Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 111/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 lipca 2022 r.

Zarządzenie Nr 111/22

Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 lipca 2022 r.

zmieniające Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022.

 

Na podstawie art.222 ust 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305), oraz § 12 pkt. 1 i 9 Uchwały Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, Burmistrz  Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVI/305/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 19/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 lutego 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVII/312/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 29/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 marca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 43/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 marca 2022 r.,

Uchwałą Nr XLVIII/319/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 57/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 kwietnia 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 63/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 4 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 81/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 86/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 maja 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 90/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 czerwca 2022 r.,

Uchwałą Nr XLIX/321/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 95/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 czerwca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 102/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 czerwca 2022 r.,

Uchwałą Nr L/341/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 1 lipca 2022 r.,

Zarządzeniem Nr 104/22 Burmistrza Miasta Turku z dnia 5 lipca 2022 r. 

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 135.246.437,75 zł zwiększa się o kwotę  476.438,09 zł do kwoty 135.722.875,84 ,

- dochody bieżące w wysokości 117.041.644,75 zł zwiększa się o kwotę 476.438,09 zł do kwoty 117.518.082,84 zł

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zwiększa się:                                           w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

758

75814

2700

412.057,47

215.690,09

627.747,56

852

85219

2010

12.180,00

3.045,00

15.225,00

852

85295

2010

1.310.095,73

257.703,00

1.567.798,73

 

2) W § 1 w ust.2 w pkt.1) kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.229.939,17 zł zwiększa się o kwotę 260.748,00 zł do kwoty 20.490.687,17 zł;

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 148.080.461,25 zwiększa się o kwotę 476.438,09 zł do kwoty 148.556.899,34 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 121.031.349,73 zł zwiększa się o kwotę 476.438,09 zł do kwoty 121.507.787,82 zł,

oraz dokonuje się zmian w  załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się:                                             w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

700

70007

4260

1.795.968,00

10.000,00

1.785.968,00

700

70007

4430

12.000,00

6.000,00

6.000,00

750

75023

4280

8.500,00

300,00

8.200,00

750

75023

4710

24.200,00

1.200,00

23.000,00

758

75818

4810

810.000,00

6.100,00

803.900,00

801

80101

4210

165.500,00

9.500,00

156.000,00

801

80101

4300

280.714,00

10.700,00

270.014,00

801

80104

4800

425.094,00

500,00

424.594,00

801

80149

4110

80.619,00

600,00

80.019,00

852

85219

4360

16.234,00

560,00

15.674,00

 

zwiększa się:                                               w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

700

70007

4390

12.600,00

16.000,00

28.600,00

750

75023

4110

1.156.083,00

1.200,00

1.157.283,00

750

75023

4120

165.937,00

300,00

166.237,00

754

75412

3030

25.000,00

6.100,00

31.100,00

801

80101

4110

3.041.808,93

26.526,00

3.068.334,93

801

80101

4120

436.730,16

3.786,83

440.516,99

801

80101

4170

61.390,00

16.000,00

77.390,00

801

80101

4240

73.048,62

4.200,00

77.248,62

801

80101

4790

12.188.998,60

154.553,00

12.343.551,60

801

80104

4110

1.380.022,81

4.424,00

1.384.446,81

801

80104

4120

178.393,92

631,26

179.025,18

801

80104

4280

12.000,00

500,00

12.500,00

801

80104

4790

5.071.572,43

25.769,00

5.097.341,43

801

80149

4120

10.111,00

600,00

10.711,00

852

85219

3110

12.000,00

3.000,00

15.000,00

852

85219

4210

25.180,00

45,00

25.225,00

852

85219

4280

1.000,00

560,00

1.560,00

852

85295

3110

1.283.894,00

252.549,00

1.536.443,00

852

85295

4010

31.890,00

4.310,00

36.200,00

852

85295

4110

10.041,73

739,00

10.780,73

852

85295

4120

810,00

105,00

915,00

 

4) W § 2 w ust. 2 w pkt.1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.229.939,17 zł zwiększa się o kwotę 260.748,00 zł  do kwoty 20.490.687,17 zł;

5) Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) W § 9 w ust. 6 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 2.367.218,79 zł  zwiększa się o kwotę 215.690,09 zł do kwoty 2.582.908,88 zł oraz kwotę wydatków  związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2.367.218,79 zł zwiększa się o kwotę 215.690,09 zł  do kwoty 2.582.908,88 zł;

7) Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2, do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 111/22

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 22 lipca 2022 r.

 

DOCHODY zwiększa się o kwotę 476.438,09 zł, w tym:
W dziale 758 - Różne rozliczenia
W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- o kwotę 215.690,09 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych, pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna
W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 3.045,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z informacja Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- o kwotę 257.703,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

 

WYDATKI zwiększa się o kwotę 476.438,09 zł, w tym:
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
W rozdziale 70007 – gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

- o kwotę 16.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii /10.000,00 zł/ oraz na różne opłaty i składki /6.000,00 zł/, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki przeznaczone na usługi  w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii, związanych z gospodarka gruntami  i nieruchomościami.

W dziale 750 – Administracja publiczna
W rozdziale 75023 – Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- o kwotę 6.100,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu strażakom OSP Turek, za udział w działaniach ratowniczych, zabezpieczających i szkoleniach, w związku z większą niż przewidywano, ilością tych działań.

W dziale 758 – Różne rozliczenia
W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

- o kwotę 6.100,00 zł zmniejsza się planowana rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na wypłatę ekwiwalentu strażakom OSP Turek, za udział w działaniach ratowniczych, zabezpieczających i szkoleniach, w związku z większą niż przewidywano, ilością tych działań.

W dziale 801 – Oświata i wychowania

- o kwotę 215.690,09 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W dziale 852 – Pomoc społeczna
W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 560,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na opłaty za usługi telekomunikacyjne, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na zakup usług zdrowotnych,

- o kwotę 3.045,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- o kwotę 257.703,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik 1 do Zarządzenia nr 111.2022 (XLS, 64.50Kb) 2022-09-20 11:44:31 0
Załącznik 2 do Zarządzenia nr 111.2022 (XLS, 38.00Kb) 2022-09-20 11:44:31 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Myszyńska

Data wytworzenia:
20 wrz 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
20 wrz 2022, godz. 11:44

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
20 wrz 2022, godz. 11:44