Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Obwieszczenia wydane w 2022 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Turku o odmowie udzielenia zezwolenia na usunięcie 11 drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1467/2 obręb B zlokalizowanej przy budynkach numer 19 i 20 położonych przy ul. Uniejowskiej - (artykuł stracił ważność) 2023-01-04 09:04:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek informujące, iż postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa napowietrznej linii WN - 110 kV relacji GPZ KWB Adamów - SE 220/110 kV Adamów (linia ADA1) wraz z podwieszeniem przewodu odgromowego typu OPGW" nie zostanie załatwiona w wyznaczonym terminie - (artykuł stracił ważność) 2022-12-29 13:40:42
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie informujące, iż postępowanie ws. wznowienia postępowania w przedmiocie decyzji Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6220.30.2020 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni gazowej w Turku" nie zostanie załatwiona w wyznaczonym terminie - (artykuł stracił ważność) 2022-12-29 13:39:14
Obwieszczenie informujące o wszczęciu dniu 29 listopada 2022 r. na wniosek ENEFIT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa postępowania ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 90/2 oraz 95/6 obręb B, Gmina Miejska Turek. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-29 13:38:07
Obwieszczenie informujące strony postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Bloku CCTG klasy 600 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Adamów” na terenie nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 178/17, 178/13, 178/14, 202/10, 202/12 obręb Żuki (Gmina Turek) oraz 750, 751/3, 751/4, 751/5, 751/8 i 757 obręb B (Miasto Turek), że Burmistrz Miasta Turku zwrócił się w dniu 28 grudnia 2022 r. z prośbą do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie - (artykuł stracił ważność) 2022-12-29 13:35:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - (artykuł stracił ważność) 2022-12-29 13:23:18
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 22 grudnia 2022 r. decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku klon jesionolistny rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 33/28 obręb A zlokalizowanej przy ul. Kączkowskiego w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-12-22 12:53:36
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 6 grudnia 2022 r. z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty ustalonej za usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1339 obręb B położonej przy ul. Stawickiego 9 w Turku, nałożonej na Wspólnotę Mieszkaniową Stawickiego 9 reprezentowaną przez Zarządzanie Nieruchomościami K. R. Kurpisz Roman z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 52/12, 98-200 Sieradz, decyzją Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6131.70.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-12-15 08:56:44
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Ciepłownia geotermalna wraz z infrastrukturą techniczną i budowlanymi obiektami towarzyszącymi w Turku oraz eksploatacja wód termalnych związanych z odwiertami GT-1 i GT-2” - (artykuł stracił ważność) 2022-12-15 08:56:41
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru pn. ,,Rejon ulic Górniczej i Przemysłowej”, przyjętego uchwałą Nr XXIII/168/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2022-12-06 11:55:03
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30 listopada 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 248, 253 oraz 254 obręb B położonych przy ul. Milewskiego 16 w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-12-02 13:06:45
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie - (artykuł stracił ważność) 2022-12-02 13:03:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek - (artykuł stracił ważność) 2022-12-02 09:56:56
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 802/5 obręb A zlokalizowanej przy budynkach numer 1-9 położonych przy ul. Spółdzielców w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-12-01 11:56:15
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 24 listopada 2022 r. decyzji udzielającej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z gatunku świerk pospolity rosnącego na działce oznaczonej numerami ewidencyjnymi 433/5 obręb A położonej przy ul. Kolska Szosa 8 w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-11-30 14:20:00
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących przy budynku nr 3 położonym przy Al. J. Piłsudskiego, przy budynku nr 3 położonym przy ul. Browarnej, przy budynkach nr 2 i 4 położonych przy ul. Milewskiego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 114/46 obręb A w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-11-30 14:18:53
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1467/2 obręb B zlokalizowanej przy budynkach numer 19 i 20 położonej przy ul. Uniejowskiej w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-11-30 14:17:43
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 33/28 obręb A zlokalizowanej przy budynku numer 22 położonym przy ul. Stanisława Kączkowskiego w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-11-30 14:15:55
Ogłoszenie / obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta, przyjętego uchwałą Nr XLV/299/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2022 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2022-11-22 11:42:06
Ogłoszenie / obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Konińskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie cieku Folusza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2022-11-22 11:39:49
Obwieszczenie informujące, iż w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni osadów ropopochodnych o dodatkowy moduł chemiczny do oczyszczania ścieków/osadów przemysłowych oraz zmiany dotyczące funkcjonowania następujących instalacji: do odzysku gruzu i tłucznia torowego (instalacja nr 2); do kompostowania odpadów (instalacja nr 4); do remediacji gleby (instalacja nr 5), które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 673, 676, 681 oraz 682 obręb B, Gmina Miejska Turek - (artykuł stracił ważność) 2022-11-22 07:23:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Turku informujące o wydaniu w dniu 9 listopada 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 311 obręb D położonej przy ul. Granicznej w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-11-17 11:39:10
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium odwoławczego w Koninie informujące, iż w w dniu 8 listopada 2022 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie wydało postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie decyzji Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 maja 2021 r., znak GIM.6220.30.2020 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa elektrowni gazowej w Turku" realizowanego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 795/15 oraz 787/4 obręb B, Gmina Miejska Turek - (artykuł stracił ważność) 2022-11-16 13:33:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 25 sztuk drzew rosnących przy budynku numer 3 położonym przy Alei Józefa Piłsudskiego, przy budynku nr 3 położonym przy ul. Browarnej, przy budynkach nr 2 i 4 położonych przy ul. Milewskiego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 114/46 obręb A w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-11-02 11:11:55
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 248, 253 i 254 obręb B, Gmina Miejska Turek - (artykuł stracił ważność) 2022-11-02 11:09:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew rosnących, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1467/2 obręb B zlokalizowanej przy budynkach numer 19 i 20 położonej przy ul. Uniejowskiej w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-11-02 11:07:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 33/28 obręb A zlokalizowanej przy budynku numer 22 położonym przy ul. Stanisława Kączkowskiego w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-11-02 11:06:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 40 sztuk drzew rosnących, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 802/5 obręb A zlokalizowanej przy budynkach numer 1-9 położonych przy ul. Spółdzielców w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-11-02 11:04:04
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy budynku nr 8 położonym przy ul. Kolska Szosa, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 433/5 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-10-27 11:26:25
Obwieszczenie informujące strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Bloku CCTG klasy 600 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Adamów” na terenie nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 178/17, 178/13, 178/14, 202/10, 202/12 obręb Żuki (Gmina Turek) oraz 750, 751/3, 751/4, 751/5, 751/8 i 757 obręb B (Miasto Turek), iż Burmistrz Miasta Turek zwrócił się w dniu 18 października 2022 r. z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie - (artykuł stracił ważność) 2022-10-25 09:14:45
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 17 października 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 693/28 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-10-25 09:13:38
Obwieszczenia Wójta Gminy Turek - (artykuł stracił ważność) 2022-10-24 15:03:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Przebudowa napowietrznej linii WN - 110 kV relacji GPZ KWB Adamów - SE kV Adamów (linia ADA1) wraz z podwieszeniem przewodu odgromowego typu OPGW" - (artykuł stracił ważność) 2022-10-03 09:37:29
Obwieszczenie informujące, iż w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni osadów ropopochodnych o dodatkowy moduł chemiczny do oczyszczania ścieków/osadów przemysłowych oraz zmiany dotyczące funkcjonowania następujących instalacji: do odzysku gruzu i tłucznia torowego (instalacja nr 2); do kompostowania odpadów (instalacja nr 4); do remediacji gleby (instalacja nr 5), które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 673, 676, 681 oraz 682 obręb B, Gmina Miejska Turek, nie może zostać zakończone w wyznaczonym ustawowo terminie - (artykuł stracił ważność) 2022-09-29 09:11:27
Obwieszczenie informujące, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 248, 253 oraz 254 obręb B położonej przy ul. Milewskiego w Turku, Burmistrz Miasta Turku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z wnioskiem o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2022-09-29 09:09:45
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy budynku nr 8 położonym przy ul. Kolska Szosa, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 433/5 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-09-28 14:22:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Władysławów o wydanej decyzji środowiskowej - (artykuł stracił ważność) 2022-09-26 08:59:23
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole - 07.09.2022 - (artykuł stracił ważność) 2022-09-13 10:06:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów na nieruchomości oznaczonej numerami 248, 253 oraz 254 obręb B położonymi przy ul. Milewskiego w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-09-09 10:54:57
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Turku pn. „Rejon Osiedla Górniczego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2022-09-06 09:41:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Bloku CCTG klasy 600 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Elektrowni Adamów”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi: 178/17, 178/13, 178/14, 202/10, 202/12 obręb Żuki (Gmina Turek) oraz 750, 751/3, 751/4, 751/5, 751/8 i 757 obręb B (Miasto Turek) - (artykuł stracił ważność) 2022-09-05 09:51:14
Obwieszczenie informujące strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 693/28 obręb B w Turku, iż przedmiotowa sprawa nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie - (artykuł stracił ważność) 2022-08-26 09:33:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 311 obręb D położonej przy ul. Granicznej w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-08-26 09:30:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Władysławów informujące, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa napowietrznej linii WN 110 kV relacji GPZ Krągola-Turek Zdrojki wraz z wymianą przewodu odgromowego oraz likwidacją odgałęzienia linii WN 110 kV kierunek GPZ Władysławów" - (artykuł stracił ważność) 2022-08-19 07:09:13
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole - (artykuł stracił ważność) 2022-08-18 08:28:30
Obwieszczenie o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 693/28 obręb B przy ul. Jedwabniczej w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-08-02 10:42:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Turku informujące, iż postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni osadów ropopochodnych o dodatkowy moduł chemiczny do oczyszczania ścieków/osadów przemysłowych oraz zmiany dotyczące funkcjonowania następujących instalacji: do odzysku gruzu i tłucznia torowego (instalacja nr 2); do kompostowania odpadów (instalacja nr 4); do remediacji gleby (instalacja nr 5), które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 673, 676, 681 oraz 682 obręb B, Gmina Miejska Turek, nie może zostać zakończone w ustawowym terminie. - (artykuł stracił ważność) 2022-07-26 15:04:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Władysławów dotyczące przedsięwzięcia pn. Przebudowa napowietrznej linii WN 110 kV relacji GPZ Krągola-Turek Zdrojki - (artykuł stracił ważność) 2022-07-19 11:49:47
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczące projektu robót geologicznych dla odcinkowej przebudowy gazociągu DN400 relacji Odolanów-Adamów - (artykuł stracił ważność) 2022-07-19 08:36:20
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30 czerwca 2022 r. decyzji umarzającej Wspólnocie Mieszkaniowej Smorawińskiego 3 w Turku należność z tytułu opłaty ustalonej za usunięcie 14 sztuk drzew oraz 74,05 m2 krzewów rosnących na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 341/68 oraz 341/41 obręb B położonych przy ul. Smorawińskiego 3 w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-07-04 13:21:46
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30 czerwca 2022 r. decyzji umarzającej Wspólnocie Mieszkaniowej Armii Krajowej 22 w Turku należność z tytułu opłaty ustalonej za usunięcie 9 sztuk drzew i 58,50 m2 krzewów rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 454/40 obręb B położonej przy ul. Armii Krajowej 22 w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-07-04 13:20:20
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29 czerwca 2022 r. decyzji umarzającej Wspólnocie Mieszkaniowej Smorawińskiego 1 w Turku należność z tytułu opłaty ustalonej za usunięcie 2 sztuk drzew oraz 35,00 m2 krzewów rosnących na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 341/40 oraz 341/69 obręb B położonej przy ul. Smorawińskiego 1 w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-07-04 13:18:53
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29 czerwca 2022 r. decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6131.41.2020 z dnia 5 marca 2021 r. zezwalającą na usunięcie 22 sztuk drzew rosnących przy budynku nr 6 położonym na Osiedlu Wyzwolenia na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1473 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-07-04 10:38:10
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole - (artykuł stracił ważność) 2022-06-22 14:01:11
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 2 czerwca 2022 r. decyzji umarzającej Wspólnocie Mieszkaniowej Broniewskiego 8 w Turku należność z tytułu opłaty ustalonej za usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 344/66 obręb B położonej przy ul. Broniewskiego 8 w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-06-07 12:21:59
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 2 czerwca 2022 r. decyzji umarzającej Wspólnocie Mieszkaniowej Armii Krajowej 7 w Turku należność z tytułu opłaty ustalonej za usunięcie ww. krzewów rosnących na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 341/70 oraz 341/39 obręb B położonych przy ul. Armii Krajowej 7 w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-06-07 12:20:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 155/8 oraz 800 obręb A położonych przy ul. Młodych w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-06-07 11:04:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 12:29:24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Turku o zakończeniu postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty za usunięcie 8 sztuk drzew i 71,50 m2 krzewów rosnących na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 341/68 oraz 341/41 obręb B położonych przy ul. Smorawińskiego 3 w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 11:19:57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Turku o zakończeniu postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty ustalonej za usunięcie 9 sztuk drzew i 58,50 m2 krzewów rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 454/40 obręb B położonej przy ul. Armii Krajowej 22 w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 11:18:27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Turku o zakończeniu postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty za usunięcie 35,00 m2 oraz 2 sztuk drzew rosnących na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 341/40 oraz 341/69 obręb B położonych przy budynku nr 1 przy ul. Smorawińskiego w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-06-06 11:16:40
Obwieszczenie informujące strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni osadów ropopochodnych o dodatkowy moduł chemiczny do oczyszczania ścieków/osadów przemysłowych oraz zmiany dotyczące funkcjonowania następujących instalacji: do odzysku gruzu i tłucznia torowego (instalacjanr 2); do kompostowania odpadów (instalacja nr 4); do remediacji gleby (instalacja nr 5), które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 673, 676, 681 oraz 682 obręb B, Gmina Miejska Turek, że przedmiotowa sprawa nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie - (artykuł stracił ważność) 2022-05-30 09:47:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6131.41.2020 z dnia 5 marca 2021 r., zmienionej decyzją znak GIM.6131.41.2020 z dnia 11 stycznia 2022 r. zezwalającej na usunięcie 22 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1473 obręb B przy budynku 6 położonym na Osiedlu Wyzwolenia w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-05-30 09:43:09
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego - (artykuł stracił ważność) 2022-05-26 12:39:35
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole - (artykuł stracił ważność) 2022-05-26 12:38:38
Obwieszczenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła - (artykuł stracił ważność) 2022-05-10 14:09:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko - (artykuł stracił ważność) 2022-05-10 12:15:54
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty ustalonej za usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 341/66 obręb B położonej przy budynku nr 8 przy ul. Broniewskiego w Turku, nałożonej na Wspólnotę Mieszkaniową Broniewskiego 8 w Turku, decyzją Starosty Tureckiego znak OŚ.613.31.2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-10 11:06:18
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty ustalonej za usunięcie 5,50 m2 oraz 5 sztuk drzew rosnących na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 341/70 oraz 341/39 obręb B położonych przy budynku nr 7 przy ul. Armii Krajowej w Turku, nałożonej na Wspólnotę Mieszkaniową Armii Krajowej 7 w Turku, decyzją Starosty Tureckiego znak OŚ.613.17.2015 z dnia 27 maja 2015 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-05-10 11:03:54
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.05.2022 r. decyzji Burmistrza Miasta Turku znak GMK.6733.1.2022.MG ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na: budowie wieży telekomunikacyjnej EMITEL S.A. i instalacji anten radiokomunikacyjnych Orange Polska S.A. o nazwie „PKO_Turek_Leśna/63606” w Turku przy ul. Leśnej, działka nr 393/2 obręb 0003 Turek C - (artykuł stracił ważność) 2022-05-04 14:48:04
Obwieszczenie informujące strony prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 693/28 obręb B w Turku, że przedmiotowa sprawa nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie - (artykuł stracił ważność) 2022-05-02 09:03:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty ustalonej za usunięcie 2 sztuk drzew i 35,00 m2 krzewów rosnących na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 341/40 oraz 341/69 obręb B położonych przy ul. Smorawińskiego 1 w Turku, nałożonej na Wspólnotę Mieszkaniową Smorawińskiego 1 w Turku reprezentowaną przez ,,Zarządzanie Nieruchomościami K. R. Kurpisz Roman” z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 52/12, 98-200 Sieradz, decyzją Starosty Tureckiego znak OŚ.613.83.2014 z dnia 13 października 2014 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-29 11:42:26
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty ustalonej za usunięcie 9 sztuk drzew i 58,50 m2 krzewów rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 454/40 obręb B położonej przy ul. Armii Krajowej 22 w Turku, nałożonej na Wspólnotę Mieszkaniową Armii Krajowej 22 w Turku reprezentowaną przez ,,Zarządzanie Nieruchomościami K. R. Kurpisz Roman” z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 52/12, 98-200 Sieradz, decyzją Starosty Tureckiego znak OŚ.613.116.2014 z dnia 3 lutego 2015 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-29 11:42:23
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty ustalonej za usunięcie 8 sztuk drzew i 71,50 m2 krzewów rosnących na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 341/68 oraz 341/41 obręb B położonych przy ul. Smorawińskiego 3 w Turku, nałożonej na Wspólnotę Mieszkaniową Smorawińskiego 3 w Turku reprezentowaną przez ,,Zarządzanie Nieruchomościami K. R. Kurpisz Roman” z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 52/12, 98-200 Sieradz, decyzją Starosty Tureckiego znak OŚ.613.117.2014 z dnia 20 marca 2015 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-29 11:42:20
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 21 kwietnia 2022 r. decyzji umarzającej opłatę za usunięcie 3,66 m2 krzewów rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 507/5 obręb B położonej przy ul. P.O.W. 10 w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-04-25 13:33:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty ustalonej za usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku lipa drobnolistna rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 341/66 obręb B położonych przy budynku nr 8 przy przy ul. Broniewskiego w Turku, nałożonej na Wspólnotę Mieszkaniową Broniewskiego 8 w Turku decyzją Starosty Tureckiego znak OŚ.613.31.2015 z dnia 16 czerwca 2015 r - (artykuł stracił ważność) 2022-04-15 09:19:52
Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży kratowej i instalacji anten radiokomunikacyjnych telefonii komórkowej o nazwie „PKO_Turek_Leśna/63606” w Turku przy ul. Leśnej, działka nr 393/2 obręb 0003 Turek C - (artykuł stracił ważność) 2022-04-13 15:03:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty ustalonej za usunięcie 5,50 m2 krzewów oraz 5 sztuk drzew rosnących na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 341/70 oraz 341/39 obręb B położonych przy budynku nr 7 przy ul. Armii Krajowej w Turku decyzją Starosty Tureckiego znak OŚ.613.17.2015 z dnia 27 maja 2015 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-04-13 08:39:32
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie - (artykuł stracił ważność) 2022-04-07 14:02:15
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie - (artykuł stracił ważność) 2022-04-07 14:01:54
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania ws. umorzenia należności z tytułu opłaty za usunięcie krzewów, nałożonej na Wspólnotę Mieszkaniową P.O.W. 10 w Turku decyzją Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6131.53.2016 z dnia 28.06.2016 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-03-30 13:11:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Władysławów - (artykuł stracił ważność) 2022-03-18 13:02:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży i instalacji anten radiokomunikacyjnych telefonii komórkowej o nazwie „PKO_Turek_Lesna/63606” operatora Orange Polska S.A., na 42,5m (44,0 z odgromami) wieży kratowej w miejscowości Turek, ul. Leśna, działka nr 393/2 - (artykuł stracił ważność) 2022-03-11 13:00:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi krajowej na odcinku Turek - Turkowice w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej oraz kanału technologicznego" - (artykuł stracił ważność) 2022-03-03 13:45:15
Obwieszczenie informujące, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 693/28 obręb B w Turku nie może zostać załatwiona w wyznaczonym ustawowo terminie - (artykuł stracił ważność) 2022-02-25 12:31:58
Obwieszczenie informujące o wszczęciu w dniu 22 lutego 2022 r. postępowania administracyjnego w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty ustalonej za usunięcie 3,66 m2 krzewów rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 507/5 obręb B położonej przy budynku nr 10 przy ul. P.O.W. - (artykuł stracił ważność) 2022-02-25 12:31:55
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie informujące o wydaniu w dniu 11 lutego 2022 r. decyzji umarzającej postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6220.30.2020 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni gazowej w Turku" - (artykuł stracił ważność) 2022-02-16 11:04:57
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie - Nr SKO-ZP-4160/3/2022 - (artykuł stracił ważność) 2022-02-02 11:19:18
Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie - Nr SKO-ZP-4160/199/2021 - (artykuł stracił ważność) 2022-02-02 11:10:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Władysławów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa napowietrznej linii WN 110 kV relacji GPZ Krągola-Turek Zdrojki wraz z wymianą przewodu odgromowego oraz likwidacją odgałęzienia linii WN 110 kV kierunek GPZ Władysławów”. - (artykuł stracił ważność) 2022-01-26 12:10:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Turek o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Rozbudowa drogi krajowej nr 83 na odcinku Turek-Turkowice w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz kanału technologicznego w km od ok. 0+050 do ok. 2+300” - (artykuł stracił ważność) 2022-01-26 12:00:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni osadów ropopochodnych o dodatkowy moduł chemiczny do oczyszczania ścieków/osadów przemysłowych oraz zmiany dotyczące funkcjonowania następujących instalacji: do odzysku gruzu i tłucznia torowego (instalacja nr 2); do kompostowania odpadów (instalacja nr 4); do remediacji gleby (instalacja nr 5), które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 673, 676, 681 oraz 682 obręb B, Gmina Miejska Turek - (artykuł stracił ważność) 2022-01-24 08:35:36
Obwieszczenie informujące o wydaniu w dniu 12 stycznia 2022 r. decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6131.42.2020 z dnia 4 marca 2021 r. zezwalającej na usunięcie 8 sztuk drzew rosnących przy budynku nr 7 położonym na Osiedlu Wyzwolenia na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1293/4 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-01-14 08:55:28
Obwieszczenie informujące o wydaniu w dniu 11 stycznia 2022 r. decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6131.41.2020 z dnia 5 marca 2021 r. zezwalającej na usunięcie 22 sztuk drzew rosnących przy budynku nr 6 położonym na Osiedlu Wyzwolenia na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1473 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-01-14 08:58:22
Obwieszczenie informujące o wydaniu w dniu 11 stycznia 2022 r. decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Turku znak GIM.6131.40.2020 z dnia 12 marca 2021 r. zezwalającej na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy budynku nr 7 położonym na Osiedlu Wyzwolenia na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1476/4 obręb B w Turku - (artykuł stracił ważność) 2022-01-14 09:00:43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Michalak

Data wytworzenia:
11 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
11 sty 2022, godz. 09:40

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
11 sty 2022, godz. 09:40