1581 Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 maja 2022 r. | BIP - Urząd Miejski w Turku
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 66/2022

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 10 maja 2022 roku

w sprawie przejęcia od Wspólnot Mieszkaniowych położonych przy ul. Kączkowskiego 14, 16, 18 i 20 w Turku w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022.559) oraz § 1 ust.2, § 2 i § 3 Uchwały Nr XX/223/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008 Nr 239, poz. 4165, z 2009  Nr 105 poz. 1708, z 2010  Nr 218 poz. 3996)

zarządzam:
§ 1

Przejąć na rzecz Gminy Miejskiej Turek od Wspólnot Mieszkaniowych położonych w Turku przy ul. Kączkowskiego 14, 16, 18 i 20 w drodze darowizny prawo własności następujących nieruchomości gruntowych.

1. Nieruchomość gruntową oznaczona jako działka o numerze ewid. 34/12 o pow. 0,0575 ha położonej w obrębie „A” przy ul. Kączkowskiego 14, dla której Sąd Rejonowy w Turku prowadzi księgę wieczystą KW nr KN1T/00030547/4.

2. Nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka o numerze ewid. 34/10 o pow. 0,0759 ha położoną w obrębie „A” przy ul. Kączkowskiego 16, dla której Sąd Rejonowy w Turku prowadzi księgę wieczystą KW nr KN1T/00030546/7.

3. Nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka o numerze ewid. 34/8 o pow. 0,0944 ha położoną w obrębie „A” przy ul. Kączkowskiego 18, dla której Sąd Rejonowy w Turku prowadzi księgę wieczystą KW nr KN1T/00030545/0.

4. Nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka o numerze ewid. 34/6 o pow. 0,1100 ha położoną w obrębie „A” przy ul. Kączkowskiego 20, dla której Sąd Rejonowy w Turku prowadzi księgę wieczystą KW nr KN1T/00030544/3.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 60/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia  27 kwietnia 2022 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 66/2022

Burmistrza Miasta Turku
z dnia 10 maja 2022 roku

w sprawie przejęcia od Wspólnot Mieszkaniowych położonych przy ul. Kączkowskiego 14, 16, 18 i 20 w Turku w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych.

Nieruchomości gruntowe oznaczone jako działki: nr ewid. 34/12 o pow. 0,0575 ha, 34/10 o pow. 0,0759 ha, 34/8 o pow. 0,0944 ha i 34/6 o pow. 0,0759 ha, położone przy ul. Kączkowskiego 14, 16, 18 i 20 w Turku nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 10 października 2017 roku wydana została przez Burmistrza Miasta Turku decyzja Nr GMK. 6733.9.2017.PJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie drogi wewnętrznej w rejonie bloków nr 14, 16, 18, 20, 22  przy  ul. Kączkowskiego na terenie działek nr 33/11, 34/4, 34/5, 34/3, 34/2, 34/1 50, 52 obręb „Turek A” położonych w Turku z których  następnie między innymi zostały wydzielone działki o numerach: 34/12, 34/10, 34/8 i 34/6.

Zgodnie z § 3 uchwały Nr XX/223/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy jest celowe, jeżeli są one niezbędne do realizacji zadań Gminy, a także jeżeli jest to uzasadnione względami ekonomicznymi i społecznymi.

Do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art.7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 34/12, 34/10, 34/8 i 34/6 jest niezbędne Gminie Miejskiej Turek w celu wybudowania na nich drogi wewnętrznej.

Rzeczone Wspólnoty Mieszkaniowe wyraziły zgodę na przekazanie ich własności w drodze darowizny, albowiem planowana droga ma służyć mieszkańcom bloków nr 14, 16, 18, 20 i 22 przy ul. Kączkowskiego w Turku. Zatem, za nabyciem prawa własności przedmiotowych nieruchomości gruntowych przemawiają także względy społeczne.

W związku z powyższym, wydanie niniejszego zarządzenia uważam za uzasadnione.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bożena Rosiak

Data wytworzenia:
11 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
11 maj 2022, godz. 13:47

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
11 maj 2022, godz. 13:54