Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

XLIX sesja Rady Miejskiej Turku

Informuję, że XLIX sesja Rady Miejskiej Turku

odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 1600

w Szkole Podstawowej nr 5 w Turku przy ul. Broniewskiego 5

(budynek im. Lotnictwa Polskiego – sala gimnastyczna)

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja.

Zainteresowani obradami mogą śledzić ich przebieg podczas transmisji na żywo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.miastoturek.pl

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVII i XLVIII sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności   w okresie międzysesyjnym.    

7. Podjęcie uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr XLIV/294/21  Rady  Miejskiej  Turku  z  dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022.

8. Podjęcie uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr XLIV/293/21  Rady  Miejskiej  Turku  z  dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022-2032.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  emisji  obligacji  komunalnych  oraz  zasad  ich zbywania i wykupu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego   miasta   Turku   dla   obszaru   w   rejonie  ul.  Konińskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie cieku Folusza.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego  miasta  Turku  dla  obszaru  w  rejonie  ul.  Przemysłowej, ul.  Górniczej  oraz  granicy  miasta, przyjętego  uchwałą Nr  XLV/299/22  Rady Miejskiej Turku
z dnia 25 stycznia 2022 r.

12. Podjęcie uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr XXXVI/252/21  Rady  Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Skarbu Państwa w drodze  darowizny  prawa  własności  nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Turku.

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.

16. Podjęcie   uchwały   zmieniającej  uchwałę   nr  IX/72/19  Rady  Miejskiej  Turku  z  dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na lata 2019 – 2022 dla Gminy Miejskiej Turek.

17. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 660068P o numerze ewidencyjnym działki 670/14 obręb 0002 Turek B poprzez wyłączenie jej z użytkowania.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Turek.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

20. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXIII/242/09  Rady  Miejskiej Turku z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek.

21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Turek na rok szkolny 2022/2023.

22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej Turku.

24. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi  i  innymi   podmiotami   prowadzącymi   działalność   pożytku  publicznego
za rok 2021.

25. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 oraz potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny.

26. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021 dla Gminy Miejskiej Turek.

27. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.

28. Rozpatrywanie raportu o stanie gminy za 2021 rok:

a) przedstawienie raportu;

b) debata nad przedstawionym raportem;

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania za 2021 rok

29. Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za rok 2021.

a) informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu budżetu, sprawozdaniu finansowym oraz stanie mienia komunalnego,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,

c) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosku o udzieleniu absolutorium burmistrzowi,

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

e) dyskusja,

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Turek za 2021,

g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

30. Zapytania i interpelacje.

31. Wolne wnioski i komunikaty.

32. Zakończenie XLIX sesji Rady Miejskiej Turku.

 

Mariola Kadrzyńska-Siwek

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kurzaj

Data wytworzenia:
08 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
08 cze 2022, godz. 14:43

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
08 cze 2022, godz. 14:44