Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Zarządzenie Nr 150/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia 6 października 2020 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 150/2020  

BURMISTRZA  MIASTA  TURKU

 z dnia 6 października 2020 roku

w sprawie: przyjęcia od  Skarbu  Państwa  w  drodze  darowizny  prawa  własności    nieruchomości  gruntowej  położonej  w  Turku.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt  3  ustawy  z  dnia  8  marca 1990  roku  o  samorządzie  gminnym (t. j.: Dz. U. 2020. 713 ze zm.),  art. 11 ust.1,  art. 12  i  art.  13 ust. 2  w  związku  z  art. 6 pkt 6  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami (t. j.: Dz. U. 2020. 65 ze zm.)  oraz § 1 ust.2, § 2 i § 3 Uchwały  Nr XX/223/08  Rady  Miejskiej  Turku  z  dnia  27 listopada 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Wielkopolskiego  z  dnia  17  grudnia 2008 r. Nr 239, poz. 4165  ze  zm.)   z a r z ą d z a   s i ę, c o  n a s t ę p u j e :

 

§ 1.

Postanawia się  przyjąć  na  rzecz  Gminy  Miejskiej  Turek  w  drodze  darowizny  prawo  własności  nieruchomości  gruntowej  Skarbu Państwa  położonej w Turku, oznaczonej  w  obrębie  „A”  jako  działka  numer  ewidencyjny  629/1 o  pow. 0,3140 ha,  dla której  Sąd  Rejonowy w Turku V Wydział  Ksiąg  Wieczystych  prowadzi  księgę  wieczystą   KN1T/00001072/1.

§ 2.

Dokonanie darowizny następuje na cel publiczny jakim  jest utrzymanie wielofunkcyjnego  boiska  szkolnego  przy  Szkole Podstawowej  nr 1  im. Henryka Sienkiewicza, przy ulicy Parkowej 3  w  Turku.

§ 3.

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Wydziału  Mienia Komunalnego.

§ 4.

Zarządzenie  wchodzi  w  życie   z dniem  podpisania.

Burmistrz Miasta Turku

(-) Romuald Antosik

                                                                                         


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bożena Rosiak

Data wytworzenia:
19 paź 2020

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
19 paź 2020, godz. 12:45

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
19 paź 2020, godz. 12:45