00:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew rosnących przy budynkach 16-26 położonych przy ul. Spółdzielców, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 802/2 obręb A w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-07-23 09:40:59
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew rosnących przy budynkach 6-14 położonych przy ul. Spółdzielców, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 802/3 obręb A w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-07-23 09:40:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy budynku nr 2 położonym przy ul. Spółdzielców, na działce oznaczonej numenem ewidencyjnym 802/4 obręb A - (artykuł stracił ważność) 2021-07-23 09:40:51
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 117 obręb B przy budynku nr 7a przy ul. Kolska Szosa w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-07-19 08:52:15
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1479 obręb B przy budynku nr 1 położonym na Osiedlu Wyzwolenia w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-07-19 08:52:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy budynku nr 7a położonym przy ul. Kolska Szosa, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 117 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-06-21 12:12:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących przy budynku nr 1 położonym na Osiedlu Wyzwolenia, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1479 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-06-21 12:09:39
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 1 czerwca 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalną, lakiernią proszkową oraz infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego na działkach przy ul. Górniczej 16 w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-06-07 14:10:08
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 25 maja 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni gazowej w Turku", realizowanego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 795/15 oraz 787/4 obręb B, Gmina Miejska Turek - (artykuł stracił ważność) 2021-06-02 14:03:54
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole - (artykuł stracił ważność) 2021-06-02 13:32:46
Obwieszczenie informujące, iż postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą ,,Zdrojki Prawe IV" na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 320/2 obręb D, Gmina Miejska Turek, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie - (artykuł stracił ważność) 2021-05-31 15:05:47
Obwieszczenie informujące, iż postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą ,,Zdrojki Prawe II", ,,Zdrojki Prawe III", na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 320/2 obręb D, Gmina Miejska Turek, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie - (artykuł stracił ważność) 2021-05-31 15:04:04
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku szkoły katolickiej z przeznaczeniem powstałych pomieszczeń dla potrzeb prowadzenia działalności edukacyjnej na działkach o nr ewid.: 526 i 533/2 obręb 0001 Turek A - (artykuł stracił ważność) 2021-05-24 11:50:30
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole - (artykuł stracił ważność) 2021-05-14 14:29:40
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku szkoły katolickiej z przeznaczeniem powstałych pomieszczeń dla potrzeb prowadzenia działalności edukacyjnej na działkach o nr ewid.: 526 i 533/2 obręb 0001 Turek A - (artykuł stracił ważność) 2021-05-11 13:43:18
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalną, lakiernią proszkową oraz infrastrukturą techniczną" - (artykuł stracił ważność) 2021-05-10 08:50:28
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usuniecie jednego drzewa rosnącego przy budynku nr 1 położonym przy ul. Broniewskiego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 335/23 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-05-10 08:44:47
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30 kwietnia 2021 r. przez Burmistrza Miasta Turku decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na usunięcie 10 sztuk drzew rosnących przy ul. Spółdzielców 9, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 802/5 obręb A - (artykuł stracił ważność) 2021-05-04 11:35:02
Obwieszczenie o zmianie decyzji Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6131.27.2020 z dnia 9 listopada 2020 r. udzielającej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 435/43 obręb B przy ul. 650-lecia 5 - (artykuł stracił ważność) 2021-05-04 11:33:09
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 kwietnia 2021 r. decyzji zmieniającej decyzję znak GIM.6131.34.2020 z dnia 21 stycznia 2021 r. zezwalającej na usunięcie jednego drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 435/41obręb B przy ul. 650-lecia 1 - (artykuł stracił ważność) 2021-05-04 11:26:07
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 kwietnia 2021 r. decyzji zmieniającej decyzję znak GIM.6131.39.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zezwalającej na usunięcie jednego drzewa rosnącego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 435/44 obręb B przy ul. 650-lecia 7 - (artykuł stracił ważność) 2021-05-04 11:24:04
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 kwietnia 2021 r. decyzji zmieniającej decyzję znak GIM.6131.21.2020 z dnia 29 października 2020 r. zezwalającej na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 505/13 oraz 503/16 obręb B przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 10 - (artykuł stracił ważność) 2021-05-04 11:20:55
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole - (artykuł stracił ważność) 2021-04-27 13:38:58
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole - (artykuł stracił ważność) 2021-04-21 09:21:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku sądu o szyb windy i pomieszczenia komunikacji, na działkach o numerach ewidencyjnych: 539/8 i 539/7 obręb 0001 Turek A - (artykuł stracił ważność) 2021-04-06 13:52:17
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew rosnących przy budynku nr 9 przy ul. Spółdzielców, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 802/5 obręb A w Turku. - (artykuł stracił ważność) 2021-03-31 13:06:59
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole - (artykuł stracił ważność) 2021-03-18 13:07:35
Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku sądu o szyb windy i pomieszczenia komunikacyjne, na działkach o numerach ewidencyjnych: 539/8 i 539/7 obręb 0001 Turek A - (artykuł stracił ważność) 2021-03-17 10:38:17
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku szkoły katolickiej z przeznaczeniem powstałych pomieszczeń dla potrzeb prowadzenia działalności edukacyjnej na działkach o nr ewid.: 526 i 533/2 obręb 0001 Turek A - (artykuł stracił ważność) 2021-03-17 10:36:23
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole - (artykuł stracił ważność) 2021-03-11 08:58:37
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 8 marca 2021 r. decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku klon zwyczajny rosnącego przy budynku nr 3 przy ul. Smorawińskiego, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 341/41 oraz 341/68 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-03-10 10:23:02
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 4 marca 2021 r. decyzji udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Tęcza" zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1293/4 obręb B przy budynku nr 7 położonym przy Osiedlu Wyzwolenia - (artykuł stracił ważność) 2021-03-09 14:36:23
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 5 marca 2021 r. decyzji udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Tęcza" zezwolenia na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1473 obręb B przy budynku nr 6 położonym przy Osiedlu Wyzwolenia - (artykuł stracił ważność) 2021-03-09 14:32:23
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 1 marca 2021 r. decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy bloku nr 12 położonym na Osiedlu Wyzwolenia na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1476/4 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-03-04 09:06:40
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce o numerze ewidencyjnym: 582/1 obręb 0001 Turek A - (artykuł stracił ważność) 2021-02-25 13:31:14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy budynku nr 14 przy ul. Kączkowskiego, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 34/12 obręb A w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-02-18 09:08:56
Obwieszczenie o wydaniu w dniu15 lutego 2021 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6220.27.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania i magazynowania odpadów w Turku przy ul. Komunalnej 6E - (artykuł stracił ważność) 2021-02-17 08:50:16
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy budynku nr 3 położonym przy ul. Smorawińskiego, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 341/41 oraz 341/68 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-02-16 11:58:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Turku o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wieży telekomunikacyjnej o nazwie BT35867_Turek_Południe wraz z szafami technicznymi, antenami, przyłączem energetycznym oraz ogrodzeniem, na działce o numerze ewidencyjnym: 545/3 obręb 0003 Turek C - (artykuł stracił ważność) 2021-02-15 13:42:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Sądu Rejonowego w Turku, na działkach o numerach ewidencyjnych: 539/8 i 539/7 obręb 0001 Turek A - (artykuł stracił ważność) 2021-02-08 12:08:07
Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce o numerze ewidencyjnym: 582/1 obręb 0001 Turek A - (artykuł stracił ważność) 2021-02-05 12:23:05
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących przy budynku nr 7 położonym na Osiedlu Wyzwolenia w Turku, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1293/4 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-02-05 10:47:05
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie 28 sztuk drzew rosnących przy budynku nr 6 położonym na Osiedlu Wyzwolenia w Turku, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1473 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-02-05 10:43:14
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy budynku nr 12 położonym na Osiedlu Wyzwolenia w Turku, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1476/4 obręb B - (artykuł stracił ważność) 2021-02-05 10:41:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 64 cm (zmierzonym na 130 cm), rosnącego przy budynku nr 7 położonym przy ul. 650-lecia, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 435/44 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-02-05 10:35:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Turku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zamkniętego, obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 187/3 obręb 0001 Turek A - (artykuł stracił ważność) 2021-02-05 10:29:39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Turku w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew rosnących przy budynku nr 9 przy ul. Spółdzielców, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 802/5 obręb A w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-02-05 09:44:21
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozgałęźnika kablowego średniego napięcia oraz elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV, na działkach o numerach ewidencyjnych: 151/1, 151/2, 151/3, 149/2 i 152 obręb 0002 Turek B - (artykuł stracił ważność) 2021-02-02 13:39:42
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej o nazwie BT35867_Turek_Południe na działce o numerze ewidencyjnym: 545/3 obręb 0003 Turek C - (artykuł stracił ważność) 2021-01-29 12:10:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy budynku nr 3 położonym przy ul. Smorawińskiego, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 341/41 oraz 341/68 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-01-21 08:38:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce o numerze ewidencyjnym: 582/1 obręb 0001 Turek A - (artykuł stracił ważność) 2021-01-20 13:47:18
Obwieszczenie o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni gazowej w Turku, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 795/15 i 787/4 obręb B, gmina miejska Turek - (artykuł stracił ważność) 2021-01-20 12:24:08
Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozgałęźnika kablowego średniego napięcia oraz elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN-15kV, na działkach o numerach ewidencyjnych: 151/1, 151/2, 151/3, 149/2 i 152 obręb 0002 Turek - (artykuł stracił ważność) 2021-01-13 11:08:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 9 sztuk drzew rosnących przy Osiedlu Wyzwolenia 7, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1293/4 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-01-12 08:55:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 28 sztuk drzew rosnących przy Osiedlu Wyzwolenia 6, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1473 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-01-12 08:53:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy Osiedlu Wyzwolenia12, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1476/4 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-01-12 08:51:37
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. 650-lecia 7, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 435/44 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2021-01-11 09:19:06

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Michalak

Data wytworzenia:
11 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
11 sty 2021, godz. 09:14

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
11 sty 2021, godz. 09:14