Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

PROWADZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

Przejdź do załączników

Turek, dnia 19 grudnia 2022 r.

 

 

Numer referencyjny: GIM.7231.271.2022

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. PROWADZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA TJ. „PROWADZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NA TERENIE ULIC: PL. WOJSKA POLSKIEGO, PL. HENRYKA SIENKIEWICZA, UL. KOLSKA, UL. KALISKA (na odcinku od Placu Wojska Polskiego do ulicy Szerokiej), UL. SZEROKA I
UL. BROWARNA W TURKU”
– (2022/BZP 00482330/01 z dnia 2022-12-07)

 

 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia informację o wykonawcach, których oferty zostały otwarte:

 

OFERTA NR 1

City Parking Group S.A.

ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz

1. CENA OFERTY (prowizja): 489,50 PLN

co stanowi 48,95 % od każdej pełnej kwoty 1000,00 PLN miesięcznych przychodów uzyskiwanych z tytułu pobierania opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, abonamentów parkingowych oraz wpływów z opłaty dodatkowej, po uprzednim odliczeniu kosztów postępowania egzekucyjnego.

2. Deklarujemy „Czas usunięcia awarii” w terminie 1 godziny.

 

OFERTA NR 2

APCOA Parking Polska Sp. z o.o.

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

1. CENA OFERTY(prowizja): 397,00 PLN

co stanowi 39,7% od każdej pełnej kwoty 1000,00 PLN miesięcznych przychodów uzyskiwanych z tytułu pobierania opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, abonamentów parkingowych oraz wpływów z opłaty dodatkowej, po uprzednim odliczeniu kosztów postępowania egzekucyjnego.

2. Deklarujemy „Czas usunięcia awarii” w terminie jednej godziny.

 

 

Turek, dnia 19 grudnia 2022 r.

Numer referencyjny: GIM.7231.271.2022

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. PROWADZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA TJ. „PROWADZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NA TERENIE ULIC: PL. WOJSKA POLSKIEGO, PL. HENRYKA SIENKIEWICZA, UL. KOLSKA, UL. KALISKA (na odcinku od Placu Wojska Polskiego do ulicy Szerokiej), UL. SZEROKA I
UL. BROWARNA W TURKU”
– (2022/BZP 00482330/01 z dnia 2022-12-07)

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t,j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 400 000,00 PLN

 

 

Turek, dnia 13 grudnia 2022 r.

 

 

       Turek, dnia 14 grudnia 2022 r.

 

Nr referencyjny: GIM.7231.271.2022

 

 

 

Do Wykonawców

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. PROWADZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA TJ. „PROWADZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NA TERENIE ULIC: PL. WOJSKA POLSKIEGO, PL. HENRYKA SIENKIEWICZA, UL. KOLSKA, UL. KALISKA (na odcinku od Placu Wojska Polskiego do ulicy Szerokiej), UL. SZEROKA I
UL. BROWARNA W TURKU”
– (2022/BZP 00482330/01 z dnia 2022-12-07)

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(t,j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień treści SWZ, w związku z wnioskami Wykonawcy z dnia 9 grudnia 2022 r.:

 

 1. Dot. Załącznik nr 4 – wzór umowy § 2

Prosimy o podanie miesięcznych obrotów z SPP za ostatnie 12 miesięcy z podziałem na rodzaje uzyskanych obrotów, z podziałem na opłaty jednorazowe, abonamenty, opłaty dodatkowe.

Odp.:

 

Wpływy ze sprzedaży biletów (parkometry)

Wpływy z opłat dodatkowych

Wpływy ze sprzedaży abonamentów

Wpływy ze sprzedaży biletów (aplikacja)

Grudzień 2021 r.

39 506,80 zł

12 399,90 zł

3 460,00 zł

-

Styczeń 2022 r.

31 054,50 zł

6 800,00  zł

4 660,00 zł

1 285,00 zł

Luty 2022 r.

34 694,80 zł

12 400,00 zł

3 240,00 zł

1 453,00 zł

Marzec 2022 r.

39 921,20 zł

21 700,00 zł

3 840,00 zł

1 862,00 zł

Kwiecień 2022 r.

41 536,20 zł

20 600,00 zł

4 680,00 zł

1 804,00 zł

Maj 2022 r.

42 709,10 zł

25 250,00 zł

4 060,00 zł

1 808,00 zł

Czerwiec 2022 r.

42 241,10 zł

21 749,00 zł

3 940,00 zł

1 609,00 zł

Lipiec 2022 r.

40 952,80 zł

19 575,00 zł

3 360,00 zł

1 788,00 zł

Sierpień 2022 r.

43 035,50 zł

17 370,00 zł

4 560,00 zł

1 697,00 zł

Wrzesień 2022 r.

40 903,10 zł

17 850,00 zł

4 780,00 zł

2 037,00 zł

Październik 2022 r.

40 085,30 zł

21 550,00 zł

4580,00 zł

1 900,00 zł

Listopad 2022 r.

38 733,20 zł

19 660,00 zł

3 560,00 zł

1 900,00 zł

 

 1. Dot. Załącznik nr 4 – wzór umowy § 2 ust. 1

Kierowca po otrzymaniu zawiadomienia może opłatę uiścić w Biurze SPP, przelewem na konto co powoduje bezpośrednie rozksięgowanie uiszczonych opłat. Wykonawca po zakończeniu miesiąca przedstawia Zamawiającemu listę wniesionych opłat, które tak jak inne opłaty parkingowe zostaną wyszczególnione na odrębnym zestawieniu. Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie Wykonawcy, wnosimy o zmianę postanowienia, aby opłaty dodatkowe były rozliczane w cyklach miesięcznych, co będzie miało również pozytywny skutek w kwestiach finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym.

Odp.:  Zamawiający informuje, iż zapis § 2 ust. 1 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

 1. Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy § 4 ust. 2

Ze względu na fakt, iż Zamawiający wskazuje ostateczny termin na uruchomienie SPP do dnia 6 marca 2023 r., wnosimy, aby Zamawiający zmienił postanowienie w § 4 ust. 1 przedmiotowej umowy przedłużając umowę o czas, w którym to Wykonawca uruchomił SPP, aby w całości umowa z Wykonawcą obowiązywała przez całe 12 miesięcy

Odp.:  Zamawiający zmieni brzmienie § 4 ust. 1 wzoru umowy w ten sposób, że otrzyma on następujące brzmienie „Umowa zostaje zawarta do dnia 31.12.2023 r., przy czym w przypadku uruchomienia SPP po dniu 01.02.2023 r. umowa zostaje zawarta na czas 12 miesięcy od dnia uruchomienia strefy.”

 1. Dot. Załącznik nr 4 – wzór umowy § 5

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

a) Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu?

Odp.: Wykonawca.

b) Kto jest odpowiedzialny za wymalowanie oznakowania poziomego?

c) Kto jest odpowiedzialny za wdrożenie oznakowania pionowego?

Odp na ppkt b) i c).: Informuję, iż na obszarze działającej już Strefie Płatnego Parkowania istnieje oznakowanie poziome i pionowe, więc Wykonawca nie będzie miał obowiązku wymalować i wdrożyć oznakowanie. Ponadto, informuję, iż Gmina Miejska Turek ma zawartą odrębną umowę z podmiotem trzecim na „Utrzymanie oznakowania pionowego oraz barier i balustrad na drogach gminnych
i wewnętrznych na terenie miasta Turku”.

d) Kto jest odpowiedzialny za całoroczne utrzymanie czystości w SPP łącznie z utrzymaniem w okresie zimowym – odśnieżanie?

Odp.: Zamawiający.

5.  Dot. Załącznik nr 4 – wzór umowy § 5 ust. 2 lit. b)

Prosimy o podanie roku produkcji urządzenia, które to Zamawiający dopuści do zamontowania w SPP. Czy ma być to rok 2018 czy 2019?

Odp.: Zamawiający informuje, że parkometry zgodnie z § 5 ust. 2 lit. b) nie mogą być starsze niż 4 lata, więc licząc 4 lata od dnia obowiązywania umowy rok produkcji urządzenia nie może być wcześniejszy niż 2019.

6. Dot. Załącznik nr 4 – wzór umowy § 5 ust. 2 lit. b)

Zamawiający wymaga zainstalowania nowych parkomatów, bądź urządzeń używanych nie starszych niż 4 lata. Ze względu czas trwania projektu przewidziany na 12 miesięcy przez Zamawiającego oraz szacowane koszty inwestycyjne oraz miesięczne, Wykonawca, aby ograniczyć koszty związane z wymogiem dot. roku produkcji parkomatów wnosi o dopuszczenie urządzeń używanych, bez kryterium roku produkcji oraz wieku. Akceptując powyższe postanowienie Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia urządzeń nienoszących znamion użytkowania, spełniające wszystkie wymogi SIWZ oraz wzoru umowy.

Odp.:  Zamawiający informuje, iż zapis § 5 ust. 2 lit. b) wzoru umowy pozostaje bez zmian.

 

7. Dot. Załącznik nr 4 – wzór umowy § 5 ust. 2 lit. j)

Prosimy o uszczegółowienie zwrotu "za pomocą kart płatniczych (poprzez terminal, w tym zbliżeniowo)". Czy Zamawiający ma na myśli pakromat obsługujący formę płatności dokonywanych kartami płatniczymi tylko zbliżeniowo w technologii płatności PayPass, PayWave bez podawania kodu PIN?

Odp.: Tak, Zamawiający ma na myśli parkomat obsługujący formę płatności dokonywanych kartami płatniczymi tylko zbliżeniowo w technologii płatności PayPass, PayWave bez podawania kodu PIN.

8.  Dot. Załącznik nr 4 – wzór umowy § 5 ust. 6 pkt. 1 lit. a)

Czy Wykonawca ma dostarczyć urządzenia (pakromaty), które przyjmują tylko monety bądź płatności można dokonać tylko kartą płatniczą zbliżeniowo czy obydwoma ww. kanałami płatności (monety i karty)?

Odp.: Zamawiający informuje, że zapis dotyczy obydwóch kanałów płatności (monety i karta).

9. Dot. Załącznik nr 4 – wzór umowy § 5 ust. 6 pkt. 1 lit. b)

Wykonawca na etapie realizacji chciałby uruchomić system AIPP (automatyczna identyfikacja przelewów przychodzących), system ten polegałby na tym, iż każde zawiadomienie będzie miało indywidualny nr rachunku. Powyższe pozwali na uniknięcie źle zaksięgowanej wpłaty, jak również podczas gdy na wpłacie nie będzie podane w tytule nr rejestracyjnego ani numeru zawiadomienia, wpłaty zostaną rozksięgowane w systemie po numerze bankowym. Powyższe rozwiązanie może funkcjonować tylko wtedy, jeśli opłaty za zawiadomienia wpływają na konto Wykonawcy. Wnosimy o zmianę postanowienia, Opłatę dodatkową uiszcza się w biurze SPP, przelewem na konto Wykonawcy.

Odp.:  Zamawiający informuje, iż zapis § 5 ust. 6 pkt. 1 lit. b wzoru umowy pozostaje bez zmian.

10. Dot. Załącznik nr 4 – wzór umowy § 5 ust. 6 pkt. 3 lit. g)

 Prosimy o doszczegółowienie ww. postanowienia, ponieważ to w gestii Wykonawcy będzie dystrybucja i sprzedaż abonamentów.

Odp.:  Zamawiający informuje, iż zmienia wpis § 5 ust. 6 pkt. 3 lit. g) wzoru umowy
z  „Wykonawca zgłasza Wykonawcy” na „Wykonawca zgłasza Zamawiającemu”. Błędny zapis wynika z omyłki pisarskiej.

11. Dot. Załącznik nr 4 – wzór umowy § 5 ust. 6 pkt. 4 ppkt. 2

Ze względu na fakt, iż kierowcy w różnych terminach dokonują wpłaty za zawiadomienia, aby uniknąć możliwego dublowania wygenerowanych wniosków z dokonaną wpłatą przez kierowcę, wnosimy o dokonanie zmian w ww. postanowieniu, aby Wykonawca przekazywał wnioski o udostępnienie informacji z CEPiK w przeciągu 30 dni po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego.

Odp.:  Zamawiający informuje, iż zapis § 5 ust. 6 pkt. 4 ppkt. 2 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

 

 

 

 

12. Dot. Załącznik nr 4 – wzór umowy § 5 ust. 6 pkt. 4 ppkt. 3 lit. a)

Zgodnie z § 5 ust. 2 lit. g) to do Zamawiającego będzie należała windykacja nieuiszczonych opłat, wnosimy o doprecyzowanie jakie Wykonawca ma przedstawić Zamawiającemu raporty o wielkości ściągniętych należności?

Odp.: Zamawiający usunie zapis dotyczący przedstawienia Zamawiającemu raportu o wielkości ściągniętych należności.

13. Dot. Załącznik nr 4 – wzór umowy § 5 ust. 6 pkt. 5 lit. i)

Prosimy o wyjaśnienie, jak Wykonawca ma dokonywać nadzór nad odpowiednim ustawieniem pojazdów? Kontroler jest odpowiedzialny za weryfikację wniesionych opłat i umieszczenie ich za szyba pojazdu, natomiast w gestii innych organów jest weryfikacja przepisów Ruchu Drogowego łącznie z ich łamaniem przez Kierowcę.

Odp.: Zamawiający usunie § 5 ust. 6 pkt. 5 lit. i) wzoru umowy.

14. Dot. Załącznik nr 4 – wzór umowy § 5 ust. 6 pkt. 5 lit. d)

Prosimy o uszczegółowienie zwrotu „oraz wszelkich kosztów modernizacji urządzeń”. Jakie modernizacje ma na myśli Zamawiający?  

Odp.: Zamawiający usunie zapis „oraz wszelkich kosztów modernizacji urządzeń”.

15. Dot. Załącznik nr 4 – wzór umowy § 1 ust. 3 lit. f)

Prosimy o podanie ilości miejsc parkingowych w SPP, których dotyczy umowa?

Odp.:  Podanie dokładnej ilości miejsc parkingowych w SPP nie jest możliwe, ponieważ na obszarze SPP w większości są  wydzielone pasy postojowe, więc ilość miejsc zależna jest m.in. od sposobu parkowania kierowców.

 1. Dot. § 13 Umowy

W związku z tym, że Wykonawca może ponosić odpowiedzialność wyłącznie za zawinione skutki swojego działania lub zaniechania, wnosimy o zmianę przedmiotowego postanowienia w ten sposób, że kara umowna będzie naliczana za zwłokę, a nie za opóźnienie. Zgodnie z art. 433 pkt 1 Pzp ,,Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia”. Zamawiający natomiast nieprecyzyjnie określając kary umowne raz posługuje się sformułowaniem za zwłokę, a raz za opóźnienie.

Odp.: Zamawiający informuje, że zmienia w § 13 wzoru umowy każde sformułowanie „opóźnienia” na zapis „zwłoki”.

 1.  Dot. § 13 ust. 2 Umowy

Zamawiający przewidział możliwość potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Wnosimy o zmianę przedmiotowego postanowienia w ten sposób, że potrącenie w pierwszej kolejności zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Zamawiającego do zapłaty kary umownej. Potrącenie może nastąpić dopiero w sytuacji gdy wierzytelność jest wymagalna, brak wezwania po stronie Zamawiającego niweluje możliwość dokonania skutecznego potrącenia.

Odp.: Zamawiający informuje, że zapis § 13 ust. 2 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

18. Dot. § 13 ust. 5 Umowy

Czy Zamawiający zmniejszy górną granice sumy kar umownych? Celem wprowadzenia limitu łącznej wysokości kar umownych miało być zapobieganie patologicznym przypadkom naliczania kar umownych w rażąco wygórowanej wysokości, potrącania ich z wynagrodzenia wykonawcy lub należytego wykonania zamówienia i w konsekwencji pozostawiania jedynie sądowej drogi do ich miarkowania. Ponoszone kary umowne powinny być odczuwalne, ale nie w stopniu, który może powodować uznanie niecelowości wykonania umowy (wyrok KIO z 28.12.2018 r., KIO 2574/18, Legalis). W związku z powyższym wnosimy o rozsądne wskazanie łącznej wysokości kar umownych, w przeciwnym powyższe postanowienie umowne będzie nieważne jako zawierające karę umowną znacznie wygórowaną.

Odp.: Zamawiający zmienił zapis § 13 ust. 5 wzoru umowy z „60%” na „40%”.

19. Dot. § 14 ust. 5 Umowy

Wnosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego w przypadku jakiego rodzaju zmiana uchwały wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odp.: Wykonawca za prowadzenie strefy płatnego parkowania pojazdów będzie otrzymywał wynagrodzenie prowizyjne w określonej wysokości od każdego pełnego 1000 zł łącznych miesięcznych przychodów, uzyskiwanych z tytułu sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych oraz wpływów z opłaty dodatkowej, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie z tytułu wpływów z opłaty dodatkowej następować będzie w rozliczeniu za miesiąc kończący kwartał. W przypadku zmiany uchwały, na mocy której Strefa Płatnego Parkowania uległaby np. rozszerzeniu na dodatkowe obszary miasta, wynagrodzenie Wykonawcy jednocześnie ulegnie zwiększeniu, co jest dopuszczalne na mocy § 2 ust. 3 umowy. Zgodnie z tym przepisem Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty łącznego wynagrodzenia określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu w sytuacji przekroczenia wartości tej kwoty przy zachowaniu zasad określonych w niniejszej umowie.

20. Prosimy o potwierdzenie, że reakcja serwisu odbywa się jedynie w godzinach obowiązywania SPP oraz że serwis nie pracuje poza dniami roboczymi i po godzinach obowiązywania SPP, tj. w przypadku wystąpienia awarii poza godzinami funkcjonowania SPP czas na usunięcie awarii będzie liczony od godziny 10 pierwszego dnia roboczego (dnia funkcjonowania SPP).

Odp.:  Tak.

 

21. Prosimy o udostępnienie rysunku technicznego fundamentu, na którym ma zostać zamontowany parkomat.

Odp. Zamawiający nie posiada rysunku technicznego fundamentu, na którym ma zostać zamontowany parkometr.

 

 22. Prosimy o potwierdzenie, że pakomaty mają zostać zamontowane w tych samych lokalizacjach, w których znajdują się parkomaty obecnie funkcjonujące w SPP.

Odp.: Tak, parkometry mają zostać zamontowane na tych samych lokalizacjach,
w których znajdują się obecnie.

 

23. Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie obecny operator SPP jest zobowiązany do demontażu parkomatów.

Odp.: Zamawiający informuje, że obecny operator SPP jest zobowiązany do demontażu parkometrów do końca trwania umowy.

 

24. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga montażu parkomatów w obszarze ochrony konserwatorskiej oraz ewentualne określenie ilości i lokalizacji takich parkomatów.

Odp.: Zamawiający wymaga montażu parkomatów w obszarze ochrony konserwatorskiej, ponieważ cała Strefa Płatnego Parkowania objęta jest nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Parkomaty mają zostać zamontowane w tych samych lokalizacjach, w których znajdują się obecnie w ilości nie mniejszej niż 14 szt. parkometrów.

 

25.W związku z odpowiedzią na pytanie 3 (wyjaśnienia z dnia 9.12.2022 r.) wnosimy o zmianę terminu uruchomienia SPP na 3 miesiące od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że usługa utrzymania i zarządzania SPP będzie realizowana przez okres 12 miesięcy od daty uruchomienia SPP. Mając na uwadze terminy przewidziane w ustawie prawo zamówień publicznych wobec których szansa zawarcia umowy z wykonawcą jeszcze w 2022 roku jest nikła. Wobec wymogu Zamawiającego co do obowiązku uzyskania przez Wykonawcę wymaganych prawem uzgodnień i zezwoleń oraz zakresu zamówienia 3 miesiące to okres minimalny i niezbędny do realizacji zadań związanych z uruchomieniem SPP. Nadto zwracamy uwagę, iż obecne brzmienie umowy w zakresie wyznaczonych terminów jest nie tylko ryzykowne z punktu widzenia wykonawcy jak również stawia w pozycji uprzywilejowanej wykonawcę obecnie zarządzającego SPP, który posiada zamontowane parkomaty i zorganizowane biuro SPP. Tym samym podmiot ten będzie świadczył usługę utrzymania i zarządzania SPP przez dłuższy okres niż inni wykonawcy co wpływa na wysokość oferowanej prowizji. W związku z powyższym zasadnym pozostaje ujednolicenie terminów świadczenia usługi.

Odp.:  Zamawiający informuje, że zmieni brzmienie § 4 ust. 1 wzoru umowy w ten sposób, że otrzyma on następujące brzmienie „Umowa zostaje zawarta do dnia 31.12.2023 r., przy czym w przypadku uruchomienia SPP po dniu 01.02.2023 r. umowa zostaje zawarta na czas 12 miesięcy od dnia uruchomienia strefy.”Natomiast zapis § 4 ust. 2 wzoru umowy pozostaje bez zmian, w związku z czym uruchomienie SPP nastąpi po wykonaniu czynności niezbędnych do uruchomienia strefy, nie później jednak niż do dnia 6 marca 2023 r.

 

26. Dotyczy §2ust. 2 projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy po osiągnięciu limitu wynagrodzenia w wysokości 400 000,00 zł brutto Wykonawca będzie zwolniony z realizacji umowy?

Odp.: Nie,  wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zwiększeniu, co jest dopuszczalne na mocy § 2 ust. 3 umowy. Zgodnie z tym przepisem Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty łącznego wynagrodzenia określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu w sytuacji przekroczenia wartości tej kwoty przy zachowaniu zasad określonych w niniejszej umowie.

 

27. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga wydruku herbu miasta w kolorze.

Odp. Zamawiający nie wymaga wydruku herbu miasta w kolorze.

 

28. Prosimy o wyjaśnienie w jakim banku prowadzony jest rachunek bankowy Zamawiającego, na który Wykonawca winien wpłacać środki finansowe pochodzące z parkomatów.

Odp.: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna.

 

Ponadto, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał następujących zmian w treści projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ:

 

§ 4 ust. 1 otrzymuje następującą treść:

 

 1. Umowa zostaje zawarta do dnia 31.12.2023 r., przy czym w przypadku uruchomienia SPP po dniu 01.02.2023 r. umowa zostaje zawarta na czas 12 miesięcy od dnia uruchomienia strefy.

 

§ 5 ust. 6 pkt 3 lit. g. otrzymuje następującą treść:

 

 1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zapotrzebowanie na indywidualne hologramy z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

 

§ 5 ust. 6 pkt 4 ppkt 3 lit. a. otrzymuje następujące brzmienie:

 

 1. Przygotowanie raz w roku w terminie do 15 stycznia każdego następnego roku po rocznym okresie rozliczeniowym. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zbiorczy raport z wykonanych w danym roku rozliczeniowym  czynności m.in.:
 1. ilości i powodów nie załatwionych spraw,

 

§ 5 ust. 6 pkt 5 lit d. i i. otrzymuje następujące brzmienie:

 

 1. Ponoszenie wszelkich kosztów związanych ze zmianą opłat za parkowanie w SPP (np. koszty zmian tablic i programów/urządzeń do pomiaru czasu parkowania i inne);

i.    Współpraca z Policją

 

§ 13 ust. 1 lit. a. – e. otrzymuje następujące brzmienie:

 

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie uruchomienia SPP w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100) za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, kiedy uruchomienie SPP jest wymagane, tj. od dnia o którym mowa w § 4 ust. 3,
  2. za zwłokę w wykonaniu czynności polegających na usuwaniu awarii, w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych zł 00/100) za każdą godzinę zwłoki, o których mowa
   w § 5 ust. 6 pkt. 5 lit. c,
  3. za zwłokę w wykonaniu czynności polegających na przekazywaniu Zamawiającemu protokołów rozliczeń wraz z dokumentacją o których mowa w § 3 ust. 6 i § 5 ust. 6 pkt. 1 lit. c w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za każdy dzień zwłoki,
  4. za zwłokę w zawarciu umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 7 ust. 1 i 3 umowy w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100) za każdy dzień zwłoki,
  5. za zwłokę w przekazywaniu wpływów w parkometrach na rachunek bankowy Zamawiającego w stosunku do terminów określonych w § 3 ust. 3 i 4 umowy w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za każdy dzień zwłoki,

 

§ 13 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

 

 1. Łączna maksymalna wartość kar umownych określonych w § 13 ust. 1-3 nie może przekroczyć 40% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 2.

 

§ 16 ust. 1 lit. k) otrzymuje następujące brzmienie:

 

 1. suma kar umownych dochodzonych od Wykonawcy przekroczy 20% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy.

 

 

Nr referencyjny: GIM.7231.271.2022

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi pn. PROWADZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA TJ. „PROWADZENIE STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NA TERENIE ULIC: PL. WOJSKA POLSKIEGO, PL. HENRYKA SIENKIEWICZA, UL. KOLSKA, UL. KALISKA (na odcinku od Placu Wojska Polskiego do ulicy Szerokiej), UL. SZEROKA I
UL. BROWARNA W TURKU”
– (2022/BZP 00482330/01 z dnia 2022-12-07)

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących zmian treści SWZ:

1. W punkcie 6 SWZ „Termin wykonania zamówienia” zapis o treści:

Termin wykonania zamówienia: 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

ulega zmianie na następujący: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r.

2. W punkcie 14  SWZ „Sposób oraz termin składania ofert i termin otwarcia ofert” ppkt 14.1. i 14.2. SWZ, otrzymują następujące brzmienie:

14.1. Ofertę w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z wymaganymi załącznikami, należy  złożyć za pośrednictwem ePUAP (Formularz do złożenia lub wycofania oferty) na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Gminy Miejskiej Turek (adres skrzynki  ePUAP Gminy Miejskiej Turek: /130cd1mfgj/skrytka) w terminie do dnia 19 grudnia 2022 r. do godziny 11:30

14.2. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi w dniu  19 grudnia 2022 r. o godzinie 12:00

Zgodnie z Ustawą Pzp zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie.

3. Zmianie ulega treść FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 do SWZ) w zakresie punktu 3 dotyczącego terminu wykonania zamówienia i otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w SWZ od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.20223 r.”


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGŁOSZENIE (PDF, 132.81Kb) 2022-12-07 14:28:00 18

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAŁĄCZNIK NR 1A - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 23.42Kb) 2022-12-07 14:28:00 2
ZAŁĄCZNIK NR 1B - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 1 PZP (DOCX, 22.18Kb) 2022-12-07 14:28:00 1
ZAŁĄCZNIK NR 1C - OŚWIADCZENIE Z ART. 125 UST. 5 PZP (DOCX, 24.19Kb) 2022-12-07 14:28:00 1
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 28.48Kb) 2022-12-07 14:28:00 5
ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WS. GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOC, 44.00Kb) 2022-12-07 14:28:00 2
ZAŁĄCZNIK NR 3 -ZOBOWIĄZANIE Z ART. 118 PZP (DOCX, 21.20Kb) 2022-12-07 14:28:00 3
ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY (DOC, 180.00Kb) 2022-12-07 14:28:00 3
ZAŁĄCZNIK NR 5 - IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (DOCX, 11.57Kb) 2022-12-07 14:28:01 2
ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ USŁUG (DOCX, 25.01Kb) 2022-12-07 14:28:01 4
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC, 266.00Kb) 2022-12-07 14:28:00 9

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 8.12.2022 (PDF, 677.66Kb) 2022-12-08 14:28:22 7
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 9.12.2022 (PDF, 2.35Mb) 2022-12-09 14:55:27 6

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 1.06Mb) 2022-12-27 12:55:20 7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Krzysztof Grzelka

Data wytworzenia:
07 gru 2022

Osoba dodająca informacje

Krzysztof Grzelka

Data publikacji:
07 gru 2022, godz. 14:30

Osoba aktualizująca informacje

Krzysztof Grzelka

Data aktualizacji:
27 gru 2022, godz. 12:55