Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe realizowanych na rzecz mieszkańców Turku w zakresie: kultury fizycznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i pomocy społecznej

BURMISTRZ MIASTA TURKU

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr LVI/365/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie poprzez dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Turku w zakresie:

KULTURY FIZYCZNEJ 

1. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja i udział w zawodach z zakresu piłki nożnej:

· na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę –  25 000 zł

· termin realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 r.,

· termin złożenia oferty – do dnia  30 marca 2023 r.,

·   informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2022 r. i 2023 r. - na realizację tego samego rodzaju zadania udzielono dotacji - w roku 2022 w kwocie 80 000 zł, w roku 2023 w kwocie 55 000 zł,  

· zadanie wymaga w szczególności - prowadzenia systematycznych zajęć szkoleniowych w zakresie piłki nożnej, organizacji i uczestnictwa w zawodach i rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych z Turku; wykorzystania przy realizacji zadania bazy i infrastruktury sportowej jednostek organizacyjnych samorządu miasta Turku (wymagane załączenie potwierdzenia administratora obiektu).

2. Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców Turku:

 • na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 8 000 zł,
 • termin realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 • termin złożenia oferty – do dnia 30 marca 2023 r.,
 • informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2022 r. i 2023 r. - na realizację tego samego rodzaju zadania udzielono dotacji - w roku 2022 w kwocie 16 000 zł,  w roku 2023 w kwocie 8 000 zł,  
 • zadanie wymaga w szczególności - przeprowadzenia biegów rekreacyjno-sportowych o charakterze ogólnodostępnym w weekend majowy, skierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów, w różnych grupach wiekowych; wykorzystania przy realizacji zadania bazy i infrastruktury sportowej jednostek organizacyjnych samorządu miasta Turku (wymagane załączenie potwierdzenia administratora obiektu) oraz współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Turku.

OCHRONY ZDROWIA - PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym:
 • na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 25 000 zł,
 • termin realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 r.,
 • termin złożenia oferty – do dnia 30 marca 2023 r.,
 • informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2022 r. i 2023 r. - na realizację tego samego rodzaju zadania udzielono dotację – w roku 2022 w kwocie 35 000 zł, w roku 2023 w kwocie 40 000 zł,  
 • zadanie wymaga w szczególności - współpracy z osobami posiadającymi kwalifikacje do prowadzenia programów profilaktycznych, zajęcia sportowo-rekreacyjne z zakresu piłki nożnej muszą stanowić element programu profilaktycznego, który winien być skonsultowany i zatwierdzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku; wykorzystania przy realizacji zadania bazy szkół prowadzonych przez samorząd miasta Turku i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku (wymagane załączenie - potwierdzenia administratora obiektu oraz programu profilaktycznego).

POMOCY SPOŁECZNEJ

Prowadzenie działań związanych z dożywianiem rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej:

           -na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę – 3 000 zł,

·    termin realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.,

· termin złożenia oferty – do dnia 25 stycznia 2023 r.,

· informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2022 r. i 2023 r. – na realizację tego samego rodzaju zadania udzielono datacji – w roku 2022 w kwocie
5 000 zł, w roku 2023 nie realizowano tego rodzaju zadania,  

· zadanie wymaga w szczególności - pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji i monitoringu wydawania żywności/posiłków; współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie kwalifikacji rodzin i osób objętych pomocą; określenia ilości przekazywanej żywności w przeliczeniu na adresata.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, które prowadzą swoją działalność na rzecz mieszkańców Miasta Turku odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr LVI/365/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 2. Dotacja na dofinansowania realizowanego zadania dotyczy wsparcia realizacji zadania. Dofinansowanie nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot: dotacji, innych środków finansowych (środków finansowych własnych, środków ze świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, środków finansowych z innych źródeł publicznych, pozostałych środków) wkładu osobowego, wkładu rzeczowego. Inne środki finansowe, wkładu osobowy, wkładu rzeczowy nie mogą być finansowane ze środków publicznych Gminy Miejskiej Turek
 3. Oferent może wydatkować środki przyznane mu w trybie dotacji po dacie podpisania umowy. Wydatki poniesione przed tą datą nie będą mogły być rozliczone z dotacji. Koszty związane z realizacją dotowanego zadania powstałe przed datą podpisania umowy, a mieszczące się w terminie realizacji zadania publicznego mogą być pokryte ze środków własnych Oferenta.
 4. Z dotacji mogą być poniesione koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania, a w szczególności:
     a) koszty związane z wynagrodzeniem osób niezbędnych do realizacji zadania ze składkami na ubezpieczenia społeczne od tych osób,
     b) koszty rzeczowe:
 • koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego zadania (np. zakup sprzętu, zakup materiałów programowych, rzeczowych nagród konkursowych dla uczestników projektu, biletów wstępu, środków żywności itp.),
 • koszty lokalowe (czynsz, media – gaz, energia, woda, ogrzewanie) – tylko w części dotyczącej realizacji zadania,
 • koszty delegacji i przejazdów niezbędnych przy realizacji zadania,
 • koszty administracyjne zadania tylko w części dotyczącej realizacji zadania (nie mogą przekraczać 20% wnioskowanej/otrzymanej dotacji, np. koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, obsługa księgowa itp.),
c) zakup usług wynikających ze specyfiki realizowanego zadania (np. usługi poligraficzne, transport, wyżywienie, zakwaterowanie, obsługa techniczna, ubezpieczenie uczestników zadania).
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedstawienia zaktualizowanego opisu, harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania.
 2. Burmistrz Miasta Turku może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznanej dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Burmistrzem Miasta Turku, zgodna z Rozporządzeniem Przewodniczące Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz.2057).

Miejsce i tryb składania ofert:

 1. Oferty należy sporządzić na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzeniem Przewodniczące Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz.2057). Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.
 2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie  inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikających z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);

c) w przypadku złożenia oferty wspólnej – umowa zawarta między organizacjami pozarządowymi lub innymi uprawnionymi podmiotami określająca zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania;

d) oświadczenie o prowadzeniu nie oprocentowanego rachunek bankowy wraz ze wskazaniem jego numeru, na który zostanie przyznana dotacja

e) oświadczenie oferenta w zakresie zapewnienia warunków i szczegółowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

w przypadku zadań: ,,Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym”

f) program profilaktyczny;

w przypadku zadań: Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja i udział w zawodach z zakresu piłki nożnej, Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców Turku, Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym

            g) potwierdzenie administratora obiektu.

Każdy załącznik składany w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność  z oryginałem przez składającego ofertę.

Wskazane, aby dokumentacja konkursowa była wydrukowana dwustronnie w formacie A4.

 1. Oferent, który składa kilka ofert w konkursie powinien złożyć każdą ofertę w zamkniętej kopercie oraz jeden odrębny komplet załączników.
 2.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego pt. ,,….” , w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku ul. Kaliska 59,62-700 Turek  lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Złożone oferty wraz z załącznikami są dokumentacją urzędową i nie podlegają zwrotowi.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. Procedura rozpatrywania ofert nastąpi w terminie do 30 dni licząc od terminu określonego dla ich złożenia.
 2. Oferty poddane zostaną w I etapie postępowania konkursowego ocenie pod względem spełnienia wymogów formalnych, a w II etapie postępowania pod względem zawartości merytorycznej.
 3. Po upływie terminu składania ofert złożone oferty są sprawdzane pod względem formalnym przez pracownika odpowiedzialnego za ogłoszenie konkursu. Wymogi formalne będą spełnione, jeżeli oferta jest kompletna i prawidłowa:

a) oferta uznana jest za kompletną jeżeli:

- dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki,

- w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każdy załącznik winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione,

- wypełnione zostały wszystkie pola oferty.

W przypadku niespełnienia w/w warunków oferent może być wezwany do uzupełnienia złożone przez niego dokumentacji wyłącznie w zakresie kompletności oferty.

b) oferta uznana jest za prawidłową gdy:

- jest zgodna z celami i założeniami konkursu,

- złożona jest na właściwym formularzu,

- złożona jest w wymaganym w ogłoszeniu terminie,

- podmiot jest uprawniony do złożenia oferty,

- działalność statutowa zgadza się z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem zadania konkursowego

- przedstawiono szczegółowy kosztorys wraz z kalkulacją przewidywanych kosztów,

- termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w ogłoszeniu zadania,

- oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji.

 1. Ostatecznej kwalifikacji do II etapu postępowania konkursowego dokonają stosownie
  do rodzaju zadania komisje konkursowe, powołane przez Burmistrza Miasta Turek.
 2. Komisja konkursowa dokona w II etapie postępowania konkursowego oceny oferty pod względem zawartości merytorycznej poprzez dokonanie analizy oferty na podstawie formularza oceny merytorycznej, przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
 2. kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego,
 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje  osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne,
 4. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 5. wysokość wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
 6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

Ponadto komisja przy ocenie ofert może wprowadzić obok wyżej wymienionych kryteriów oceny jeszcze kryterium dotyczące z rezygnacji poboru opłat od uczestników oraz finansowania wynagrodzeń osób zaangażowanych z innych źródeł aniżeli dotacja z Gminy Miejskiej Turek.

 1. Komisja konkursowa biorąc pod uwagę ocenę oferty pod względem zawartości merytorycznej, wysokość wnioskowanej dotacji oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w konkursie przygotowuje propozycje wysokości dotacji dla poszczególnych oferentów.
 2. Z przebiegu prac komisja konkursowa sporządza protokół, który wraz z listą wybranych ofert oraz propozycją wysokości dotacji dla poszczególnych oferentów przedstawia Burmistrzowi Miasta Turku.
 3. Ostateczny wybór oferty i ustalenie wysokości dotacji należy do Burmistrza Miasta Turku.
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane niezwłocznie do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Turku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.miastoturek.pl (w dziale: komunikaty) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Turku www.miastoturek.pl. Ponadto uczestnicy konkursu zostaną poinformowani pisemnie o decyzji Burmistrza Miasta Turku.
 5. Informację o odstąpieniu od realizacji zadania lub konieczności przedłużenia terminu dostarczenia dokumentów koniecznych do zawarcia umowy oferent składa na piśmie wraz z wyjaśnieniem przyczyn odstąpienia lub zwłoki.
 6. Przyjmując zlecenie do realizacji zdania publicznego oferent zobowiązuje się do:
 1. dostarczenie zaktualizowanego opisu działań, jeśli dotyczy,
 2. dostarczenie zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania, jeśli dotyczy,
 3. dostarczenie zaktualizowanej szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania, jeśli dotyczy,
 4. dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania, jeśli dotyczy,
 5. dostarczenie kopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
 6. wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie oraz przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zgodnie z przepisami prawa w zakresie szczegółowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych ora wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 1.  Zawarcie umowy zobowiązuje zleceniobiorcę zadania do przekazywania ważniejszych informacji z przebiegu jego realizacji: korekt w planie realizacji zadania, zmianach w harmonogramie działania itp.
 2. O istotnych zmianach w realizacji zadania, zleceniobiorca informuje na piśmie.
 3. Sporządzenie aneksu do umowy jest uzależnione od rodzaju wprowadzanych zmian i powodów ich istnienia.
 4. W przypadku braku możliwości zaakceptowania wprowadzonych przez zleceniobiorcę zmian w warunkach umownych Burmistrz Miasta Turku informuje o rozwiązaniu
  umowy.

Informacje dodatkowe:

 1. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków na realizację ww. zadań.
 2. Kwoty przeznaczone na realizację danego zadania mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
 3. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Wzór oferty na realizację zadania publicznego i ramowy wzór umowy dotyczący realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania dostępne są na stronie internetowej: www.bip.miastoturek.pl, www.miastoturek.pl oraz w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku.
 5. Burmistrz Miasta Turku zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksandra Purcel-Kowalska

Data wytworzenia:
07 mar 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
07 mar 2023, godz. 13:44

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
07 mar 2023, godz. 13:44