Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2021 r.

Zarządzenie nr 49/2021

  Burmistrza Miasta Turku

 z dnia 30 marca 2021 r.

w  sprawie  aktualizacji  wysokości podstawowej kwoty rocznej dotacji oraz kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla placówek wychowania przedszkolnego mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Turek na rok 2021 r.

Na podstawie art. 12 ust 1, art. 17 ust. 1 i 3, art. 43 ust. 2 pkt 1 oraz art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 2029 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/315/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych na terenie Miasta Turek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 268) zarządzam, co następuje:

§ 1

Aktualizuje się podstawową kwotę rocznej dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Turek w kwocie 14 705,54 zł na rok 2021 ustaloną zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Aktualizuje się kwoty przewidziane na uczniów niepełnosprawnych w wysokości nie niższej niż kwoty przewidziane na takich uczniów niepełnosprawnych przedszkoli w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Turek na rok 2021 ustalone zgodnie z metryczką oświatową, w wysokości:

 1. Waga P2 = 0,15 - subwencja na 1 dziecko wynosi 952,25 zł : 12 = 79,35 zł dla uczniów szkół podstawowych, branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących i techników, dla dzieci i młodzieży, w których iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas w szkole, ustalony zgodnie z ust. 12, jest niższy lub równy 18 w i-tej jednostce samorządu terytorialnego spełniającej kryterium, o którym mowa w ust. 13; waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagami P24, P25 i P26 oraz uczniów szkół i oddziałów specjalnych – N2,i,
 2. Waga P3 = 0,2 - subwencja na 1 dziecko wynosi 1 269,67 zł : 12 = 105,81 zł dodatkowo dla uczniów małych szkół; waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagami P24, P25 i P26 oraz uczniów szkół i oddziałów specjalnych – N3,i,
 3. Waga P4 = 1,4 - subwencja na 1 dziecko wynosi 8 887,66 zł : 12 = 740,64 zł dla uczniów lub słuchaczy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz dla uczniów lub słuchaczy szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych specjalnych i klas szkół ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, którzy nie posiadają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – N4,i,
 4. Waga P5 = 2,9 - subwencja na 1 dziecko wynosi 18 410,16 zł : 12 = 1 534,18 zł dla uczniów lub słuchaczy niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N5,i,
 5. Waga P6 = 3,6 - subwencja na 1 dziecko wynosi 22 853,99 zł : 12 = 1 904,50 zł dla uczniów lub słuchaczy niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (na podstawie orzeczeń
  o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N6,i,
 6. Waga P7 = 9,5 – subwencja na 1 dziecko wynosi 60 309,13 zł : 12 = 5 025,76 zł dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi organizowanymi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, uczniów lub słuchaczy z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno- -wychowawczych) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N7,i,
 7. Waga P37 = 1 - subwencja na 1 dziecko wynosi 6 348,33 zł : 12 = 529,03 zł dla uczniów lub słuchaczy objętych indywidualnym nauczaniem (na podstawie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe), których liczbę oblicza się jako sumę liczby uczniów lub słuchaczy w poszczególnych dniach w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r. (z wyłączeniem dni określonych w ust. 24) podzieloną przez liczbę dni w tym okresie (z wyłączeniem dni określonych w ust. 24); waga nie obejmuje uczniów lub słuchaczy posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – N37,i,
 8. Waga P46 = 0,065 - subwencja na 1 dziecko wynosi 412,64 zł : 12 = 34,39 zł dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – N46,i,
 9. Waga P47 = 1,5 - subwencja na 1 dziecko wynosi 9 522,50 zł : 12 = 793,54 zł dla uczniów lub słuchaczy korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – N47,i,
 10.  Waga P49 = 0,025 - subwencja na 1 dziecko wynosi 158,71 zł : 12 = 13,23 zł dla uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia; waga nie obejmuje uczniów szkół specjalnych – N49,i,
 11.  Waga P51 = 0,75 - subwencja na 1 dziecko wynosi 4 761,25 zł : 12 = 396,77 zł dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach; waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P66 – N51,i,
 12.  Waga P63 = 9,5 - subwencja na 1 dziecko wynosi 60 309,13 zł : 12 = 5 025,76 zł dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno- -wychowawczych) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N63,i,
 13.  Waga P65 = 0,84 - subwencja na 1 dziecko wynosi 5 332,60 zł: 12 = 444,38 zł dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (na podstawie opinii, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz opinii, o których mowa w art. 315 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) – N65,i,
 14.  Waga P67 = 2,9 - subwencja na 1 dziecko wynosi 18 410,16 zł : 12 = 1 534,18 zł dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
  i metod pracy – N67,i,
 15.  Waga 68 = 3,6 - subwencja na 1 dziecko wynosi 22 853,99 zł : 12 = 1 904,50 zł dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N68,i,
 16.  Waga P70  = 0,001 - subwencja na 1 dziecko wynosi 6,35 zł : 12 = 0,53 zł dla placówek realizujących zadania pozaszkolne według liczby uczniów lub słuchaczy w szkołach oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno- -wychowawczymi organizowanymi w szkołach, z wyjątkiem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych), prowadzonych lub dotowanych przez i-tą gminę – N70,i,

§ 3

Ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej:

 1. podstawową kwotę rocznej dotacji na rok 2021 określoną w § 1 niniejszego zarządzenia;
 2. statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Turek określoną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 

Podstawowa kwota dotacji określona w § 1 oraz kwoty przewidziane na uczniów niepełnosprawnych w § 2 stanowią podstawę wypłacania dotacji dla podmiotów uprawnionych do otrzymywania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Miejskiej Turek począwszy od 1 kwietnia 2021 r. oraz stanowią podstawę dokonania wyrównania kwot dotacji wypłaconych w miesiącach styczeń – marzec.

§ 5 

Wykonanie  zarządzenia   powierzam   Pierwszemu Zastępcy Burmistrza ds. społecznych.

§ 6

Z dniem podpisania niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie  określenia wysokości podstawowej kwoty rocznej dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Turek na rok 2021.

§ 7

Zarządzenie  wchodzi  w   życie  z  dniem  podjęcia.

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik nr 1 do Zarządzenia (DOCX, 17.97Kb) 2021-04-01 15:11:53 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Stojecka

Data wytworzenia:
01 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
01 kwi 2021, godz. 15:11

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
01 kwi 2021, godz. 15:11