Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Turku – Wydział Inwestycji

 

INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

inspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Turku

Informujemy, że do naboru na ww. stanowisko aplikacje złożyły niżej wymienione osoby:

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania
1

Frątczak Andrzej

Laski

2

Wytlib Justyna

Turek

Informujemy, że w wyniku wstępnej analizy i ocen ofert na ww. stanowisko kandydaci
nie zostali zakwalifikowani do następnego etapu z powodu nie spełnienia wymagań formalnych.

Turek, dnia 26 lutego 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Joanna Misiak-Kędziora

 


OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA TURKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W TURKU

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59.
 2. Stanowisko pracy: ds. inwestycji w  Wydziale Inwestycji
 3. Stanowisko urzędnicze: inspektor
 4. Wymagania:

1) Niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe: kierunki inżynierskie,
 6. Preferowane:

Uprawnienia budowlane elektryczne umożliwiające projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu: sieci elektrycznych, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, kolejowych, sieci trakcyjnych.

lub

Uprawnienia budowlane drogowe do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z następującymi obiektami budowlanymi: drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, drogi dla ruchu,

 1. co najmniej 3 letni staż pracy.
2) Dodatkowe:

1)    Znajomość przepisów:

a)    ustawa Prawo budowlane i rozporządzeń pokrewnych,

b)    ustawa Prawo zamówień publicznych,

c)    ustawa o dostępie do informacji publicznej,

d)    ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,

e)    ustawa o samorządzie gminnym.

2)    Odporność na stres,

3)    Zdolność podejmowania decyzji,

4)    Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

5)    Kreatywność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu pracy.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:
 1. Udział w planowaniu zadań inwestycyjnych.
 2. Współpraca z inwestorami zewnętrznymi realizującymi zadania dla gminy ze środków własnych.
 3. Współpraca z innymi samorządami terytorialnymi w zakresie finansowania wspólnych zadań inwestycyjnych.
 4. Przygotowywanie założeń do projektów budowlanych, materiałów niezbędnych do realizacji procesu projektowego.
 5. Koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział (uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie itp.).
 6. Na etapie realizacji projektu, który uzyskał dofinansowanie prowadzenie współpracy z instytucjami zewnętrznymi odpowiedzialnymi  za wdrożenie i nadzór nad realizacją projektów realizowanych przez Gminę Miejską w Turku.
 7. Przygotowanie materiałów do postępowań o udzielnie zamówienia publicznego dla wyboru wykonawców robót i usług dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział.
 8. Zlecanie robót oraz usług zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz regulaminami wewnętrznymi.
 9. Prowadzenie całości spraw związanych z realizacją inwestycji.
 10. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.
 11. Udział w naradach koordynacyjnych na budowie oraz w komisjach odbiorowych prowadzonych zadań.
 12. Przygotowywanie informacji dotyczących odszkodowań w ramach prowadzonych inwestycji.
 13. Przygotowywanie do realizacji dokumentów finansowych związanych z rozliczeniem z wykonawcami prac wykonywanych w ramach realizacji zadań gminy w części dotyczącej prowadzonych spraw.
 14. Sporządzanie dowodów księgowych „OT” i „PT”, przekazywanie środków trwałych powstałych w wyniku zrealizowania inwestycji na majątek gminy i innych użytkowników.
 15. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady oraz z tytułu udzielanej gwarancji na wykonane roboty budowlane, w tym dokonywanie przeglądów gwarancyjnych inwestycji zrealizowanych, w okresie trwania gwarancji.
 16. Analiza i kontrola realizacji umów oraz porozumień dotyczących prowadzonych inwestycji.
 17. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonych spraw.
 18. Prowadzenie spraw związanych z budżetem gminy w części dotyczącej prowadzonych zadań.
 19. Zbieranie danych i przygotowywanie zbiorczych informacji w zakresie prowadzonych spraw.
 20. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zgłaszane interpelacje, wnioski, udostępnianie informacji publicznych  w zakresie prowadzonych spraw.
 21. Realizowanie  innych zadań zleconych przez przełożonego.

 

        6.   Warunki zatrudnienia i pracy:
1)   podstawa nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę,
2)   wymiar czasu pracy – pełny etat – 40 godz. tygodniowo,
3) praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych, stanowisko nieprzystosowane dla osób niesprawnych ruchowo, biuro na piętrze budynku bez windy, potrzeba przemieszczania się po schodach.
        7. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej  6%.

 

         8.   Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:

1) Niezbędne
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.bip.miastoturek.pl
 2. kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie wyższe (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów,
 3. kopie dokumentu poświadczającego nabycie uprawnień budowlanych (decyzja lub zaświadczenie z PIIB),
 4. kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 letni staż pracy (świadectwo pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie),
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeby procesu rekrutacji,
 8. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2022 r. Dz. U. poz. 530) obowiązany jest do złożenia wraz z wymienionymi dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

2) Dodatkowe:

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury zatrudnienia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

 

        9.  Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Do dnia 23 lutego 2024 roku, do godz. 15.15, Urząd Miejski w Turku, 62-700 Turek, ul. Kaliska 59, Biuro Obsługi Klienta (BOK), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektor ds. inwestycji  w Wydziale Inwestycji SO.2110.1.2024 ”.

Nabór będzie przeprowadzony w dwóch etapach we wskazanych terminach:

 

 1. Dnia 26 lutego  2024 roku - sprawdzenie warunków formalnych oraz wstępna ocena merytoryczna złożonych ofert.
 2. Dnia 28 lutego 2024 roku w sali konferencyjnej im. SOLIDARNOŚCI, (II piętro, pok. 201) w Urzędzie Miejskim w Turku przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli  I etap naboru. Do dnia 27 lutego 2024 r. kandydaci zobowiązani są do uzgodnienia godziny rozmowy kwalifikacyjnej pod nr tel. (63) 289 61 14.
Oferty niekompletne  i niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Terminem złożenia  dokumentów jest termin ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Turku.
Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu będzie zamieszczona dnia 26 lutego 2024 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miastoturek.pl) i tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zarządzenie 24.2024 - nabór GIN (DOC, 35.50Kb) 2024-02-06 12:06:02 6
Ogłoszenie o naborze - GIN (DOC, 74.50Kb) 2024-02-06 12:06:02 8
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Turku - GIN (DOC, 49.50Kb) 2024-02-06 12:06:02 6
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwia Perlińska

Data wytworzenia:
06 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
06 lut 2024, godz. 12:06

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
26 lut 2024, godz. 14:01