Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 47/2024 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 marca 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47/2024

BURMISTRZA MIASTA TURKU

z dnia 22 marca 2024 r.

 

w sprawie ustalenia zasad i założeń do przygotowania arkusza organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Turek na rok 2024/2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 10 oraz 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się zasady przygotowania arkusza szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Turek na rok 2024/2025

1) dyrektorzy przedszkoli składają w terminie do 12 kwietnia 2024 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku dwa egzemplarze arkusza organizacji na rok szkolny 2024/2025, który zawiera w szczególności:

a) liczbę oddziałów;

b) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

c) tygodniowy wymiar zajęć religii;

d) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

e) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

f) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
w tym: imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz liczbę godzin prowadzonych przez nich zajęć;

g) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

h) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno -pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

 

2. dyrektorzy szkół podstawowych składają w terminie do 12 kwietnia 2024 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku dwa egzemplarze arkusza organizacji na rok szkolny 2024/2025, który zawiera w szczególności:

a) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

b) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

c) dla poszczególnych oddziałów:

 • tygodniowy, wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
 • tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
 • tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
 • wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
 • wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
 • liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 • liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, w tym: imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych    nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć;
 • liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
 • ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
 • liczbę grup świetlicowych  i uczniów korzystających z opieki świetlicowej oraz liczbę godzin zajęć świetlicowych; oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe;
 • godzin pracy biblioteki szkolnej.

3) dyrektorzy przedszkoli i szkół wraz z arkuszem organizacji na rok szkolny 2024/2025 składają następujące załączniki:

a) wykazy kadry pedagogicznej wg wzoru określonego w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia w 2 egzemplarzach;

b) wykaz wychowawstw, zawierający imię i nazwisko wychowawcy z określeniem klasy;

c) wykaz nauczycieli zagrożonych utratą pracy lub zmniejszeniem zatrudnienia do niepełnego wymiaru wraz z kwalifikacjami, stażem pracy i stopniem awansu,

d) wykaz kadry niepedagogicznej, zawierający imię i nazwisko, stanowisko, wymiar zatrudnienia, miejsce zatrudnienia;

e) informacja o ewentualnych wakatach pedagogicznych i  niepedagogicznych wraz z określeniem wymaganych kwalifikacji, stanowiskiem, wymiarem zatrudnienia i terminem zatrudnienia;

f) informacje o sposobie zorganizowania odpowiednio w szkole/przedszkolu oddziałów integracyjnych, klas sportowych, nauczania indywidualnego i innych zajęć, w tym z wyszczególnieniem zajęć wynikających z ust. 2 pkt 4 i 6 niniejszego zarządzenia realizowanych ponad standard określony w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych;

g) w przypadku uczniów objętych nauczaniem indywidualnym – wykaz numerów opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej (data wydania i na jaki okres);

h) wykaz zajęć wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r., poz. 984 ze zm.) wraz z określeniem nauczyciela prowadzącego

oraz ponadto w przypadku szkół

i) zestawienie liczby dzieci w obwodzie szkół odrębnie dla poszczególnych grup wiekowych zgodnie z obowiązującymi ich obwodami;

j) tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych i szkolne plany nauczania na poszczególne etapy edukacyjne.

4) ostateczny termin zatwierdzenia arkuszy organizacji poszczególnych jednostek na rok szkolny 2024/2025 ustala się po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny do dnia 17 maja br.;

5) w przypadku jakichkolwiek zmian organizacji pracy, w stosunku do arkusza złożonego do dnia 12 kwietnia 2024 r., dyrektorzy szkół i przedszkoli składają arkusz organizacji na rok szkolny 2024/2025 wraz z uzasadnieniem wprowadzonych zmian do dnia 23 sierpnia 2024 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku;

6) wszelkie zmiany w organizacji pracy, w stosunku do arkusza organizacji jednostki      na rok szkolny 2024/2025 należy zgłaszać wg wzoru określonego w załączniku nr 2 niniejszego zarządzenia;

 1. Ustala się następujące założenia do przygotowania arkusza oraz aneksów do arkusza szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Turek na rok 2024/2025:

1) dyrektorzy szkół i przedszkoli składają opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz  planem finansowym danej jednostki;

2) arkusz organizacji oraz aneksy do arkuszy na rok szkolny 2024/2025 są podpisywanie i opiniowane zgodnie z Zarządzeniem Nr 119/2015 Burmistrza Miasta Turku z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących podpisywania i opiniowania aneksów i arkuszy organizacji roku szkolnego szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Turek;

3) wszelkie odstępstwa od norm określonych w obowiązujących przepisach prawa i wprowadzenie zajęć ponad standard określony w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych wymagają uprzedniej zgody Burmistrza Miasta Turku;

4) zwiększa się tygodniową liczbę godzin zajęć edukacyjnych:

a) dla klas szkół podstawowych na kontynuację nauki języka niemieckiego:

-  2 godz. dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku,

-  1 godz. dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku,

b) 5 godz. dla szkół na realizację Programu ,,Laboratoria Przyszłości”;

5) zajęcia edukacyjne wymienione w ppkt 4) nie obejmują zwiększeń godzin wynikających z prowadzenia w szkole: oddziałów integracyjnych, klas sportowych, nauczania indywidualnego, zwiększenia etatów biblioteki, świetlicy, psychologa i pedagoga;

6) zwiększa się tygodniową liczbę godzin zajęć specjalistycznych do 1 godziny na każdy oddział integracyjny w przedszkolu w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci;

7) zwiększa się tygodniową liczbę godzin zajęć dodatkowych dla przedszkoli do 0,5 godz. na 1 oddział, dodatkowo finansowanych z budżetu miasta Turku;

8) polityka kadrowa prowadzona przez dyrektorów w roku szkolnym 2024/2025 powinna zmierzać w kierunku równego rozłożenia godzin, w tym godzin ponadwymiarowych między nauczycieli z zachowaniem zasady racjonalnego wydatkowania środków publicznych;

9) dyrektorzy szkół i przedszkoli winni prowadzić racjonalną politykę zatrudnienia pracowników niepedagogicznych, wynikającą z faktycznych potrzeb, mając  na uwadze maksymalne wykorzystanie przez nich czasu pracy i wypełnienie obowiązków w ramach zakresów czynności oraz racjonalne gospodarowanie środkami  finansowymi budżetu placówki.

 

 1. Od roku szkolnego 2024/2025 dyrektor przedszkola przy przygotowaniu arkusza winien wdrożyć rekomendacje Instytutu Badań w Oświacie - ,,Optymalizacji wydatków  na oświatę – analiza finansowo-organizacyjna oświaty Gminy Miejskiej Turek w latach 2019-23” w zakresie funkcjonowania przedszkoli:
 • podjęcie działań mających na celu tworzenie oddziałów optymalnej wielkości (oraz dopełnienie tych już istniejących), poprzez scentralizowany i konsekwentnie wdrażany system naboru (nawet jeśli konsekwencją tych działań miałoby być ograniczenie liczby grup lub nieprzyjęcie wszystkich dzieci zamieszkałych poza Miastem);
 • przeprowadzenie wewnętrznej analizy, czy istnieje możliwość dokonania zmian w bazie lokalowej przedszkoli tak, by wszędzie możliwe było tworzenie oddziałów optymalnych ekonomicznie;
 • wprowadzenie jednolitych standardów organizacji przedszkoli w możliwie szerokim zakresie (standard pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacji włączającej, organizacji godzin skrajnych, zajęć prowadzonych przez inne osoby niż wychowawca grupy itp.);
 • konsekwentne monitorowanie wszystkich godzin ponadwymiarowych oraz zastępstw doraźnych w jednostkach (aby zgodność rzeczywiście realizowanych obowiązków    arkuszami organizacyjnymi była maksymalnie duża);
 • podjęcie działań mających na celu skuteczne oszacowanie (obecnie i w przyszłości) liczby dzieci zamieszkałych poza Miastem, których edukacja nie jest refundowana przez właściwą gminę.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Pierwszemu Zastępcy  Burmistrza ds. społecznych, kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku oraz dyrektorom szkół i przedszkoli.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

     Romuald Antosik

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Barbara Feliniak

Data wytworzenia:
25 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
25 mar 2024, godz. 12:03

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
25 mar 2024, godz. 12:03