Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

BUDOWA UL. ŚW. BARBARY I UL. I. DASZYŃSKIEGO - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przejdź do załączników

Znak sprawy: GIN.7011.1.2021

Turek, dnia 11.08.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. Budowa ulicy Św. Barbary i ul. I. Daszyńskiego – opracowanie dokumentacji projektowej (ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00122443/01 z dnia 2021-07-21)

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Turek zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w roboty budowlanej, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez następującego Wykonawcę:

 

  1. Wykonawca, którego ofertę w postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą wraz z punktacją przyznaną ofercie w przyjętych kryteriach oceny ofert i łączną punktacją:

Numer oferty: 1

„PRO-ROAD” KRZYSZTOF BUK

60-175 POZNAŃ, UL. PRZEBIŚNIEGOWA 17

Cena oferty: 69 000,00 PLN punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Cena oferty”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 60,00 pkt

  1. Doświadczenie projektanta: 4 szt. - punktacja przyznana Wykonawcy w kryterium oceny „Okres udzielonej gwarancji jakości”, obliczona zgodnie z pkt 15.2. SWZ: 40,00 pkt

Łączna punktacja uzyskana przez Wykonawcę: 100,00 pkt

  1. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) - dalej ustawa Pzp, to znaczy jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy stosunek ceny w wysokości 69 000,00 PLN do jakości, to jest doświadczenie projektanta. W związku z ustalonymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem wagowym: cena oferty – 60 %, doświadczenie projektanta – 40 % stanowi to podstawę do wyboru oferty w/w wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca na podstawie złożonych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym na wezwanie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych  środków dowodowych, potwierdził brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono więcej ofert.

 

Zamawiający zaprasza Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w siedzibie Zamawiającego.

 

 


Numer referencyjny: GIN.7011.1.2021                  Turek, dnia 29 lipca 2021 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „Budowa ulicy Św. Barbary i ul. I. Daszyńskiego – opracowanie dokumentacji projektowej” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00122443/01)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), po dokonaniu czynności otwarcia ofertyzłożonej środkiem komunikacji elektronicznej, przekazujeinformacje o złożonej w postępowaniu ofercie:

„PRO-ROAD” KRZYSZTOF BUK

60-175 POZNAŃ, UL. PRZEBIŚNIEGOWA 17

CENA OFERTY: 69 000,00 PLN (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy)

 

 

 

Numer referencyjny: GIN.7011.1.2021            Turek, dnia 29 lipca 2021 r.

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „Budowa ulicy Św. Barbary i ul. I. Daszyńskiego – opracowanie dokumentacji projektowej” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00122443/01)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 74000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt cztery tysiące)


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BZP (PDF, 112.24Kb) 2021-07-26 08:28:31 22

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 23.50Kb) 2021-07-26 08:28:31 1
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 30.20Kb) 2021-07-26 08:28:31 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WS. GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOC, 43.50Kb) 2021-07-26 08:28:31 0
ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE AKTUALIZUJĄCE (DOC, 39.50Kb) 2021-07-26 08:28:31 1
ZAŁĄCZNIK NR 4 - PROJEKT UMOWY (PDF, 731.23Kb) 2021-07-26 08:28:31 0
ZAŁĄCZNIK NR 5 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 11.54Kb) 2021-07-26 08:28:32 1
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 9.06Mb) 2021-07-26 08:28:31 6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aleksander Kwiecień

Data wytworzenia:
21 lip 2021

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
26 lip 2021, godz. 08:30

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
11 sie 2021, godz. 10:00