Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ TUREK W 2023ROKU

Przejdź do załączników

 

Turek, dnia 20 grudnia 2022 r.

Numer referencyjny: GIM.6140.26.2022

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. „PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ TUREK W 2023 ROKU”(ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00482528/01 z dnia 2022-12-07)

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Turek zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w usługi, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez następującego Wykonawcę:

 

  1. Wykonawca, którego ofertę w postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą wraz z punktacją przyznaną ofercie w przyjętych kryteriach oceny ofert i łączną uzyskaną punktacją:

 

Numer oferty: 1

Firma (nazwa) Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i MieszkaniowejSp. z o.o.

Adres siedziby Wykonawcy: 62-700 Turek, ul. Polna 4

  1. Cena oferty - 278 000,00PLN: uzyskana punktacja 60,00 pkt
  2. Wskaźnik adopcji psów i kotów - 0,76: uzyskana punktacja 25 pkt
  3. Czas przystąpienia do wyłapania bezdomnego zwierzęcia – do 30 minut od przyjęcia zgłoszenia: uzyskana punktacja15,00 pkt

Łączna punktacja uzyskana przez Wykonawcę: 100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - dalej ustawa Pzp, to znaczy jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy stosunek ceny oferty w wysokości 278 000,00PLN do kryteriów odnoszących się do jakości, to jest wskaźnika adopcji psów i kotóworaz czasu przystąpienia do wyłapania bezdomnego zwierzęcia. Wykonawca na podstawie podmiotowych  środków dowodowych złożonych na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdził brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnianie określonych w dokumentach zamówienia warunków udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek z art. 226 ustawy Pzp.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono innych ofert.

Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 308 ust. 3 pkt. 1 lit. austawyPzp.

 

 

Turek, dnia 15 grudnia 2022 r.

 

Numer referencyjny: GIM.6140.26.2022

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ TUREK W 2023 ROKU(ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00482528 z dnia 07/12/2022)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710  ze zm.) informuje, że na dzień otwarcia ofert, zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia całkowitą kwotę w wysokości 257 000,00PLN (słownie złotych : dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy)


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 122.33Kb) 2022-12-07 15:02:56 4

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 23.06Kb) 2022-12-07 15:02:56 2
ZAŁĄCZNIK NR 2A - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 24.38Kb) 2022-12-07 15:02:56 1
ZAŁĄCZNIK NR 2B - OŚWIAD. Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 21.65Kb) 2022-12-07 15:02:56 1
ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIAD. WS. GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOC, 43.50Kb) 2022-12-07 15:02:56 1
ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIAD. AKTUALIZUJĄCE (DOC, 42.50Kb) 2022-12-07 15:02:56 1
ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIAD. Z ART. 117 UST. 4 PZP (DOCX, 18.32Kb) 2022-12-07 15:02:56 1
ZAŁĄCZNIK NR 6 - PROJEKT UMOWY (PDF, 304.75Kb) 2022-12-07 15:02:56 4
ZAŁĄCZNIK NR 7 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 12.43Kb) 2022-12-07 15:02:56 1
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 479.31Kb) 2022-12-07 15:02:56 4

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 463.33Kb) 2022-12-22 13:25:59 3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Zbigniew Misiek

Data wytworzenia:
07 gru 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
07 gru 2022, godz. 15:05

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
22 gru 2022, godz. 13:25