Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ TUREK W ROKU 2022

Przejdź do załączników

Turek, dnia 21 grudnia 2021 r.

Numer referencyjny: GIM.6140.16.2021

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. „PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ TUREK W ROKU 2022” (ogłoszenie o zamówieniu  nr 2021/BZP 00297880/01 z dnia 2021-12-03)

Działając na podstawie art. 274 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129), w imieniu Gminy Miejskiej Turek zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w usługi, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez następującego Wykonawcę:

  1. Wykonawca, którego ofertę w postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą wraz z punktacją przyznaną ofercie w przyjętych kryteriach oceny ofert i łączną punktacją:

 

Numer oferty: 1

Firma (nazwa) Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Adres siedziby Wykonawcy: 62-700 Turek, ul. Polna 4

  1. Cena oferty: 265.680,00 PLN: 60,00 pkt
  2. „Wskaźnik adopcji psów”: 25,00 pkt
  3. Czas przystąpienia do wyłapania bezdomnego zwierzęcia: 15,00 pkt

Łączna punktacja uzyskana przez Wykonawcę: 100,00 pkt

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - dalej ustawa Pzp, to znaczy jest ofertą przedstawiającą najkorzystniejszy stosunek ceny oferty w wysokości 265.680,00 PLN do kryteriów odnoszących się do jakości, to jest wskaźnika adopcji psów oraz czasu przystąpienia do wyłapania bezdomnego zwierzęcia. Wykonawca na podstawie podmiotowych  środków dowodowych złożonych na wezwanie Zamawiającego z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, potwierdził brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnianie określonych w dokumentach zamówienia warunków udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek z art. 226 ustawy Pzp.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono innych ofert.

Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 308 ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp...

 


Turek, dnia 13 grudnia2021 r.

Numer referencyjny: GIM.6140.16.2021

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ TUREK W ROKU 2022” (ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00297880/01 z dnia 2021-12-03)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), po dokonaniu czynności otwarcia ofertyzłożonej środkiem komunikacji elektronicznej, przekazujeinformacje o złożonej w postępowaniu ofercie:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.

UL. POLNA 4, 62-700 TUREK

CENA OFERTY: 265.680,00 PLN

 

 

Turek, dnia 13 grudnia2021 r.

Numer referencyjny: GIM.6140.16.2021

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn.: „PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ TUREK W ROKU 2022” (ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00297880/01 z dnia 2021-12-03)

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 269 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy)


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
08d9b62e-4140-2d28-c8de-110001afb1b3 (PDF, 143.63Kb) 2021-12-03 10:30:39 6

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 23.30Kb) 2021-12-03 10:30:39 3
ZAŁĄCZNIK NR 1B - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 21.46Kb) 2021-12-03 10:30:39 1
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 22.82Kb) 2021-12-03 10:30:39 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WS. GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOC, 43.50Kb) 2021-12-03 10:30:39 1
ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE AKTUALIZUJĄCE (DOC, 41.00Kb) 2021-12-03 10:30:39 1
ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY (DOC, 98.00Kb) 2021-12-03 10:30:39 2
ZAŁĄCZNIK NR 5 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 11.74Kb) 2021-12-03 10:30:39 0
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 263.50Kb) 2021-12-03 10:30:39 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Woszczyk-Janiak

Data wytworzenia:
03 gru 2021

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
03 gru 2021, godz. 10:30

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
13 kwi 2022, godz. 11:06