Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

XXV sesja Rady Miejskiej Turku

Uprzejmie informuję, iż XXV sesja Rady Miejskiej Turku odbędzie się

w dniu 17 września 2020 roku o godz. 1700

w Szkole Podstawowej nr 5 w Turku przy ul. Broniewskiego 5

(budynek im. Lotnictwa Polskiego – sala gimnastyczna)
W związku z zagrożeniem epidemicznym, proszę Mieszkańców, których obecność na posiedzeniu nie jest konieczna, o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu do niezbędnego minimum. Zainteresowani obradami mogą śledzić ich przebieg podczas transmisji na żywo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.miastoturek.pl
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032.

9. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XII/130/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2020 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Turkowski Klub Senior+ w Turku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej garaży na czas nieoznaczony.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Turku na osiedlu przy ul. Górniczej w Turku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Turek na lata 2020-2024”.

19. Podjęcie uchwały sprawie przekazania skargi według właściwości.

20. Sprawozdanie za I półrocze 2020 roku z wykonania uchwały Nr XX/223/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

21. Zapytania i interpelacje.

22. Wolne wnioski i komunikaty.

23. Zakończenie XXV sesji Rady Miejskiej Turku.

Mariola Kadrzyńska-Siwek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariola Kadrzyńska-Siwek

Data wytworzenia:
17 wrz 2020

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
17 wrz 2020, godz. 12:10

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
24 wrz 2020, godz. 14:10