Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZCJI SANITARNEJ DO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. KALISKIEJ 59 W TURKU

Przejdź do załączników

Turek, dnia 24 października 2022 r.

Numer referencyjny: GIN.2710.5.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. „BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. KALISKIEJ 59 W TURKU”(ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00376530/01z dnia 04.10.2022)

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710), w imieniu Gminy Miejskiej Turek zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w roboty budowlanej, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez następującego Wykonawcę:

 

  1. Wykonawca, którego ofertę w postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą wraz z punktacją przyznaną ofercie w przyjętych kryteriach oceny ofert i łączną punktacją:

 

Numer oferty: 1

Firma (nazwa) Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót InżynieryjnychSp. z o.o.

Adres siedziby Wykonawcy: ul. Komunalna 8, 62-700 Turek

  1. Cena oferty: 180 000,00PLN – punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Cena oferty”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 60,00 pkt
  2. Okres udzielonej gwarancji jakości: 60 miesięcy - punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Okres udzielonej gwarancji jakości”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 40,00 pkt

Łączna punktacja uzyskana przez Wykonawcę: 100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710) - dalej ustawa Pzp, to znaczy jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy stosunek ceny oferty w wysokości 180 000,00 PLN do jakości, to jest okresu udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości wykonanych robót, wynoszącego 60 miesięcy. W związku z ustalonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem wagowym: cena oferty – 60 %, okres udzielonej gwarancji jakości – 40 % stanowi to podstawę do wyboru oferty w/w wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca na podstawie złożonego oświadczenia potwierdził brak przesłanek do obligatoryjnego wykluczenia z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono innych ofert

Na podstawie art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Numer referencyjny: GIN.2710.5.2022                  Turek, dnia 19 października 2022 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PRZY UL. KALISKIEJ 59 W TURKU (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00376530/01)

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia informację o wykonawcy, którego oferta została otwarta:

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.

UL. KOMUNALNA 8, 62-700 TUREK

CENA OFERTY: 180 000,00 PLN

 

Numer referencyjny: GIN.2710.5.2022Turek, dnia 19 października 2022 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PRZY UL. KALISKIEJ 59 W TURKU(ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00376530/01)

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710) informuje, że na dzień otwarcia ofert, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia całkowitą kwotę w wysokości 190 000,00PLN (słownie złotych : sto dziewięćdziesiąt tysięcy)


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 04.10.2022 (PDF, 114.05Kb) 2022-10-04 14:01:03 11

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Rys.1 Plan sytuacyjny (PDF, 637.00Kb) 2022-10-04 14:01:04 7
Warunki techniczne (1) (PDF, 2.02Mb) 2022-10-04 14:01:04 3
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 26.99Kb) 2022-10-04 14:01:04 2
Rys.2 Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej (PDF, 211.42Kb) 2022-10-04 14:01:04 2
Warunki techniczne (2) (PDF, 1.62Mb) 2022-10-04 14:01:04 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 24.55Kb) 2022-10-04 14:01:04 2
Rys.3 Schemat studnienki rewizyjnej (PDF, 112.19Kb) 2022-10-04 14:01:04 4
ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY (PDF, 527.59Kb) 2022-10-04 14:01:04 1
ZAŁĄCZNIK NR 4 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 12.75Kb) 2022-10-04 14:01:04 2
opinia_protokol_naradyGEOS.6630.369.2022 (PDF, 77.40Kb) 2022-10-04 14:01:04 2
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (PDF, 658.66Kb) 2022-10-04 14:01:03 2
Kosztorys ofertowy (PDF, 235.27Kb) 2022-10-04 14:01:03 1
Kosztorys ofertowy (XLSX, 15.75Kb) 2022-10-04 14:01:03 2
Kosztorys ul. Kaliska bez cen (ATH, 22.23Kb) 2022-10-04 14:01:04 1
opis techniczny (PDF, 836.60Kb) 2022-10-04 14:01:04 2
Przedmiar robót (PDF, 240.69Kb) 2022-10-04 14:01:04 1
Rysunki (DWG, 128.09Kb) 2022-10-04 14:01:04 2
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 661.54Kb) 2022-10-04 14:01:04 3
SST (PDF, 827.91Kb) 2022-10-04 14:01:04 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zbigniew Misiek

Data wytworzenia:
04 paź 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
04 paź 2022, godz. 14:00

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
24 paź 2022, godz. 14:37