Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 113/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 września 2023 r.

Zarządzenie Nr  113 / 2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku
zmieniająca uchwałę Nr XXV/186/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/332/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Turek (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 5014), Burmistrz Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1
 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Turek w przedmiocie projektu uchwały, o której mowa w ust. 2.
 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Turku zmieniająca uchwałę Nr XXV/186/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2

Określa się:

 1. termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 14 września 2023 r.
 2. termin zakończenia konsultacji na dzień: 21 września 2023 r.
§ 3
 1. Konsultacje mają formę składania pisemnych opinii lub uwag na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag należy składać drogą pocztową, elektroniczną lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Turku w Biurze Obsługi Klienta, ul. Kaliska 59, w terminie określonym w § 2.
 3. Informacja o konsultacjach jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Turku.
 § 4
 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii lub uwag na temat projektu uchwały, o której mowa w § 1 ust. 2.
 2. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący.
 3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.
§ 5

Treść ogłoszenia o konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku zmieniająca uchwałę Nr XXV/186/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6
 1. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń.
 2. Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego w Turku.
§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza ds. gospodarczych.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załączniki do Zarządzenia nr 113.2023 (DOCX, 18.36Kb) 2023-09-14 15:47:37 6
Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu (DOCX, 11.76Kb) 2023-09-27 07:59:25 1
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paulina Tomczyk

Data wytworzenia:
14 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
14 wrz 2023, godz. 15:47

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
27 wrz 2023, godz. 07:59