Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO UCHWALENIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ TURKU MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU

Przejdź do załączników

  Turek, dnia 30 listopada 2022 r.

Numer referencyjny: GIM.6331.31.2021

 

 

 

 

Unieważnienie postępowania

 

Gmina Miejska Turek – Wydział Inżynierii Miejskiej, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie treści przepisu z art. 255 pkt 6 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1710), zwanej dalej ustawą.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie na „OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO UCHWALENIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ TURKU MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU” z uwagi na zapisy SWZ, w której błędnie określono dodatkowe kryterium oceny ofert „doświadczenie”. Zgodnie z art. 241 ust. 3 Pzp kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 255 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00457218 z dnia 2022-11-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO UCHWALENIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ TURKU MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA TUREK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019384

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: KALISKA 59

1.5.2.) Miejscowość: Turek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@miastoturek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.miastoturek.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO UCHWALENIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ TURKU MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04d1450e-6bf0-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041921/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE DO UCHWALENIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ TURKU MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia komunikacja
międzyZamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres skrzynki ePUAP Gminy Miejskiej Turek:/130cd1mfgj/skrytka, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@miastoturek.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020, poz. 2452)
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do Formularza do komunikacji.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz Formularz do komunikacji wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję Dla Wykonawców lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
8) Jeśli wykonawca kompresuje dokumenty np. w plik w formacie zip. zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego z kompresowanych plików.
9) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY
MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U z 2017 r. poz 2247 z późn. zm.), dalej Rozporządzenie KRI
10) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie przez wykonawców formatów: .pdf. doc. docx. odt., ze szczególnym wskazaniem na format pdf. W przypadku użycia innych formatów danych, pliki muszą być możliwe do otwarcia za pomocą bezpłatnego oprogramowania (także do celów komercyjnych).
11) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów kompresji danych: .zip .7Z
12) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację złożonego podpisu, zamawiający zaleca w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf.
13) W przypadku opatrzenia dokumentów zewnętrznym podpisem XAdES, wykonawca powinien zwrócić uwagę aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
14) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie plików różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
15. Ofertę pod rygorem nieważności należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04 maja 2016, L 119/1), zwane w niniejszej SWZ jako „RODO”, Zamawiający informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Turku z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
2) wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania indywidulanych danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@miastoturek.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o TURKU MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę Pzp, a także podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164 ze zm.);
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GIM.6331.31.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. W etapie I - opracowanie dokumentu pn. „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Turek" - okres opracowania do roku 2035.
b. W etapie II - przeprowadzenie procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla opracowanego dokumentu. Szczegółowy opis rzeczowy usługi stanowiącej przedmiot zamówienia publicznego, określony został we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać łącznie maksymalną ilość 100 pkt, gdzie 1 % wagi kryterium równa się 1 pkt oceny.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą łączną sumę punktów przyznaną na podstawie powyższych kryteriów oceny ofert.
3. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie uzyskanych w rezultacie obliczeń wyników do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób o którym mowa w pkt 5., zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DOŚWIADCZENIE

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: wykaz usług (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WRAZ Z OFERTĄ NALEŻY PONADTO ZŁOŻYĆ:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu; UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych , o ile wykonawca wskaże w formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2) pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwych dokumentów rejestrowych, o których mowa w pkt 1) lub ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – wymagana forma:
3) informację o której mowa w punkcie 14.7. SWZ wynikającą z art. 225 Ustawy Pzp – wyłącznie w przypadku, jeżeli ustawowy obowiązek informacyjny w tym zakresie ma zastosowanie w stosunku do oferty składanej przez wykonawcę (brak załącznika do SWZ - forma i treść informacji w tym zakresie została pozostawiona do indywidualnego opracowania przez wykonawcę)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy stosownie do treści art. 58 ust. 1 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców.
5. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia.
7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego skład oraz wskazać Lidera Konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

19.1. Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
19.2. Zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania dopuszczalne są w przypadkach określonych w art. 455 Ustawy Pzp.
19.3. Przesłanki i dopuszczalny zakres zmian postanowień zawartej umowy wraz z określeniem rodzaju i zakresu zmian oraz warunków wprowadzenia zmian nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy zawarto w dokumentach zamówienia w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem ePUAP (Formularz do złożenia lub wycofania oferty) na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Gminy Miejskiej Turek .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Sylwia Wojtczak (tel. +48 632896175),
Zbigniew Misiek lub Krzysztof Grzelka (tel. +48 632896117), e-mail: zamowienia@miastoturek.pl
4) Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania ofert, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452)

2022-11-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie (PDF, 138.05Kb) 2022-11-24 13:44:49 2

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 23.60Kb) 2022-11-24 13:44:49 4
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY (DOCX, 22.70Kb) 2022-11-24 13:44:49 4
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 29.29Kb) 2022-11-24 13:44:49 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - WYKAZ WYKONANYCH USŁUG (DOC, 36.50Kb) 2022-11-24 13:44:49 5
ZAŁĄCZNIK NR 3 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 11.81Kb) 2022-11-24 13:44:49 2
ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY (PDF, 318.05Kb) 2022-11-24 13:44:49 4
SWZ (DOC, 267.00Kb) 2022-11-24 13:44:49 4

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2-28.11.2022 (PDF, 892.43Kb) 2022-11-28 13:38:37 4
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-28.11.2022 (PDF, 1.16Mb) 2022-11-28 12:03:19 5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Grzelka

Data wytworzenia:
24 lis 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
24 lis 2022, godz. 13:45

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
30 lis 2022, godz. 14:06